Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Okrem vektorových grafických objektov môžu grafické schémy obsahovať aj bitovú grafiku - bitové mapy. Bitová mapa je rastrový obrázok vytvorený pomocou bitmapových grafických editorov (napr. Paint Shop Pro, Adobe Photoshop). Umožňuje obohatiť grafickú schému o grafické prvky, ktoré nie je možné vytvoriť prostriedkami procesu D2000 GrEditor.

Viac informácii o používaní bitových máp v grafickom editore nájdete v kapitole Bitové mapy.


Vloženie bitovej mapy do grafickej schémy

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Bitová mapa .
  2. Otvorí sa dialógové okno obsahujúce zoznam dostupných bitových máp.


  1. Zo zoznamu vyberte kliknutím požadovanú bitovú mapu.
  2. Kliknite na tlačidlo OK.
  3. V grafickej schéme kliknite na pozíciu, kde má byť umiestnená daná bitová mapa. Rozmery bitovej mapy je možné podľa potreby zmeniť - kapitola Zmena rozmerov objektov.
  • ABC - usporiadanie podľa mena objektu
  • EXT  - usporiadanie podľa typu súboru
  1. riadok pod bitovou mapou obsahuje popis a typ prípony obrázkového súboru. Popis obsahuje základné informácie o bitových mapách. Táto informácia pozostáva z dvojice znakov a rozmeru bitovej mapy. Význam dvojice znakov uvádza nasledujúca tabuľka.
Dvojica znakovPríslušná bitová mapa je …
CFFarebná. Ak je typu BMP, tak neobsahuje transparentnú farbu.
CTFarebná, obsahuje transparentnú farbu.
MTMonochromatická, obsahuje transparentnú farbu.
???Neznáme údaje. Súbor sa nepodarilo nájsť, alebo sa nepodarilo z neho načítať obrázok.


Poznámka: Monochromatické bitové mapy sa vykresľujú podľa nastavenej farby. Čierna farba, ktorá sa v palete bitovej mapy nachádza na prvej pozícii, je vždy transparentná (kapitola Bitové mapy).

Parametre bitovej mapy

Parametre bitovej mapy sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (záložkami). V nasledujúcom texte sú popísané iba parametre týkajúce sa grafického objektu bitová mapa.

Objekt bitová mapa:

Výber objektu typu Bitová mapa. Zoznam bitových máp sa objaví po stlačení tlačidla .

Farba monochromatickej bitovej mapy

Výber farby pre monochromatické bitové mapy.

Nastav pôvodné rozmery

Nastavenie pôvodných rozmerov bitovej mapy.

Parametre bitovej mapy D2000 V12.1N

Objekt pre povolený stav:

Výber objektu typu Bitová mapa. Používa sa pre povolený stav objektu a aj pre zakázaný, ak ten nie je definovaný. Zoznam bitových máp sa objaví po stlačení tlačidla .

Farba monochromatickej bitovej mapy

Výber farby pre monochromatické bitové mapy.

Nastav pôvodné rozmery

Nastavenie pôvodných rozmerov bitovej mapy.

Objekt pre zakázaný stav:

Výber objektu typu Bitová mapa. Používa sa pre zakázaný stav objektu. Zoznam bitových máp sa objaví po stlačení tlačidla .

Farba monochromatickej bitovej mapy

Výber farby pre monochromatické bitové mapy.

Požiadavky

Minimálna podporovaná verziaD2000 V12.1N

ICO Objekty

Podpora ikon


Poznámka: Bitové mapy majúce priehľadnosť definovanú tak, ako sa používa v schémach majú priehľadnosť aj v treeview.


Súvisiace stránky:

Write a comment…