Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ak je v danom riadku bitmapovej palety definovaný spôsob zobrazovania Prepínajúci, Pomaly prepínajúci, Rýchlo prepínajúci, alebo Veľmi rýchlo prepínajúci, je možné definovať sekvenciu bitových máp. Bitové mapy definovanej sekvencie sa budú pri uvedených spôsoboch zobrazovania postupne prepínať - zobrazovať postupne jedna za druhou v cykle. Keďže k prepínaniu bitových máp dochádza na jednej pozícii grafickej schémy, výsledkom je jednoduchá animácia. Sekvencia musí obsahovať minimálne 2 bitové mapy na prvých dvoch miestach. Ukončená je prvým nedefinovaným miestom alebo zaradením desiatich bitových máp.

Postup pri definovaní animovanej sekvencie:

  1. V konfiguračnom okne bitmapovej palety kliknite na tlačidlo výberu bitovej mapy.
  2. Otvorí sa dialógové okno, ktoré obsahuje desať políčok na definovanie desiatich fáz animácie. Políčka sú organizované do dvoch riadkov, zľava doprava 1,2..10.


  3. Kliknutím myši na jedno z tých políčok sa otvorí zoznam bitových máp.


  4. Vyberte z tohto zoznamu bitovú mapu, ktorá bude tvoriť danú fázu animácie.
  5. Opakujte kroky 3 a 4 pre všetky fázy animácie.


Tip: Ak pri výbere bitovej mapy pre danú fázu animovanej sekvencie držíte stlačenú klávesu Shift, okno na výber bitových máp sa nezatvorí a ďalším výberom bitovej mapy sa definuje nasledujúca fáza animácie. Tento spôsob funguje len pri výbere bitovej mapy pomocou dvojitého stlačenia myši.

Poznámka: Animácia nemusí byť tvorená všetkými desiatimi fázami. Je ukončená 1. prázdnym políčkom. Uvoľnenie políčka sa robí kliknutím pravého tlačidla myši na konkrétne políčko.

Tlačidlo Uložiť môže nadobúdať 2 farby podkladu:

  1. Sivá - stlačením tlačidla sa uložia zmeny.
  2. Červená - obsah bol zmenený a je nekorektný. Po stlačení sa objaví hlásenie o chybe.

Tlačidlo Návrat - Stlačením tlačidla alebo stlačením klávesy ESC sa okno zatvorí bez uloženia zmien.

Write a comment…