Akcia PG_INSERT


Funkcia
Vloženie jedného riadku do tabuľky.
Deklarácia
PG_INSERT handleIdent_Int, rowIdent, retCodeIdent_Int [ORAHINT hintIdent_Str]

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor - jednoznačné číslo (handle) spojenia s tabuľkou (získaný akciou PG_CONNECT).
rowIdent in Identifikátor riadku štruktúry - vkladaný riadok.
retCodeIdent_Int out Identifikátor - návratový kód.
hintIdent_Str in Výraz typu String, ktorý definuje Oracle SQL hint. Ten je použitý ako inštrukcia pre optimalizátor výkonu SQL príkazu. Zapisuje hodnotu bez obaľujúcich znakov /*+ <orahint> */.
Príklad použitia je uvedený tu.

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Tabuľka musí byť otvorená s prístupom _DB_MODIFY. Vkladaný riadok musí mať korektný typ štruktúry. Všetky položky vkladaného riadku musia mať platné hodnoty a typ štruktúry lokálnej premennej musí byť zhodný s typom tabuľky.

Pre použitie akcie na platforme Microsoft SQL Server musí mať tabuľka z tejto platformy definovaný primárny kľúč alebo aspoň unikátny index. Na platformách Sybase a Oracle funkcia pracuje aj bez týchto obmedzení.

Súvisiace stránky:

Write a comment...