Pomocou tlačidiel nástrojového panela Kreslenie môžete vytvárať grafické objekty ako sú čiary, obdĺžniky, mnohouholníky, kruhy, elipsy, kvádre, texty atď. Táto kapitola popisuje postupy vytvárania jednotlivých grafických objektov a parametre týchto objektov.


Nasledujúci obrázok zobrazuje nástrojový panel Kreslenie.

Každé tlačidlo, okrem prvých dvoch tlačidiel (1) (tieto umožňujú vyberať jednotlivé objekty alebo skupinu viacerých grafických objektov v schéme), reprezentuje jeden typ grafického objektu. Tlačidlá zahŕňajú základné grafické prvky (2), Zobrazovače (3), objekty v JVM (4),  Windows prvky (5), ActiveX objekty a tlačidlá súvisiace s tenkým klientom (6). Posledné dve tlačidlá (7) umožňujú zostaviť používateľskú ponuku tlačidiel v nástrojovom paneli.


Všeobecné pravidlá kreslenia objektov