Akcia SQL_EXEC_DIRECT


Funkcia
Akcia vykoná daný SQL príkaz.
Deklarácia
SQL_EXEC_DIRECT handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, stringExpr [,nrExecuteLine]

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor typu Int - jednoznačné číslo (handle) spojenia s databázou.
retCodeIdent_Int out Identifikátor typu Int - návratový kód.
strExpr in Výraz typu Text - SQL príkaz.
nrExecuteLine out Identifikátor typu Int - parameter nadobúda hodnotu rovnú počtu zmenených záznamov v databáze.

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Akcia vykoná SQL príkaz nad databázou, ktorá bola otvorená akciou SQL_CONNECT. Príkaz je reprezentovaný hodnotou výrazu stringExpr.
Parameter nrExecuteLine nadobúda hodnotu rovnú počtu zmenených záznamov v databáze SQL príkazmi INSERT, UPDATE, DELETE.
Poznámka
Pre čítanie databázy SQL príkazom SELECT sú určené akcie SQL_PREPARE, SQL_FETCH, SQL_FREE.
Pokiaľ je potrebné parametrizovať SQL príkaz, je možné použiť akciu SQL_EXEC_PROC.

Súvisiace stránky:

Write a comment...