Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po stlačení tlačidla  Funkcie sa otvorí nasledovné dialógové okno umožňujúce výber funkcie:

Nové názvy / Staré názvy

Zobrazenie nových / starých názvov funkcií v zozname.

Maska

Maska umožňuje rýchle vyhľadávanie skupiny funkcií, ktorých názvy majú určité spoločné znaky. V maskách je možné použiť špeciálne znaky. Po filtrovaní na základe masky sa zobrazia len skupiny, ktoré nie sú prázdne a zoznam všetkých funkcií je vždy prvý.

Popis

Stručný popis označenej funkcie.Po výbere funkcie zo zoznamu a stlačení tlačidla Potvrdiť sa funkcia vloží na aktuálnu pozíciu kurzora.

Write a comment...