Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Všeobecné pravidlá kreslenia objektov

 • Ľavé tlačidlo myši sa používa na vytváranie objektov. Jeho použitie závisí od typu vytváraného grafického objektu.
 • Pravé tlačidlo myši sa používa na prerušenie (zrušenie) kreslenia objektu.
 • Kláves Shift sa používa na nastavenie ďalšieho bodu vytvárajúceho objekt pod uhlom, ktorý je násobkom uhla 45° (kreslenie čiar, mnohouholníka apod.).
 • Kláves Ctrl umožňuje po vytvorení objektu pokračovať vo vytváraní objektu rovnakého typu, pričom pozícia, na ktorej je tento objekt vytvorený je určená predchádzajúcim objektom - napr. vytváranie sústredných kružníc (pri vypnutej voľbe Auto edit).
 • Dvojklik ľavého tlačidla sa používa na ukončenie vytvárania objektu, ktorý má vopred neurčený počet bodov potrebných na jeho vytvorenie (napr. viacnásobná čiara, mnohouholník).
 • Kláves Ctrl + pravé tlačidlo myši - krok späť pri vytváraní grafického objektu. Táto akcia zruší naposledy vytvorený bod objektu (napr. mnohouholníka).


Default vlastnosti grafických objektov

Grafický objekt vytvorený v grafickom editore sa vykreslí s použitím tzv. default (predvolených) parametrov. Ak je napríklad pre farbu čiar predvolená modrá farba, tak všetky nové objekty vytvorené v editore budú mať modrú obrysovú čiaru. Ak chcete, aby vytvorené grafické objekty mali iný vzhľad ako súčasný, je potrebné nastaviť iné default parametre.

Nastavenie default parametrov

 1. V prípade, že je vybratý nejaký grafický objekt, prípadne viacero objektov, zrušte výber vykonaním niektorej z nasledujúcich akcií:

  • kliknite kurzorom do priestoru schémy mimo grafické objekty,
  • kliknite na tlačidlo vytvárania ľubovoľného grafického objektu - nástrojový panel Kreslenie.

  Záhlavie paletky Vlastnosti objektu sa zmení na "Default vlastnosti".


 2. V paletke Vlastnosti objektu/Default vlastnosti nastavte podľa potreby požadované default parametre grafických objektov.

Tieto parametre sa použijú pri vytváraní nových grafických objektov t.j. každý nový objekt bude vytvorený podľa nastavených default parametrov. Samozrejme tieto parametre je možné kedykoľvek modifikovať podľa potreby.

Parametre objektov

Vytvorené objekty preberajú farbu, vzorku a ďalšie parametre nastavené v paletke Vlastnosti objektu. Výnimkou sú parametre pripojovania, ktoré nemusí mať definované každý objekt.

Súvisiace stránky:

Write a comment…