Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palety definujú správanie sa grafického objektu (parametre vzhľadu objektu) v závislosti od hodnôt jednotlivých atribútov komplexnej hodnoty objektu systému D2000. Konkrétna skupina hodnôt atribútov sa nazýva stavový skript. Príklady stavového skriptu:

 • LowLimit, ProcAlarm - hodnota objektu je LowLimit a pre danú hodnotu nastal procesný alarm,
 • True - hodnota objektu True,
 • False, Manual - hodnota objektu False a zároveň ručne nastavená operátorom v procese D2000 HI,
 • FA, FB, FC - užívateľské príznaky (flagy) A, B a C hodnoty objektu majú hodnotu True.


Ako demonštrujú uvedené príklady, stavový skript je tvorený postupnosťou kľúčových slov (kľúčové slovo = označenie konkrétnej hodnoty atribútu objektu) oddelených čiarkou. Zoznam prípustných kľúčových slov sa zobrazí po stlačení niektorého z tlačidiel umiestnených vo vrchnej časti konfiguračného okna paliet.

Sú to tieto tlačidlá:

 • Hodnota - tlačidlo otvorí zoznam možných hodnôt objektu systému D2000 podľa typu zvoleného v ponuke umiestnenej naľavo od tlačidla. Prvky zoznamu sú vzájomne výlučné (objekt jednoducho nemôže nadobúdať súčasne dve rôzne hodnoty).
 • Stavy - tlačidlo otvorí zoznam možných procesných stavov hodnoty objektu systému D2000.
 • Limity - tlačidlo otvorí zoznam možných limitných stavov hodnoty objektu D2000. Prvky zoznamu sú vzájomne výlučné (hodnota objektu jednoducho nemôže byť súčasne v dvoch rôznych stavoch).
 • Príznaky - tlačidlo otvorí zoznam užívateľských príznakov hodnoty objektu systému D2000.
 • Alarm - tlačidlo otvorí zoznam procesných alarmov hodnoty objektu systému D2000. Prvky zoznamu sú vzájomne výlučné (objekt nemôže mať súčasne dva rôzne procesné alarmy). Prehľad a význam jednotlivých procesných alarmov je uvedený v kapitole Procesné alarmy.
 • Vrstvy - tlačidlo otvorí zoznam možných vrstiev pre schémy. Vrstvy môžu byť zadané vymenovaním vrstvy alebo zadaním rozsahu, napr. Layer2..Layer4.
 • Iné - tlačidlo otvorí zoznam možných akcií
  • Hover - nastáva keď sa objekt nachádza pod myšou. Platí pre všetky objekty nad ktorými sa nachádza myš ak nie sú neviditeľné alebo zakázané .
  • MyValue - nastáva keď id objektu je rovnaké ako pripojená hodnota objektu D2000. Takáto hodnota sa nastavuje v pripojení objektu na ovládanie s natavením hodnoty "MYVALUE". Voľba umožňuje riešiť prepínanie vzhľadu tých objektov, ktoré takto nastavujú rovnakú premennú.


Stavový skript môže obsahovať aj ľubovoľnú celočíselnú hodnotu, prípadne celočíselný interval zadaný v tvare <číslo>..<číslo>. Číselné hodnoty sa používajú pre celočíselné aj reálne objekty systému D2000.


Pre zadanie rozsahu použite tlačidlo .


Stavový skript nesmie obsahovať viac ako jednu hodnotu zo zoznamu, ktorý je označený ako vzájomne výlučný (napr. True, False alebo InLimit, LowLimit).


Stavový skript je platný, ak aplikovaná hodnota obsahuje všetky stavy obsiahnuté v stavovom skripte. Napríklad skript True, Weak je platný, ak aplikovaná hodnota je True a zároveň je v stave Weak. Za každým kľúčovým slovom môže byť uvedený jeden zo znakov +, -. Znak - znamená, že aby bol skript platný, nesmie mať aplikovaná hodnota stav určený príslušným kľúčovým slovom. Znak + je povolený len z dôvodu kompletnosti a nemá žiadnu funkciu. Napríklad skript True, Weak-, FB- je platný, ak aplikovaná hodnota je True, zároveň nie je v stave Weak a užívateľský príznak (flag) B má hodnotu False.


Write a comment…