Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palety sú špeciálne objekty, ktoré realizujú mechanizmus prepojenia objektu systému D2000 s grafickým objektom umiestneným v grafickej schéme. Palety určujú správanie sa grafického objektu v závislosti od hodnôt jednotlivých atribútov komplexnej hodnoty objektu systému D2000.


Komplexná hodnota objektu systému D2000

Grafický objekt v grafickej schéme

 • samotná hodnota objektu
 • limitný stav hodnoty objektu
 • procesný stav hodnoty objektu
 • užívateľské príznaky hodnoty objektu (flagy)
 • procesné alarmy

prepojenie parametrov grafického objektu s atribútmi komplexnej hodnoty objektu

zobrazovacia paleta
doplnková paleta
bitmapová paleta

 • farba obrysu grafického objektu
 • farba výplne grafického objektu
 • farba textu
 • spôsob zobrazenia grafického objektu (normálny, nekreslený, blikajúci, prepínajúci, ...)
 • farba podkladu grafického objektu
 • 3D efekt
 • parametre doplnkového objektu pre daný grafický objekt
 • sekvencia bitových máp

Uvedený obrázok demonštruje princíp fungovania paliet v systéme D2000. Jednotlivé parametre grafického objektu sa menia podľa hodnôt atribútov komplexnej hodnoty objektu, ktorý je pripojený k danému grafickému objektu. Tieto zmeny sú uplatňované v otvorenej schéme (proces D2000 HI) okamžite. Napríklad, ak sa zmení limitný stav objektu X z HL na VHL a použitá zobrazovacia paleta definuje pre limitný stav VHL blikajúcu výplň, začne grafický objekt pripojený na objekt X blikať.

Proces D2000 GrEditor pracuje s troma typmi paliet:

 • zobrazovacie palety - obsahuje informácie o tom, ako sa parametre grafického objektu správajú vzhľadom na stav pripojeného objektu,
 • bitmapové palety - pre grafické objekty typu Bitová mapa určuje bitovú mapu, prípadne sekvenciu bitových máp (animáciu),
 • doplnkové palety - pre grafické objekty typu Bitová mapa a Text umožňuje kreslenie tzv. doplnkového grafického objektu (napr. kruh, elipsa, prečiarknutie ...) okolo alebo nad príslušným grafickým objektom.
Write a comment…