Ak pri vykonávaní databázovej operácie došlo ku chybe, návratový kód (parameter retCodeIdent_Int) je rovný konštante _ERR_TRANS_ERROR. Rozšírenú informáciu obsahuje premenná _ERR_NR_TRANS_EX. Pokiaľ je príčina chyby vo volaní funkcie ODBC rozhrania, funkcia %GetLastExtErrorCode vracia kód chyby získaný volaním SQLError, ktorý je už špecifický pre konkrétnu databázu (Sybase, Oracle, ...). Funkcia %GetLastExtErrorMsg vracia textový popis chyby získaný volaním SQLError.

Write a comment...