D2000 System Console - nastavenie zobrazovania Debug informácií

Okno pre nastavenie ladiacich výstupov (Debug info) jednotlivých kategórii sa otvorí po kliknutí pravého tlačidla na príslušný proces v zozname redundantných, serverov a procesov a výberom položky Debug info z otvorenej ponuky.

Nastavenie zobrazovania ladiacich informácií

Okno obsahuje zoznam kategórií ladiacich výstupov (2).

Filter

Filtrovanie zobrazenia ladiacich kategórií. Ak je tlačidlo stlačené, zobrazia sa iba tie kategórie, ktoré vyhovujú zadanej maske (1).

On

Zaradenie vybranej kategórie do zobrazovania ladiacich informácií. Vyberte požadovanú kategóriu, ktorej výstup chcete zobraziť a kliknite na tlačidlo.

Off

Vyradenie vybranej kategórie zo zobrazovania ladiacich informácií. Vyberte požadovanú kategóriu, ktorej výstup nechcete zobraziť (je zaškrtnutá) a kliknite na tlačidlo.


Vstupné políčko (3) umožňuje priamo ovládať (zaradiť/vyradiť) zobrazovanie ladiacich kategórií, ktorých mená obsahujú rovnaký reťazec. Slúži hlavne na zapnutie/vypnutie zobrazovania celých skupín ladiacich informácií. Pre zaradenie kategórií uveďte pred názvom znak + (prípadne bez znaku), pre vyradenie kategórií uveďte znak -.
Príklad: reťazec CONO.FILE* uvedený na obrázku hore, zaradí všetky do zobrazovania všetky ladiace kategórie, ktorých názov začína reťazcom CONO.FILE. Ak uvedieme pred reťazcom znak -, všetky takéto kategórie budú vyradené zo zobrazovania ladiacich informácií.

Write a comment...