Nasledovné parametre si proces D2000 Server pri svojom štarte načíta zo systémového registra.  Hodnoty sa nastavujú pomocou Aplikačného managera (d2smc.exe)


ParameterMožné hodnotyVýznam parametra
AckForValue0/1Ak je hodnota parametra 1, pre každú novú hodnotu v systéme bude nastavený príznak NoAckValue. Operátor môže v ovládacom okne objektu potvrdiť, že hodnotu videl.
AlarmsWithoutFocus0/1Ak je hodnota parametra 1, okno alarmov otvárané pri príchode nového alarmu neberie fókus inému oknu procesu HI.
AllowNonAdminConfLogin0/1Ak je hodnota parametra 1, tak je povolené prihlásenie používateľov bez administrátorských práv do konfiguračných procesov systému D2000. Predvolená hodnota je 0, teda prihlásenie takýchto používateľov do konfiguračných procesov je zakázané.
AuditDepth_RES_GROUP
Hodnota rôzna od 0 nastavuje úplné monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Skupina objektov. Predstavuje časovú hĺbku uchovávaných informácií v mesiacoch. Hodnota 0 (alebo neexistencia parametra) vypne toto monitorovanie.
AuditDepth_USER
Hodnota rôzna od 0 nastavuje úplné monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Užívateľ. Predstavuje časovú hĺbku uchovávaných informácií v mesiacoch. Hodnota 0 (alebo neexistencia parametra) vypne toto monitorovanie.
APPL_NAME
Názov aplikácie.
AuthMethod
Prednastavená autentifikačná metóda. Parameter môže mať nasledovné hodnoty:Detailne je parameter popísaný v dokumente Autentifikácia v D2000, v sekcii AuthMethod.
AuthSecPrinc
Security principal pre Kerberos a SPNEGO autentifikáciu.
Detailne je parameter popísaný v dokumente Autentifikácia v D2000, v sekcii AuthSecPrinc.
BackupSysCfgDeep
Hĺbka záloh konfiguračnej databázy vytvorených automaticky. Staršie zálohy ako je zadaná hĺbka sú automaticky vymazávané. Udáva sa v sekundách.

Poznámka: Nastavením na hodnotu 0 sa vypne automatické vytváranie záloh konfiguračnej databázy.
BackupSysCfgOffset
Posun automatického vytvárania záloh konfiguračnej databázy v danej perióde. Udáva sa vo formáte HH:MM. Znamená posun v hodinách a minútach.
BackupSysCfgPath
Cesta na adresár, do ktorého sa budú odkladať zálohy konfiguračnej databázy vytvorené automaticky. Primárne je nastavená na %D2000_APP%\%nazov_aplikacie%\SysCfg\Backup.

Poznámka: Pre správnu funkcionalitu automatického vytvárania záloh konfiguračnej databázy by v adresári, kde sú ukladané zálohy, nemali byť žiadne iné adresáre ani súbory.
BackupSysCfgPeriod
Perióda automatického zálohovania konfiguračnej databázy. Udáva sa vo formáte NX, kde N je celé číslo a X udáva časovú jednotku. Prípustné časové jednotky sú H - hodina, D - deň, W - týždeň, M - mesiac.

Poznámka: Nastavením prázdnej hodnoty alebo hodnoty 0H sa vypne vytváranie záloh konfiguračnej databázy.
ColorMandatoryItems

Podkladová farba pre povinnú položku v schémach (Vstup textu a Zoznam). Prednastavená hodnota = FFFFFF – t.j. nepoužívať podfarbenie. Farba je reprezentovaná číslom, ktoré je možné odvodiť z RGB nasledujúcim výrazom: R + 256*G + 65536*B (pozri funkciu %MakeRGB)
ColorConditionalItems

Podkladová farba pre podmienečne povinnú položku v schémach (Vstup textu a Zoznam). Prednastavená hodnota = FFFFFF – t.j. nepoužívať podfarbenie. Farba je reprezentovaná číslom, ktoré je možné odvodiť z RGB nasledujúcim výrazom: R + 256*G + 65536*B (pozri funkciu %MakeRGB)
ConfigBackUpTimeout
0...Maximálny čas [s] behu zálohy databázy syscfg. Zálohovanie sa vykonáva externým procesom.
Ak bude hodnota parametra:
> 0 - proces bude nasilu ukončený, ak nedošlo k úspešnému vykonaniu zálohovania do zadaného času.
= 0 - proces bude ukončený až po vykonaní zálohy databázy. V prípade zaseknutia procesu zálohovania to môže trvať nekonečne dlho.
ConfigSynchroTimeout
0...Maximálny čas [s], ktorý môže trvať synchronizácia syscfg databázy.
Ak bude hodnota parametra:
> 0 - synchronizácia bude nasilu ukončená, ak sa neukončila do zadaného času.
= 0 - synchronizácia môže trvať neobmedzenú dobu.
ControlRightForKvit0/1Ak je hodnota parametra 1, bude môcť užívateľ potvrdiť alarm, iba ak má naň prístupové práva na ovládanie alebo vyššie. Pri hodnote 0 stačia užívateľovi prístupové práva na čítanie (pôvodný stav).
character_encoding_APP_DEFAULT
Východiskové kódovanie znakov v aplikácii. Toto kódovanie sa použije v prípade, že v ESL funkcii je zadané kódovanie "@APP_DEFAULT@". Východisková hodnota "@OS_ACTUAL@".
CheckDODMTreesInterval
Určuje, či má v pravidelných intervaloch kontrolovať konzistencie DODM stromov. Prednastavená hodnota je 0 a je uvedená v sekundách. Čas nasledujúceho spracovania hodnoty parametra závisí od aktuálne nastavenej hodnoty parametra pri spracovaní (je možné ho meniť za behu systému):
 • hodnota > 0: kontrola je zapnutá, spustí test konzistencie DODM stromov a po skončení testu vypočíta čas nasledujúceho spracovania (clock + interval[s]),
 • inak: kontrola je vypnutá, o minútu opäť spustí spracovanie (clock + 60[s]).
Pre zobrazovanie informácii o štarte a ukončení testu konzistencie DODM stromov je možné zapnúť zobrazovanie Debug informácií pre túto činnosť cez kľúč DBG.CHECK.DODM_TREES.
Podrobnosti k hláškam vypisovaným pre túto činnosť sú uvedené nižšie.
CtrlAckDialog0/1

Potvrdenie nastavenia novej hodnotu otvorením nového okna s otázkou: Chceš nastaviť hodnotu X ?

0 - nie, 1 - áno.

CtrlCloseAfterSetValue0/1

Auto zatvorenie ovládacieho okna na základe parametra aplikácie

0 - nie, 1 - áno.

dynamGraphMaxTime
Časová dĺžka [min] určujúca vodorovný rozsah horizontálnej (časovej) osi dynamického grafu.
dynamGraphShiftTime
Parameter [min] určujúci, o koľko sa posunie časová os dynamického grafu, keď vykresľovanie grafického priebehu dosiahne jej pravý okraj.
dynamGraphLineType0/1Definovanie typu grafického priebehu pre dynamické grafy.
0 - čiarový priamy, 1 - čiarový lomený.
dynamGraphDescTable0/1Zobrazenie popisnej tabuľky dynamických grafov.
0 - nezobraziť tabuľku, 1 - zobraziť tabuľku.
dynamGraphAllStatistics0/1Zobrazenie všetkých priebehov štatistických hodnôt v dynamickom grafe.
0 - nezobraziť priebehy, 1 - zobraziť priebehy.
dynamGraphMultiArchFALSE/TRUEOtváranie archívnych objektov v multigrafoch.
TRUE - archívne objekty sa otvárajú v samostatných neživých multigrafoch (default).
FALSE- archívne objekty sa otvárajú v multigrafoch spolu s ostatnými objektmi.
dynamGraphPointer0/1Zobrazenie ukazovadla po otvorení okna dynamického grafu.
0 - nezobraziť ukazovadlo, 1 - zobraziť ukazovadlo
descInTitleBar0/1Zobrazenie popisu v hlavičke grafov, reportov, schém alebo štruktúr.
0 - nezobraziť popis (zobrazí sa len meno objektu), 1 - zobraziť popis
Parameter nie je platný pre užívateľov s prístupovými právami na úrovni Administrátor.
ExpandTree0/1Ak je hodnota parametra 1, vo všetkých výberových oknách bude ihneď zobrazený kompletný zoznam logických skupín (rozbalený). Ak je hodnota parametra 0, zoznamy budú zobrazované len so základnými logickými skupinami (nerozbalený zoznam).
HeapArrSizeRef
Predstavuje veľkosť pomocných "HEAP" polí. Parameter sa automaticky zakladá pri prvom spustení aplikácie s nastavenou default hodnotou 100 000. To umožňuje optimalizáciu niektorých hromadných alokácií. Nastavenie je obzvlášť dôležité pre operáciu XML Import. Príklad výpisu alokovaného miesta pre "HEAP" polia je uvedený tu.
KeepObjectValueAfterSave0/1

0 - objekt má po uložení konfigurácie nastavenú hodnotu na invalid - štandardné správanie - default hodnota parametra.
1 - objekt má po uložení konfigurácie nezmenenú hodnotu až do získania novej hodnoty.

LIC_DoNotAllowConsoleOverLimit0/1Zablokovanie možnosti prihlásenia konzoly nad limit licencie. Default = vypnuté.
LIC_DoNotAllowSysProcOverLimit0/1Zablokovanie možnosti prihlásenia systémového procesu nad limit licencie. Default = vypnuté.
LIC_PostponeLicWrnToUsersDWORDAk došlo k problému s licenciou, sú o prekročení licencie najprv informovaní iba administrátori až do uplynutia tejto doby. Po nej už všetci užívatelia bez rozdielu. Prednastavená hodnota je 1 hodina. Maximálne môže byť ohraničená časom Constant Integer := 10*24; – [hours] Povolené maximum. 
LogRecsLateSynchro
0/1Určuje, či CfgSynchroAuto bude spustené s parametrom /NO_OBJLIFE (vtedy nie sú synchronizované logy histórie zmien objektov). CfgSynchroAuto je volané procesom D2000 Server, ktorý je v stave HS, keď príjme požiadavku na synchronizáciu konfiguračnej databázy od iného procesu D2000 Server, ktorý sa pripája do redundantnej skupiny.

Povolené hodnoty:
0 - štandardný spôsob synchronizácie (default)
1 - synchronizácia s parametrom /NO_OBJLIFE

Bližší význam parametrov pre cfgsynchroauto je popísaný v synchronizácii konfiguračných databáz.

LogTrezorPath

Cesta na adresár, kde sa bude vytvárať trezor monitorovacej databázy.
LogTrezorCompressPath

Cesta na adresár, kde sa budú ukladať komprimované trezory monitorovacej databázy.
LogTrezorCompressTime

Časový úsek, počas ktorého je odpojená trezorová monitorovacia databáza ešte k dispozícii pre zápis oneskorených údajov. Po uplynutí tohto času sa databáza skomprimuje. Hodnota parametra LogTrezorCompressTime musí byť menšia ako hodnota parametra LogTrezorPeriod. Udáva sa vo formáte NX, kde N je celé číslo a X udáva časovú jednotku.
Prípustné časové jednotky sú H - hodina, D - deň, W - týždeň, M - mesiac.
LogTrezorPeriod

Perióda vytvárania trezoru monitorovacej databázy. Udáva sa vo formáte NX, kde N je celé číslo a X udáva časovú jednotku.
Prípustné časové jednotky sú H - hodina, D - deň, W - týždeň, M - mesiac.
Nulová hodnota (napr. 0H) vypína trezorovanie monitorovacej databázy. Prednastavená hodnota tohto parametra je 0H.

MailingAddress


Mailova adresa na ktorú môže užívateľ odoslať informáciu o aplikačnej chybe.
MaxMonitorItems
Maximálny počet položiek, ktoré proces D2000 Server poskytne procesu D2000 HI pri požiadavke o zoznam z logovacej databázy.
numLastUsers
Počet naposledy prihlásených užívateľov v zozname prihlasovacieho okna HI a GrEditora - max. 10.

Ak je počet rovný 1, zobrazuje sa pri mene vstupný riadok.
Ak je počet väčší ako 1, zobrazuje sa pri mene zoznam naposledy prihlásených <numLastUser> užívateľov.

OEM_ProtX_Name
Meno OEM protokolu č.X, pod ktorým bude zobrazovaný v prostredí procesu D2000 CNF.
Viac podrobností sa nachádza v popise rozhrania D2000 KomAPI.
OEM_ProtX_DLL
Meno dynamickej knižnice (.dll na Windows, .so na Linuxe), v ktorej je implementovaný OEM komunikačný protokol č. X. Meno sa zadáva bez prípony.
Viac podrobností sa nachádza v popise rozhrania D2000 KomAPI.
OldMasks0/1Zmena správania formátovacej masky.
0 - znak # po desatinnej bodke nie je povinný
1 - znak # po desatinnej bodke je totožný so znakom 0 (povinný výskyt číslice) - kompatibilné s verziami D2000 v5.0 a staršie.
SecurityPolicy
0/1Ak je hodnota parametra 1 - aktivovanie nových pravidiel, ak 0 - pôvodné správanie pri zmene užívateľských hesiel.
ShowConsoleUsers0/1Rozhoduje o tom, či v zozname objektov budú zobrazení aj užívatelia typu konzola (*.HIP.LOG).
SingleCommand0/1Ak je hodnota parametra 1, bude v celom systéme možné otvoriť nad jedným objektom v rovnakom čase v procese D2000 HI len jedno ovládacie okno.
SP_MinLength0...20Minimálna dĺžka hesla.
SP_MinLowerCaseLetters
Minimálny počet malých písmen hesla.
SP_MinNumbers0...10Minimálny počet číslic v hesle.
SP_MinSpecials0...10Minimálny počet špeciálnych znakov (ako napr. ! @ # $ % ^ & a pod.) v hesle.
SP_MinUpperCaseLetters
Minimálny počet veľkých písmen hesla.
SP_Similarity0...100Povolené percento podobnosti nového hesla s predchádzajúcimi.
SP_History0...10Počet predošlých hesiel, ktoré sa budú porovnávať s novým heslom.
SP_AccountLockoutDuration
Čas [s] určujúci dĺžku zablokovania daného užívateľského účtu po prekročení povoleného počtu prihlásení.
SP_AccountLockoutTreshold
Počet povolených chybných pokusov pre prihlásenie. Po prekročení tohto počtu sa zablokuje prihlásenie užívateľa na čas definovaný parametrom SP_AccountLockoutDuration.
Ak je hodnota parametra 0, užívateľ pri pokuse o prihlásenie nebude nikdy zablokovaný.
SP_MaxConsecutiveCharacters
Maximálny počet rovnakých po sebe idúcich znakov v hesle.
SP_CheckMinCharacters0/1Ak 1 - kontroluje sa aj počet číslic a nečíslic v hesle. V tomto prípade hodnota parametra SP_MinNumbers určuje nielen minimálny počet číslic ale aj nečíslic.
SrvApplHelpTypeHelpFileChmVýber typy aplikačnéj nápovedy - NoHelp, HelpFileChm, HelpWebServerConfluence, HelpWebServerHtml, HelpSharedDir, HelpLocalApplDir, HelpLocalAnyPath - vysvetlenie je nižšie
SrvApplHelpPath
Nastavenie umiestnenia helpu podľa typu SrvApplHelpType.  Popis nastavenia umiestnenia závisí je vysvetlený je nižšie.
SrvApplHelpMainPage
Default stránka aplikačného helpu v aplikácii používajúcej aplikčný help. Otvára sa aj v schémach, ktore nemájú nastavený aplikačný help nejakým iným spôsobom (v konfigurácii  schémy, dedením z hlavnej schemy,...).
SrvD2000HelpTypeHelpWebIPSVýber typy nápovedy pre D2000 - HelpWebIPS, HelpWebServerHtml, HelpSharedDir, HelpLocalD2000Dir, HelpLocalAnyPath - vysvetlenie je nižšie
SrvD2000HelpPathhttps://doc.ipesoft.com/label/D2DOCVNastavenie umiestnenia helpu podľa typu SrvD2000HelpType. Popis nastavenia umiestnenia závisí je vysvetlený je nižšie.
TCP_NO_DELAY
DEFAULT
TRUE
FALSE
Pri registrácii každého klienta pripájajúceho sa cez TCP/IP protokol (štartovacie parametre /TP alebo /TPP) proces D2000 Server môže nastaviť socket parameter TCP_NODELAY na hodnotu TRUE/FALSE. Viac podrobností je v popise tell príkazu TCP_NO_DELAY.
Pokiaľ hodnota parametra TCP_NO_DELAY nie je nastavená alebo je rovná DEFAULT, parameter TCP_NODELAY sa nenastavuje.
TestVersion

Farebné odlíšenie testovacej a ostrej verzie v procese D2000 HI:
 • 0 - ide o ostrú, nie testovaciu verziu (prednastavené)
 • 1 - testovacia verzia: záhlavie v D2000 HI je farebné odlíšené červenou farbou
Poznámka: Parameter je implementovaný od verzie 7.02.001.
TNS_Service_Name
Konfiguračný parameter pre konfiguračnú a monitorovaciu databázu na platforme Oracle - udáva TNS databázy, v ktorej sú konfiguračný a monitorovací tablespace.
UseServerTimeZone0/1 Umožňuje, aby klientske procesy používali posun časovej zóny servera (KERNEL). Štandardne každý proces používa svoj systémový posun časovej zóny.
WinDisColorUse
Indikácia, či sa má použiť farba definovaná v WinDisColorValue ako farba v zakázaných winkontrolov v schémach.
0 - nie
1 - áno
WinDisColorValue
Farba v zakázaných winkontroloch v schémach (vstup textu, tlačidlá, stromy a zoznamy).
Farba je reprezentovaná číslom, ktoré je možné odvodiť z RGB nasledujúcim výrazom: R + 256*G + 65536*B (pozri funkciu %MakeRGB)

XmlGitRepositoryEnabled

0/1Ak 1 a zároveň je nastavená cesta ku GIT repozitáru - všetky úpravy objektov v D2000 sú zaznamenávané do GIT histórie objektov
XmlGitRepositoryPath
Cesta ku GIT repozitáru kde sa budú uchovávať všetky zmeny objektov.
XmlGitSharedRepoInRedundancy0/1Ak 1, a ide o redundantný systém a zároveň je nastavené zaznamenávanie zmien do GIT histórie - všetky zmeny sú zapisované len aktívnym (hot) serverom


Nasledovné parametre umožňujú nastaviť logický začiatok a koniec dňa pre aplikáciu. Nastavenie sa prejaví v dialógu pre výber časového intervalu - pri výbere časového intervalu sa budú hodiny a minúty automaticky nastavovať podľa predvolených parametrov.

ParameterVýznam parametra
day_start_hour *Hodina začiatočného dňa. Default hodnota: 0.
day_start_min *Minúta začiatočného dňa. Default hodnota: 0.
day_end_hour *Hodina koncového dňa. Default hodnota: 24.
day_end_min *Minúta koncového dňa. Default hodnota: 0.
day_end_strong_ineq **
 • TRUE - pre zvolený časový interval bude platiť: StartTime ≤interval<EndTime
 • FALSE - pre zvolený časový interval bude platiť: StartTime ≤interval≤EndTime


* Príklad - technologický deň začína o 06:00 hod. a končí o 06:00 hod. nasledujúceho dňa.

 • day_start_hour = 6
 • day_start_min = 0
 • day_end_hour = 30
 • day_end_min = 0


** Príklad - užívateľ vyberie celý deň 1.1.2005:

 • ak day_end_strong_ineq=TRUE, potom StartTime=1.1.2005 00:00:00.000 a EndTime=1.1.2005 23:59:59.999
 • ak day_end_strong_ineq=FALSE potom StartTime=1.1.2005 00:00:00.000 a EndTime=2.1.2005 00:00:00.000


Poznámka: Jednotlivé parametre pre proces D2000 Server je možné zmeniť po vybratí si konkrétneho parametra v zozname v pravej časti okna a stlačením klávesy Enter, prípadne po dvojkliku nad týmto parametrom.

Nastavenie systémovej nápovedy v D2000

Nastavenie sa skladá z 2 častí:

 1. Zadaním kľúčového slova v SrvD2000HelpType
 2. Zadefinovaním umiestnenia helpu v SrvD2000HelpPath. Umiestnenia sú určitým spôsobom relatívne a konečná cesta sa dopĺňa podľa pravidiel popísaných nižšie. Dolpnenie závisí od typu helpu daného kľúčovým slovom a je popísany v tabulke. V vypočítanej ceste sa potom pridávajú odkazy na konkrétne stánky helpu. Niektoré cesty sú preddefinované a nedajú sa meniť. Dôvodom použitia "relatívnych" ciest je možnosť používania viacjazyčných helpov v závislosti aký jazyk používa užívateľ na svojej konzole a helpov pre rôzne verzie.


Kľúčové slovoVýznamSrvD2000HelpPath - Nastavenie umiestnenia helpu
HelpWebIPSWeb server Ipesoft (Confluence). Aktuálny help dostupný na stránkach firmy Ipesoft sro.Je priebežne upravovaný.

Cesta je definovaná textom "https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV" a nedá sa zmeniť. Na konečnú cieľovú cestu sa dopĺňa následovne: k ceste sa pridá verzia D2000 napr.: 11 a jazyk helpu napr: SK. 

Príklad výsledného umiestnenia: https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV21SK/

HelpWebServerHtmlWeb server (HTML). Help dostupný cez nejaké internetové stránky.

Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zadať.

Napr.: https://MojeStranky/help

Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kľúčové slovo label

Príklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/

HelpSharedDirZdielaný adresár (HTML). Adresár s helpom umiestnený na sieťovom disku spoločný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.

Cesta smeruje na ľubovoľné umiestnenie na sieťovom disku. Je nutné ju zadať.

Napr.: S:\D2000_HELP.

Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kľúčové slovo label

Príklad výsledného umiestnenia: S:\D2000_HELP\SK\label\...

HelpLocalD2000DirHELP adresár inštalácie D2000 (HTML)

Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje inštalácie D2000 a nedá sa zmeniť.

Napr.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP.

Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kľúčové slovo label

Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP\SK\label\...

HelpLocalAnyPathLokálny adresár (HTML) Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sieťovom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.

Cesta smeruje na ľubovoľné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zadať.

Napr.: C:\D2000_HELP.

Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kľúčové slovo label

Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000_HELP\SK\label\...

Jazyk helpu

Pri otváraní helpu sa vyberá jazyková mutácia helpu podľa toho aký jazyk používa užívateľ na klientskom procese (HI,CNF,...) Sú povolené nasledovné označenia:

SK - pre slovenský a český jazyk

EN - pre ostatné jazyky

Nastavenie aplikačnej nápovedy v D2000

Nastavenie sa skladá z 2 častí:

 1. Zadaním kľúčového slova v SrvApplHelpType
 2. Zadefinovaním umiestnenia helpu v SrvApplHelpPath. Umiestnenia sú určitým spôsobom relatívne a konečná cesta sa dopĺňa pri otváraní helpu. Dôvodom je možnosť používania viacjazyčných helpov a helpov pre rôzne verzie. Význam závisí od typu helpu daného kľúčovým slovom a je popísaný v tabuľke. Niektoré cesty sú preddefinované a nedajú sa meniť.


Kľúčové slovoVýznamSrvApplHelpPath - Nastavenie umiestnenia helpu
NoHelpBez helpuNezadáva sa
HelpFileChmHELP adresár aplikácie (CHM). Ako používa help typu chm.

Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeniť.

Napr.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP.

HelpWebServerConfluenceWeb server (Confluence). Help dostupný cez nejaké internetové stránky vytváraný v Confluence

Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zadať. Fyzické umiestnenie je konečnémusí vyhovovať pravidlám pre Confluence

HelpWebServerHtmlWeb server (HTML). Help dostupný cez nejaké internetové stránky.

Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zadať.

Napr.: https://MojeStranky/help

Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kľúčové slovo label

Príklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/

HelpSharedDirZdielaný adresár (HTML). Adresár s helpom umiestnený na sieťovom disku spoločný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.

Cesta smeruje na ľubovoľné umiestnenie na sieťovom disku. Je nutné ju zadať.

Napr.: S:\MOJ_HELP.

Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kľúčové slovo label

Príklad výsledného umiestnenia: S:\MOJ_HELP\SK\label\...

HelpLocalApplDirHELP adresár aplikácie (HTML)

Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeniť.

Napr.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP.

Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kľúčové slovo label

Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP\SK\label\...

HelpLocalAnyPathLokálny adresár (HTML) Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sieťovom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.

Cesta smeruje na ľubovoľné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zadať.

Napr.: C:\MOJ_HELP.

Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kľúčové slovo label

Príklad výsledného umiestnenia: C:\MOJ_HELP\SK\label\...

Jazyk helpu

Pri otváraní helpu sa vyberá jazyková mutácia helpu podľa toho aký jazyk používa užívateľ na klientskom procese (HI,CNF,...) Sú povolené nasledovné označenia:

SK - pre slovenský a český jazyk
EN
- pre ostatné jazyky

Podrobnosti k hláškam pre činnosť ovládanú cez parameter CheckDODMTreesInterval

V prípade zapnutého zobrazovania Debug informácií pre túto činnosť cez kľúč DBG.CHECK.DODM_TREES vypisuje do D2000 Server logu-u túto informáciu:

CheckDODMTreesConsistency.START[All:N=<name_tree_count>,T=<type_trees_count>,I=<id_trees_count>]
CheckDODMTreesConsistency.END[Static:N=<name_tree_count>,T=<type_trees_count>,I=<id_trees_count>]

Start je informácia o začiatku testu konzistencie DODM stromov s počtom všetkých prvkov v jednotlivých stromoch.
End je informácia o ukončení testu konzistencie DODM stromov s počtom statických prvkov v jednotlivých stromoch.

Pri teste konzistencie DODM stromov sa môžu vyskytnúť tieto chyby vypisované do D2000 Server log-u:

 1. Výnimka pri spracovaní prvku:         "%%%[src_tree_name]:!EXCEPTION;[name_or_id_key]/[step_enum]"
 2. Rozdiel mena elementu a objektu:     "%%%[src_tree_name]:elmN<>refN;[src_object];[name_key]"
 3. Rozdiel ID elementu a objektu:         "%%%[src_tree_name]:elmI<>refI;[src_object];[id_key]"
 4. Rozdiel typu stromu a objektu:         "%%%[src_tree_name]:TYPE<>refT;[src_object];[tree_type]"
 5. Prvok src nie je v cmp strome:         "%%%[src_tree_name]:FIND?[cmp_tree_name];[src_object];null"
 6. Prvok src sa líši v cmp strome:         "%%%[src_tree_name]:ADDR?[cmp_tree_name];[src_object];[cmp_object]"
 7. Výnimka pre celú kontrolu:              "CheckDODMTreesConsistency.END[EXCEPTION]"

V prípade veľkého množstva hlášok je možné takto získané riadky jednoducho importovať ako CSV dáta napríklad do MS Excel-u.

Pre prvky menného stromu môže vypísať hlášky a/b/c, prípadne e/f pri porovnávaní s ID stromom.
Pre prvky typových stromov môže vypísať hlášky a/c/d, prípadne e/f pri porovnávaní s ID stromom.
Pre prvky ID stromu môže vypísať hlášky a/c, prípadne e/f pri porovnávaní s menným alebo príslušným typovým stromom.


Výpis alokovaného miesta pre "HEAP" polia po spustení aplikácie s nastavením parametra HeapArrSizeRef na hodnotu 100 000:

[05-08-2010 13:22:48] RecRef.HeapArrayCore_COL_REF.Initialize: HeapArray is allocated with size = 5200008.
[05-08-2010 13:22:48] RecRef.HeapArrayCore_COL_REFs.Initialize: HeapArray is allocated with size = 2800008.
[05-08-2010 13:22:48] RecRef.HeapArray_ColRefName.HeapElementArray.Initialize: HeapArray is allocated with size = 6800008.
[05-08-2010 13:22:48] RecRef.HeapArray_ColRefIdx.HeapElementArray.Initialize: HeapArray is allocated with size = 3200008.
[05-08-2010 13:22:48] RecRef.HeapArrayCore_TData.Initialize: HeapArray is allocated with size = 16000008.
[05-08-2010 13:22:48] RecRef.HeapArray_HobjRefTObjName.HeapElementArray.Initialize: HeapArray is allocated with size = 10000008.
[05-08-2010 13:22:48] RecRef.HeapArray_HobjRefHOBJ.HeapElementArray.Initialize: HeapArray is allocated with size = 3200008.
[05-08-2010 13:22:48] RecRef.HeapArray_HobjRefD2UID.HeapElementArray.Initialize: HeapArray is allocated with size = 10000008.
[05-08-2010 13:22:48] HeapArray total allocated size: 57200064 bytes

Súvisiace stránky:

Write a comment...