D2000 Tell - syntax povelov

D2000 Server
D2000 Archiv
D2000 Kom
D2000 Event
D2000 Calc
D2000 DBManager
D2000 Alarm
D2000 Topology
D2000 GateWay
D2000 WorkBook

Tell príkazy je možné spustíť:D2000 SERVER

AUDIT_INFO [REINIT [USER|RES_GROUP]]
Bez parametrov príkaz vypíše stav monitorovania, resp. ukladania auditovacích informácií (pozri tiež Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Skupina objektov).
Parameter REINIT USERS spôsobí zápis aktuálnej konfigurácie všetkých objektov typu *Užívateľ* do monitorovacej databázy.
Parameter REINIT RES_GROUP spôsobí zápis aktuálnej konfigurácie potrebných objektov typu *Skupina objektov* do monitorovacej databázy.
Ak v príkaze nie je uvedený typ objektu, do monitorovacej databázy sa zapíšu objekty typu *Užívateľ* aj *Skupina objektov*.
BACKUP SYSCFG pathZáloha konfiguračnej databázy do adresára určeného parametrom path (platformy Sybase SQL Anywhere, PostgreSQL).

Poznámka: Vykonanie zálohy môže byť ovplyvnené nastavením parametra ConfigBackUpTimeout.
BACKUP LOGFILE pathZáloha monitorovacej databázy do adresára určeného parametrom path (platformy Sybase SQL Anywhere, PostgreSQL).
CFGSYNCHROAUTO ON/OFFPovolenie / zakázanie automatickej synchronizácie konfiguračnej databázy po pripojení nového SBS (stand-by server).

Poznámka 1: Príkaz je možné použiť len pre HOT server.
Poznámka 2: Vykonanie synchronizácie môže byť ovplyvnené nastavením parametra ConfigSynchroTimeout.
CHECK_ARCHIVEPríkaz vykoná kontrolu zhody typu hodnoty primárneho archívneho objektu a typu hodnoty archivovaného objektu a vyhlási chybu (vypíše do logu). Chyba je, ak typ hodnoty primárneho archívneho objektu je iný, ako typ hodnoty archivovaného objektu.
DEPLOY_JAVA_SHARED
Zabezpečí, že po akejkoľvek zmene súborov v adresári %lt;appldirgt;/java/shared, v ktorom sú umiestnené externé a užívateľské knižnice pre Javu, D2000 Server rozpošle tieto súbory všetkým bežiacim klientom.
DI ON/OFF
DI /E+dbginfo
DI /E-dbginfo

Debug Info - zapnutie (DI ON), resp. vypnutie (DI OFF) zobrazovania vnútorných ladiacich informácií procesu D2000 Server (v okne procesu a v procese D2000 Sysconsole).

Príkaz umožnuje zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie debug informácií podľa kategórií tak ako umožňuje užívateľské rozhranie procesu SysConsole.

Príklad 1: Zapnutie debug informácií

DI /E+DBG.CFG_RQ

Príklad 2: Zapnutie debug informácií

DI /E-DBG.CFG_RQ

DP ON/OFFDebug Pipe - zapnutie, resp. vypnutie zobrazovania komunikácie procesu D2000 Server s klient procesmi (len vtedy, ak je okno procesu zobrazené na pracovnej ploche).
ENABLEAUTOSTARTPROCESSES

od verzie v23.0

Ak bol kernel odštartovaný s parametrom /N, tj. aby neštartoval procesy, volaním tohto tell príkazu sa štartovanie zapne a kernel procesy začne štartovať.

INSTANCE SET|GET ACTIVE|PREFERRED|USABLE ...

Príkaz slúži na zistenie a nastavenie aktívnej inštancie, preferovanej inštancie a módu inštancie v load-balancing režime.

INSTANCE GET PREFERRED meno_procesuPríkaz zobrazí číslo preferovanej inštancie procesu.
INSTANCE SET PREFERRED meno_procesu cislo_instancie

Nastavenie preferovanej inštancie procesu. Používa sa pre nastavenie preferovaného archívu, ak archívy bežia ako inštancie (viac informácií v kapitole Redundancia archivácie). Štandardne je aktívna inštancia s najmenším číslom.
Príkaz sa tiež používa pre nastavenie D2000 KOM procesu (informácie v kapitole Redundancia komunikačných procesov KOM).

Príkaz zapíše číslo preferovanej inštancie do systémových registrov do vetvy:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_Meno_Aplikacie\Kernel\SELF.ARC_PreferredActiveInstance

Upozornenie: Ak preferovaná hodnota je nastavená na 0, nedochádza k aktívnemu prepínaniu inštancií procesov pri štarte ukončenej aktívnej inštancie procesu. To znamená, ak sa ukončí aktívna inštancia procesu a existuje iná funkčná inštancia, práve táto bude novou aktívnou inštanciou. Ak existuje viac funkčných inštancií procesu, aktívnou sa stane inštancia procesu s najmenším číslom. Táto inštancia procesu ostane aktívna aj pri novom spustení inštancie procesu, ktorá bola pred ukončením aktívna.

Nekorektné ukončenie aktívnej a zároveň preferovanej inštancie môže spôsobiť zmenu preferovanej inštancie procesu. Ak v čase pádu aktívnej inštancie je funkčná iná inštancia, práve táto bude novou preferovanou aktívnou inštanciou (aktívnou sa stane inštancia procesu s najmenším číslom.).

INSTANCE GET ACTIVE meno_procesuPríkaz zobrazí číslo aktívnej inštancie procesu.
INSTANCE SET ACTIVE meno_procesu cislo_instancie

Nastavenie aktívnej inštancie procesu. Používa sa pre nastavenie aktívneho archívu, ak archívy bežia ako inštancie (viac informácií v kapitole Redundancia archivácie). Štandardne je aktívna inštancia tá, ktorá sa pripojí k procesu D2000 Server ako prvá.
Príkaz sa tiež používa pre nastavenie D2000 KOM procesu (informácie v kapitole Redundancia komunikačných procesov KOM).

Príkaz prepne aktívnu inštanciu procesu.

INSTANCE GET USABLE meno_procesu cislo_instanciePríkaz zobrazí '1' ak je daný proces danej inštancie aktívny v load-balancing režime, inak '0'
INSTANCE SET USABLE meno_procesu cislo_instancie 1|0
Nastavenie inštancie procesu na aktívnu alebo pasívnu v Load balancing režime (viac informácií v kapitole Redundancia archivácie - Load balancing).

Príkaz nastaví inštanciu ako aktívnu alebo pasívnu.
MESSAGE Text_Spravy meno_procesuBroadcast (zaslanie) textovej správy klient procesom. Meno procesu môže byť zadané ako maska (napr. *.HIP - pre všetky procesy D2000 HI). Ak je návratový kód Success, errcode obsahuje počet klientov, ktorým bola vyslaná správa z procesu D2000 Server.
RD_SET_HOT serverNameNastavenie HOT servera v redundantnom systéme. Parameter serverName je meno servera v rámci redundantnej skupiny.
REFRESH_LICENCE
On-line načítanie informácií o rozsahu licencie (súbor LicenceRun.code alebo LicenceDev.code) a informácií o sieťových klientoch (súbor ConsolesInfo.txt). Umožňuje on-line zmenu rozsahu licencie - bez zastavovania systému ako aj on-line načítanie zoznamu sieťových klientov po jeho ručnej úprave.
Poznámka 1: V redundantných systémoch je potrebné vymeniť súbor LicenceRun.code, resp. LicenceDev.code na všetkých redundantných serveroch.
Poznámka 2: V redundantných systémoch je potrebné upraviť súbor ConsolesInfo.txt na aktívnom (HOT) serveri. Zmeny budú prenesené na SBS servery.
Poznámka 3: Informácie o licencii sa klientskym procesom posielajú pri pripojení na D2000 Server. Preto, pokiaľ zmena licencie ovplyvňuje aj iné procesy ako je D2000 Server, je nutné tieto reštartovať. Napr. pridanie komunikačného protokolu ovplyvňuje D2000 CNF - aby bol dotyčný protokol povolený v D2000 CNF, treba ho reštartovať. Podobne, aby KOM proces bol ochotný vytvoriť stanicu a merané body s pridaným protokolom, treba ho reštartovať.
RELOAD_PARAMSNačítanie všetkých parametrov pre kernel (s výnimkou parametrov týkajúcich sa uloženia monitorovacej databázy do trezoru) - bez potreby reštartovania systému D2000.
RELOAD_SECURITYNačítanie novej konfigurácie Security Policy - bez potreby reštartovania systému D2000.
REPAIR_ARCHIVEPríkaz vykoná kontrolu zhody typu hodnoty primárneho archívneho objektu a typu hodnoty archivovaného objektu. Ak nastane chyba, tak následne túto chybu opraví (opravu vypíše aj do logu). Chyba je, ak typ hodnoty primárneho archívneho objektu je iný, ako typ hodnoty archivovaného objektu.

REPOSITORY INIT [path]

Inicializuje cestu k repozitáru. Ak cesta neexistuje, bude vytvorená. Ak na danej ceste už existuje repozitár, bude tento repozitár použitý pre ukladanie histórie objektov. Zaznamenávanie histórie musí byť vypnuté

REPOSITORY DISCONNECT

Zruší nastavenú cestu k repozitáru. Zaznamenávanie histórie musí byť vypnuté.

REPOSITORY ON|OFF

Zapne/vypne zaznamenávanie histórie. Musí byť nastavená cesta k repozitáru.
RESTART meno_procesuPríkaz zastaví bežiaci proces a následne ho korektne spustí.

Poznámka: Ak je proces zastavený (v stave Stop alebo Crash), tak ho príkaz iba spustí.

SET_LOAD_BAL_MODE
meno_procesu rezim

Zapnutie/vypnutie režimu Load balancing pre proces D2000 Archív (viac informácií v kapitole Redundancia archivácie - Load balancing) alebo D2000 Kom (viac informácií v kapitole Redundancia komunikačného procesu KOM).

Príklad:
SET_LOAD_BAL_MODE SELF.ARC 1 - zapne Load balancing režim pre proces SELF.ARC.
SET_LOAD_BAL_MODE SELF.KOM 1 - zapne Load balancing režim pre proces SELF.KOM.
SHOW_ACCESS_LIST
Príkaz vypíše na textovú konzolu a do logovacieho súboru (kernel.log) procesu D2000 Server zoznam mien registrovaných volaním akcie GETACCESS v rámci aplikácie (s kľúčovým slovom PUBLIC).
Zoznam obsahuje na každom riadku registrované meno informácie o majiteľovi rezervovaného mena v poradí:
meno_pocitaca;meno_procesu;meno_eventu/aktivnej_schemy

Príklad:
ACCESS LIST BEGIN
GETACCESS : "RegistrovaneMeno" is locked by : ComputerName;SELF.EVH;E.Event
GETACCESS : "RegistrovaneMeno2" is locked by : ComputerName;ComputerName.HIP;S.PictureName
ACCESS LIST END

SHOW_ARC_STAT
meno_procesu
Výpis štatistických informácií o bežiacich inštanciách archívu - max. počet a súčet spracovávaných požiadaviek na čítanie.
SHOW_CONFIG
Výpis konfiguračných informácii o procese D2000 Server.
Jedná sa o
 • štartovacie parametre procesu D2000 Server
 • konfiguračné parametre inštalácie systému D2000 spoločné pre všetky aplikácie
 • parametre pre proces D2000 Server zadané vo Windows registry špecifické pre aplikáciu
 • v redundantných systémoch parametre redundancie zadané vo Windows registry špecifické pre aplikáciu
 • parametre špecifické pre ODBC a OCI verziu procesu D2000 Server
 • podrobné informácie po počte a štruktúre tagov
  Pre štruktúrované premenné: Meno objektu; počet tagov; počet tagov podľa metodiky do verzie D2000 V11
  ;D2RECORD;SV.DaE_Export_Head; 0; 11
  Pre štruktúrované počítané body: Meno objektu; počet tagov
  ;CLC_VAL Struct;P.TASK_SUM_Pending; 13

  Sumárne informácie o príspevku k celkovému počtu tagov pre jednotlivé typy objektov:
  Počet tagov pre štruktúrované premenné od V11 a do V11
  ;D2RECORD;Summary V11+; 9126
  ;D2RECORD;Summary OLD; 49044

  Počet tagov pre štruktúrované počítané body
  ;CLC_VAL Struct;Summary; 314

  Počet tagov pre počítané premenné
  ;CLC_VAL;; 98
  Počet tagov pre merané body
  ;POINT;; 25
  Počet tagov pre užívateľské premenné
  ;USER_VAR;; 2095
  Počet tagov pre vzdialené objekty
  ;REM_OBJ;; 2
  Sumárny počet tagov aplikácie
  ;TOTAL TAGS;; 11510


Poznámka: Porovnaním takto získaných nastavení je možné zistiť, či sú procesy D2000 Server v redundancii konfigurované identicky, resp. či nebol nejaký parameter zabudnutý pri migrácii aplikačného servera.
SHOW_DYN_INFO meno_objektu alebo HOBJ
Príkaz vypíše dynamické informácie o danom objekte (zoznam objektov, ktoré dynamicky alebo staticky používajú daný objekt) na textovú konzolu procesu D2000 Server.

Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely v systémoch D2000.

SHOW_DYNO_LIST idFirst idLastPríkaz na základe zvoleného intervalu vypíše zoznam aktuálnych dynamických objektov (ID a meno objektu) v systéme na textovú konzolu procesu.

Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely.
SHOW_TRANS_LISTPríkaz vypíše zoznam interných transakcií systému D2000.

Poznámka: Príkaz slúži pre vnútorné potreby ladenia systému D2000.

SHUTDOWN D2000Zastavenie systému D2000.
SHUTDOWN RESTART_D2000Restart systému D2000.
SHUTDOWN RESTARTZastavenie systému D2000 a reštart operačného systému.
SHUTDOWN SHUTDOWNZastavenie systému D2000 a ukončenie operačného systému.
SHUTDOWN WINNTZastavenie systému D2000 a reštart operačného systému.
START meno_procesuŠtart procesu.
STDOUT outputPríkaz presmeruje štandardný výstup na nový výstup.

Príklad:
D2000 na OpenVMS platforme: STDOUT "_TNA2:" (výstup presmerovaný na terminál _TNA2:)
D2000 na Windows platforme: STDOUT C:\vystup.txt (výstup presmerovaný do súboru vystup.txt)

Poznámka:
Pokiaľ je D2000 proces spustený na Windows platforme ako servis, má zakázané výpisy do okna.

STOP meno_procesu [FORCE]Zastavenie procesu. V prípade zadania nepovinného parametra FORCE, bude ukončenie procesu vynútené.
*SUSPEND* SLEEP [WAKEUP yyyy-mm-ddThh:mi:ssZ]|HIBERNATEPríkaz spôsobí prechod OS do režimu spánku (SLEEP) alebo hibernácie (HIBERNATE). V prípade prechodu do režimu spánku je možné nastaviť čas automatického prebudenia systému pomocou parametra WAKEUP yyyy-mm-ddThh:mi:ssZ , kde reťazec yyyy-mm-ddThh:mi:ssZ určuje UTC čas zobudenia. Reťazec musí byť v tvare ISO 8601 (http://sk.wikipedia.org/wiki/ISO_8601).
Príklad: *SUSPEND SLEEP WAKEUP 2015-02-11T12:00Z* - spôsobí uspatie počítača a automatické prebudenie na obed 11. februára 2015 (UTC)
TCP_NO_DELAY process_name|process_mask [FALSE|TRUE|QUERY]
Povolenie, zakázanie alebo zistenie stavu oneskorenia prenosu dát medzi procesom D2000 Server a klientom pri použití komunikačného protokolu TCP/IP. Nastavenia parametra TCP_NO_DELAY na úrovni TCP vypína oneskorenie pri posielaní TCP paketov (funkcia setsockopt s parametrom TCP_NODELAY - viď Nagle's algorithm). Oneskorenie je vhodné na to, aby sa po sieti neposielalo veľa malých paketov, ale menej väčších. Na druhej strane, pokiaľ komunikujúci partneri čakajú jeden na druhého (napr. volanie procedúr medzi viacerými procesmi EVENT alebo medzi HI a EVENT), toto oneskorenie môže spôsobiť výrazné spomalenie skriptov.
Štandardne je oneskorenie zapnuté (TCP_NO_DELAY = FALSE).
Tento tell príkaz je určený iba pre účely ladenia a vývoja.

Poznámka 1: Pri pripájaní TCP/IP klientov proces D2000 Server zisťuje hodnotu parametra TCP_NO_DELAY a podľa nej nemení alebo nastavuje parameter TCP_NO_DELAY klientovi. Táto hodnota je následne poslaná klientovi, ktorý si takisto podľa nej nastaví parameter TCP_NODELAY na TCP spojení so serverom.
Upozornenie: V súčasnej implementácii tell príkaz TCP_NO_DELAY nespôsobí žiadnu zmenu nastavení na strane klienta!
Poznámka 2: Okrem parametra TCP_NO_DELAY existuje ešte ďalší parameter - posielanie oneskorených potvrdení (TCP delayed acknowledgments - nastavuje sa v OpenVMS a *nix systémoch volaním sysconfig -r inet tcpnodelack). Tento ďalší parameter sa týka 200 ms oneskorenia pri posielaní potvrdení o doručení TCP paketu a môže integrovať s parametrom TCP_NODELAY.

XML_EXPORT_TABLE 

Export časti konfigurácie, ktorá nie je súčasťou konfigurácie objektov, z XML súborov.
Parameter: [Path, FileName, TableName]

 • Path - určuje cestu, kde sa bude konfigurácia ukladať.
 • FileName - určí meno výstupného súboru. Napríklad pre názov "systemtxt" sa vytvorí súbor s menom "systemtxt.xml".
 • TableName - určuje, z ktorej tabuľky databázy sa má konfigurácia exportovať. TableName môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: SYS_COLORS, SYSTEM_TEXT, TRANS_MASKA, DICTIONARY, LANGUAGES, LOGDEF, NAME_RULES.
Upozornenie: Do mena súboru sa nepíše prípona ".xml", bude pridaná automaticky.
XML_IMPORT { path_to_dir | path_to_file } [ imp_param1={ON|OFF} [ imp_param2={ON|OFF} [ ...]]]
Upozornenie: Tell príkaz nie je podporovaný pre OpenVMS.

Import XML súboru (súborov) podľa parametra path_to_dir / path_to_file

path_to_dir - názov adresára s XML súbormi (napr. D:\temp). Pozor - adresár je prehľadávaný na xml súbory rekurzívne.

path_to_file - absolútna cesta k XML súboru (napr. D:\temp\H.Sec.xml)

Spúšťanie príkazu je podmienené používaním konfiguračného kľúča.

Pri importe súborov na VMS sa cesta musí zadať v Unix formáte.
Správna syntax: /DKB0/d2000/d2000-app/RIS_ROVE/XML/
Nesprávna syntax: DKB0:[d2000.d2000-app.RIS_ROVE.XML] - nie je podporované, import adresára súborov XML skončí chybou

Import jedného súboru - podporuje oba zápisy:
Správna syntax: /DKB0/d2000/d2000-app/RIS_ROVE/XML/subor.xml
Správna syntax: DKB0:[d2000.d2000-app.RIS_ROVE.XML]subor.xml

Poznámka: Príkaz je zaradený medzi "security" TELL príkazy. To znamená, že je možné ho spustiť iba z interaktívnych klientskych procesov s konfiguračným kľúčom, alebo z procesu D2000 Event Handler.

XML_IMPORT_TABLE
Import časti konfigurácie, ktorá nie je súčasťou konfigurácie objektov, z XML súborov.
Parameter: [Path, FileName, TableName[, CleanTable]]


 • Path - určuje cestu, odkiaľ sa bude konfigurácia čítať.
 • FileName - určí meno vstupného súboru bez prípony xml. Napríklad "systemtxt" pre súbor s menom "systemtxt.xml".
 • TableName - určuje, do ktorej tabuľky databázy sa má konfigurácia importovať.
  TableName môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: SYS_COLORS, SYSTEM_TEXT, TRANS_MASKA, DICTIONARY, LANGUAGES, LOGDEF, NAME_RULES.
 • Parameter CleanTable určuje, či sa pred importom vyčistí tabuľka v databáze.
  Tento parameter je nepovinný, prednastavená hodnota je FALSE.
  Parameter môže nadobúdať dve hodnoty: TRUE - vyprázdni tabuľku, FALSE - aktualizuje existujúcu tabuľku.

Spúšťanie príkazu je podmienené používaním konfiguračného kľúča.

Poznámka: Príkaz je zaradený medzi "security" TELL príkazy. To znamená, že je možné ho spustiť iba z interaktívnych klientskych procesov s konfiguračným kľúčom, alebo z procesu D2000 Event Handler.

XML_Update

Čiastočný update objektov prostredníctvom XML z adresára určeného parametrom Path.
Parameter:
[path_to_dir / path_to_file]

Poznámka: Príkaz je zaradený medzi "security" TELL príkazy. To znamená, že je možné ho spustiť iba z interaktívnych klientskych procesov s konfiguračným kľúčom, alebo z procesu D2000 Event Handler.


D2000 ARCHIV

BACKUP [path]Záloha archívnej databázy. Ak parameter path nie je uvedený, záloha sa vykoná do adresára podľa konfigurácie archívu.
Poznámka: Tento príkaz je podporovaný iba pre databázu Sybase SQL Anywhere. Na zálohovanie databáz Oracle/PostgreSQL/MsSql použite ich príslušné utility.
CALC_OLD_REQUESTS [path+filename]
Vykonanie prepočtov starých hodnôt, ktoré boli presmerované na pomocný prepočtový task (viď parameter archívu RecalcImmediateDepth) a následne miesto prepočtu uložené do súboru (viď parameter archívu DropOldRequests). Pokiaľ názov súbor nie zadaný, spracuje sa pre proces meno.ARC súbor meno_ARCHIV_DROPPED_CALCS.DAT, ktorý bude následne premenovaný na meno_ARCHIV_DROPPED_CALCS.DONE (ak taký súbor už existuje, bude zmazaný).
Poznámka: Príkaz skončí neúspešne, ak parameter archívu DropOldRequests má hodnotu 1, keďže v takom prípade by boli prepočty po načítaní zo súboru opätovne do súboru uložené.
CLEANUP_SLICES
Príkaz, ktorý je nutné spustiť po zmene parametra DataTableSlices z hodnoty 1 na hodnotu 2 (t.j. po zmene módu časových rezov na časové rezy iba pre štruktúrované objekty).
Archív vykoná presun hodnôt z časových rezov jednoduchých archívnych objektov do pôvodných dátových tabuliek a časové rezy vymaže.
Pozn: od štartu archívu až do presunu hodnôt do pôvodných dátových tabuliek bude archív pre jednoduché archívne objekty poskytovať iba dáta, ktoré sa nachádzajú v pôvodných dátových tabuľkách. Preto je vykonávanie tejto konverzie odporúčaná iba pre systémy s redundantnými archívmi, pričom archív vykonávajúci konverziu by mal byť nastavený ako pasívny.
CRC path\filename mask from to [step] [PO]
Používa sa na kontrolu zhodnosti dát v inštančných archívoch. Vytvorenie súboru s CRC (kontrolná suma) pre archívne objekty vyhovujúce zadanej maske pre zadaný časový úsek.
Nepovinným parametrom step (v hodinách) je možné rozdeliť výpočet pre časový úsek na intervaly.
Parameter PO - výpočet bude realizovaný len pre primárne archívne dáta.
Poznámka: Hodnoty vstupujúce do CRC výpočtu je možné "orezať" - zo 64-bitovej floating point hodnoty podľa štandardu IEEE 754 sa vynulujú posledné 2 bajty, pokiaľ je zapnutá ladiaca kategória DBG.ARCHIV.CRC.Z2LB . Orezanie je vhodné na ignorovanie drobných rozdielov (16. a vyššie desatinné miesto), ktoré môžu vznikať pri floating point výpočtoch na archívoch bežiacich na rôznych procesoroch.
CRC_TREE path\filename name row col from to [step]Používa sa na kontrolu zhodnosti dát v inštančných archívoch. Vytvorenie súboru s CRC (kontrolná suma) pre archívne objekty pre zadaný časový úsek. Výpočet bude realizovaný pre objekt zadaný parametrami "meno row col" a pre všetky objekty, ktoré ovplyvňujú jeho hodnotu.
Nepovinným parametrom step (v hodinách) je možné rozdeliť výpočet pre časový úsek na intervaly.
Viď poznámku k príkazu CRC.
DEL maska [before]Fyzické zmazanie dát z archívnej databázy nasledovne:
 • parameter before nie je definovaný - pre jednotlivé archívne objekty sa zmažú všetky dáta staršie, ako je definovaná hĺbka archivácie (parameter Čas archivácie) v konfigurácii týchto objektov
 • parameter before je definovaný - zmažú sa všetky dáta s časovou značkou staršou ako, je definovaná parametrom before
DELETE_DATA mask from [to]
Fyzické zmazanie dát z archívnej databázy bez vyvolania prepočtu závislých štatistík (obdoba akcie DELETEARCHDATA).
Formát pre zadávanie času je dd-mm-rrrr hh:mi:ss.mss.
DI ON/OFFDebug Info - zapnutie, resp. vypnutie zobrazovania vnútorných ladiacich informácií procesu D2000 Archiv (v okne procesu a v procese D2000 Sysconsole).

DI ON/OFF [HOBJ/mask [ROW [COL]]]

Debug Info pre hodnoty - zapnutie / vypnutie zobrazovanie hodnôt archívnych objektov s uvedeným HOBJ, resp. s menom vyhovujúcim udanej maske. Pre štruktúrované archívy je možné špecifikovať aj konkrétnu položku štruktúry, resp. konkrétny stĺpec (ak ROW=0) alebo riadok (ak COL=0).

Príklady:
DP ON H.Test1 3 4 - zapnutie debugu na položke štruktúry H.Test1 v 3. riadku a 4. stĺpci
DP ON H.Test2 - zapnutie debugu na archívny objekt H.Test2 (pokiaľ ide o štruktúrovaný archív, tak na všetky položky štruktúry)
DP OFF 1234 0 4 - vypnutie debugu na celý 4. stĺpec štruktúrovaného archívu s HOBJ=1234

Štandardne sa zobrazujú iba čas a hodnota archívneho objektu. Pomocou zapnutia debug kategórie DBG.ARCHIV.DATA (v procese D2000 System Console alebo pomocou štartovacieho parametra /E+DBG.ARCHIV.DATA pri štartovaní procesu D2000 Archiv) je možné zobraziť kompletné ukladané údaje, ktoré slúžia pre vývojárov systému D2000:
Time (čas archivovanej hodnoty)
Value (vlastná hodnota)
Status (pole True/False hodnôt Valid, ProcAlarm, NoAckPAlarm, PrAlSilent, Weak, NoAckValue, Transient, Default, Manual, AlCrit, Unknown)
Limits (jedna z hodnôt InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit, LimitsProblem)
ArchFlags (pole True/False hodnôt Start, Stop, Block, UnBlock, Deleted, UserModify, OldVal, ProcesModify, LoadData, MONO_TIME, K, L, M, N, O, Ver1)

DI ONREC/OFFREC HOBJ/maska [ROW [COL]]Debug Info pre hodnoty - rekurzívne. Príkaz rozširuje funkcionalitu predchádzajúceho príkazu o zapnutie/vypnutie debugu pre archívne objekty, ktoré závisia na udaných archívnych objektoch (napr. minútové priemery).
DISMOUNT_TREZOR path+trezor_name
Platforma Sybase: Parameter path+trezor_name určuje cestu a meno trezorovej databázy, ktorá sa má odmontovať. V mene trezorovej databázy je povolené používať znaky * a ? pre definovanie masky. Ak zadanej maske zodpovedá viac súborov, budú odmontované všetky vyhovujúce.

Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
DISMOUNT_TREZOR Id [SEGMENT seg]
DISMOUNT_TREZOR trezor_name [SEGMENT seg]
DISMOUNT_TREZOR IdFrom IdTo [SEGMENT seg]
Platforma Oracle: Parameter Id alebo trezor_name určuje číslo (meno) trezora, ktorý sa má odmontovať.
Meno trezora je názov tablespace (napr. MYAPP_TS_TREZOR15 alebo MYAPP_TS_TREZOR15_02) alebo názov dátového súboru (napr. MYAPP_TS_TREZOR0015_S02_20040801.ORA).
Je možné odmontovať všetky trezory (okrem aktuálne plnených) zadaním parametra all. Parametre IdFrom a IdTo umožňujú odmontovať celý interval trezorov.
Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu, umožňuje odmontovať jeden konkrétny trezorový segment. Seg je číslo medzi 0 a TrezorCountSegments. Pokiaľ sa príkaz DISMOUNT_TREZOR použije v konfigurácii so zapnutými trezorovými segmentmi bez parametra SEGMENT seg, pokúša sa odmontovať všetky segmenty vybraného trezora/trezorov.

Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
DISMOUNT_TREZOR Id [SEGMENT seg]
DISMOUNT_TREZOR IdFrom IdTo [SEGMENT seg]
Platforma PostgreSQL: Parameter Id určuje číslo trezora, ktorý sa má odmontovať.
Je možné odmontovať všetky trezory (okrem aktuálne plnených) zadaním parametra all. Parametre IdFrom a IdTo umožňujú odmontovať celý interval trezorov.
Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu, umožňuje odmontovať jeden konkrétny trezorový segment. Seg je číslo medzi 0 a TrezorCountSegments. Pokiaľ sa príkaz DISMOUNT použije v konfigurácii so zapnutými trezorovými segmentmi bez parametra SEGMENT seg, pokúša sa odmontovať všetky segmenty vybraného trezora/trezorov.
Parameter WRITE spôsobí, že trezory budú namontované na zápis. Do takto namontovaného trezoru je možné vkladať dáta pomocou arcsynchro.

Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
DP ON/OFFDebug Pipe - zapnutie / vypnutie zobrazovania komunikácie s procesom D2000 Server (len ak je okno procesu zobrazené na pracovnej ploche).
DROP_LIST path+filenamePríkaz vytvorí súbor (podľa parametra path+filename) obsahujúci SQL príkazy na zmazanie tabuliek, ktoré aktuálna konfigurácia archívu nepoužíva. Ak sú zapnuté časové rezy, v súbore budú aj príkazy na zmazanie príslušných riadkov z tabuľky ARC_SLICE, ktoré obsahujú informácie o jednotlivých časových rezoch zodpovedajúcich mazaným tabuľkám.
FILL_CACHE
Ručné naplnenie archívnej cache (iba ak pracuje v móde izochrónnej cache) načítaním hodnôt z archívnej databázy.
Naplnenie archívnej cache môže byť aj automatické po štarte - viac informácií viď popis parametra IsoCacheAutoFill.
FORCE_CLEAR HOBJ/mask
Na zvolenom objekte/objektoch sa nastaví čas ClearTime na hodnotu niekoľko hodín v minulosti, čo znamená, že v krátkom čase (do minúty) sa vykoná periodické mazanie dát tohto objektu (pokiaľ nie je z nejakého dôvodu vypnuté, napr. pri zapnutých časových rezoch v závislosti od parametrov DeleteInSlice0 a DeleteInSlices).
FREEZE freeze_seconds [report_seconds]

UNFREEZE
Príkaz FREEZE spôsobí, že zapisovacie aj výpočtové tasky archívu prestanú spracúvať požiadavky po dobu freeze_seconds. Počas tejto doby bude ďalší task (mazací) vypisovať počty požiadaviek (primárnych a vypočítaných) vo frontoch. Po uplynutí doby freeze_seconds sa spracovanie hodnôt obnoví. Pokiaľ bol zadaný parameter report_seconds, tak mazací task bude pokračovať vo výpise počtov požiadaviek vo frontoch ešte túto dobu.
Príkaz FREEZE je primárne určený k výkonnostným testom (otestovanie maximálnej rýchlosti spracovania požiadaviek pod záťažou) a pred použitím je potrebné si uvedomiť, že síce neovplyvňuje čítanie z archívu, ale počas jeho trvania sa po dobu freeze_seconds do archívu nič nezapisuje (takže pri čítaní nie sú k dispozícii najnovšie hodnoty) a ani neprebiehajú výpočty. V redundantných systémoch s 2 a viac archívmi odporúčame vykonávanie FREEZE príkazu na pasívnej inštancii, aby sa neovplyvňovala funkčnosť archívneho subsystému.
Pokiaľ je nutné prerušiť neaktivitu spôsobenú FREEZE príkazom, je to možné príkazom UNFREEZE (bez parametrov).
LIST_TREZOR[all]
LIST_TREZOR id
Príkaz vypíše zoznam trezorových databáz, s ktorými proces D2000 Archiv pracuje. Obsah zoznamu sa líši v závislosti od použitej platformy - Sybase, Oracle alebo PostgreSQL.
Parameter id:
LOAD_TREZOR path+filename [mask] [from] [to]On-line import trezorovej databázy.
MOUNT_TREZOR path+trezor_name
Platforma Sybase: Parameter path+trezor_name určuje cestu a meno trezorovej databázy, ktorá sa má namontovať. V mene trezorovej databázy je povolené používať znaky * a ? pre definovanie masky. Ak zadanej maske zodpovedá viac súborov, budú namontované všetky vyhovujúce.

Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
MOUNT_TREZOR Id [SEGMENT seg] [WRITE]
MOUNT_TREZOR trezor_name [SEGMENT seg] [WRITE]
MOUNT_TREZOR IdFrom IdTo [SEGMENT seg] [WRITE]
Platforma Oracle: Parameter Id (trezor_name) určuje číslo (meno) trezora, ktorý sa má namontovať. Parametre IdFrom a IdTo umožňujú namontovať celý interval trezorov.
Meno trezora je názov tablespace (napr. MYAPP_TS_TREZOR15 alebo MYAPP_TS_TREZOR15_02) alebo názov dátového súboru (napr. MYAPP_TS_TREZOR0015_S02_20040801.ORA).
Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu, umožňuje namontovať jeden konkrétny trezorový segment. Seg je číslo medzi 0 a TrezorCountSegments. Pokiaľ sa príkaz MOUNT použije v konfigurácii so zapnutými trezorovými segmentmi bez parametra SEGMENT seg, pokúša sa namontovať všetky segmenty vybraného trezora/trezorov.
Parameter WRITE umožňuje namontovať trezor/trezory na zápis (kvôli synchronizácii trezorov nástrojom Arcsynchro)
Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
MOUNT_TREZOR Id [SEGMENT seg] [WRITE]
MOUNT_TREZOR IdFrom IdTo [SEGMENT seg] [WRITE]
Platforma PostgreSQL: Parameter Id určuje číslo trezora, ktorý sa má namontovať. Parametre IdFrom a IdTo umožňujú namontovať celý interval trezorov.
Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu, umožňuje namontovať jeden konkrétny trezorový segment. Seg je číslo medzi 0 a TrezorCountSegments. Pokiaľ sa príkaz MOUNT použije v konfigurácii so zapnutými trezorovými segmentmi bez parametra SEGMENT seg, pokúša sa namontovať všetky segmenty vybraného trezora/trezorov.
Parameter WRITE umožňuje namontovať trezor/trezory na zápis (kvôli synchronizácii trezorov nástrojom Arcsynchro)
Pre viac informácií pozri kapitolu On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz.
OPTIMIZE_QUEUERedukcia požiadaviek na prepočet vo fronte archívu. Pokiaľ z nejakého dôvodu narástol počet požiadaviek vo fronte archívu (napr. v dôsledku príchodu starých hodnôt z komunikácie), je možné týmto tell príkazom zredukovať duplicitné požiadavky.

PENDING_REQUESTS path+filename

Vytvorenie súboru obsahujúceho popisy nevybavených požiadaviek.
 • RECALC Maska [Row [Col]] From [To] [BACKGROUND]
Prepočet hodnôt v štatistickom archíve.
Maska - určuje zoznam objektov, ktoré sa majú prepočítať. V prípade potreby prepočtu konkrétneho riadku a/alebo stĺpca štruktúrovaného archívu je možné zadať parametre Row a Col (ak nie sú zadané, nadobúdajú hodnotu 0 znamenajúcu "celý riadok/stĺpec").
Parametre <From, To> určujú časový interval, ktorý bude prepočítaný. Ak nie je zadaný koncový čas, nahradí sa aktuálnym časom. Formát pre zadávanie času je dd-mm-rrrr [hh[:mi[:ss[.mss]]]].
Voliteľný parameter BACKGROUND (implementovaný od verzie 7.02.006) spôsobí, že prepočet prebehne na pomocnom prepočtovom tasku (viď parameter archívu RecalcImmediateDepth). Parameter je vhodné použiť, pokiaľ sa robia väčšie prepočty hodnôt v minulosti, ktoré sa majú vykonávať na pozadí, pričom archív pokračuje v bežnom archivovaní dát v reálnom čase.
Poznámka: Pokiaľ má parameter RecalcTimeIntervalLimit nenulovú hodnotu a časový interval <From, To> je väčší ako RecalcTimeIntervalLimit hodín, je nutné zadať voliteľný parameter BACKGROUND, aby prepočet prebehol na pomocnom prepočtovom tasku. Toto chovanie je implementované ako ochrana voči zahlteniu hlavného tasku prepočtami.

RELEASE_TREZOR

Predčasné odpojenie aktuálnej trezorovej databázy.

RELOAD_VALUES mask SCRIPT|PRIMARY|STATISTIC|EVAL|ALL

Príkaz slúži na vynútenie načítania posledných hodnôt zadaných objektov z archívnej databázy. Objekty je možné špecifikovať podľa mena/masky a podľa typu:

 • SCRIPT - skriptom
 • PRIMARY - primárne archívne objekty
 • STATISTIC - štatistické archívne objekty
 • EVAL - vypočítané archívne objekty
 • ALL - všetky typy archívnych objektov

Pokiaľ napr. v testovacom prostredí nie je funčné vkladanie skriptom plnených archívov, ale tieto sú do archívnej databázy vkladané utilitou arcsynchro, je možné po skončení vkladania vykonať tell príkaz (napr. RELOAD_VALUES * STATISTIC). Následne sa vykoná čítanie (napr. všetkých skriptom plnených archívnych objektov) a môže sa iniciovať vykonanie prepočtov archívnych objektov, ktoré na načítaných objektoch závisia.

REM_EMPTY_SLICES HOBJ|mask
Ak sú zapnuté časové rezy, príkaz spôsobí, že archív prejde všetky časové rezy jednoduchých archívnych objektov podľa zadaného HOBJ alebo masky a zruší tie časové rezy, ktoré neobsahujú žiadne dáta.
Príkaz slúži na čistenie archívnej databázy od prázdnych časových rezov, ktoré vznikali v dôsledku chyby archívu. Táto chyba bola odstránená v podporovaných verziách 8. júna 2015.
REORGANIZE

On-line reorganizácia archívnej databázy. Príkaz skomprimuje všetky archívne tabuľky (Oracle príkaz ALTER TABLE MOVE, resp. Sybase príkaz REORGANIZE TABLE INDEX resp. PostgreSQL príkaz VACUUM - viď popis parametra archívu PG_ReorganizeSlice).

Poznámka: Len pre platformy Oracle, PostgreSQL a Sybase 8.0 a vyššie.

REORGANIZE HOBJ|mask [SLICE slice] [tablespace]

On-line reorganizácia tabuľky archívnej databázy s uvedeným HOBJ alebo s názvom archívneho objektu zodpovedajúcim zadanej maske. V prípade, že je definovaný aj parameter tablespace, daná tabuľka bude presunutá do nového tablespace-u. Ak sú zapnuté časové rezy, všetky časové rezy archívneho objektu so zadaným HOBJ budú reorganizované/presunuté, pokiaľ nie je špecifikované číslo časového rezu slice.

Poznámka 1: Parameter tablespace je použiteľný len pre platformy Oracle a PostgreSQL.
Poznámka 2: Číslo časového rezu okrem bežných hodnôt podporuje aj špeciálne hodnoty:

 • hodnota -1 znamená "všetky časové rezy"
 • hodnota -2 znamená "časový rez pre aktuálny čas"
 • hodnota -3 znamená "predchádzajúci časový rez"
 • hodnota -4 znamená "všetky časové rezy staršie ako aktuálny časový rez"
 • hodnota -5 znamená "iba tie archívne objekty, ktoré nemajú časové rezy" (ak sú časové rezy nakonfigurované iba pre štruktúrované archívy, tak sa zreorganizujú iba jednoduché)
REORGANIZE ONPovolenie reorganizácie archívnej databázy (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv s parametrom /DBCY).
REORGANIZE OFFZakázanie reorganizácie archívnej databázy (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv bez parametra /DBCY).
REORGANIZE ACTIVEPovolenie reorganizácie archívnej databázy iba v aktívnom móde (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv s parametrom /DBCA).
REORGANIZE PASSIVEPovolenie reorganizácie archívnej databázy iba v pasívnom móde (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv s parametrom/DBCP).
REORGANIZE SHRINKPovolenie alternatívneho spôsobu reorganizácie archívnej databázy - iba pre Oracle 10g a vyšší (ekvivalent k spusteniu procesu D2000 Archiv s parametrom/DBCS).
Poznámka: Zapnutie pôvodného spôsobu je tell príkazom REORGANIZE MOVE.
REORGANIZE TABLEROWLIMIT rowlimitOn-line zmena parametra ReorganizeTableRowLimit pre automatickú reorganizáciu archívnej databázy.
REORGANIZE TABLETIMELIMIT timelimitOn-line zmena parametra ReorganizeTableTimeLimit pre automatickú reorganizáciu archívnej databázy.
SET_CACHE size [MB]
Príkaz umožňuje zmeniť veľkosť dynamickej cache na zrýchlenie výpočtov štatistických archívnych objektov počas behu procesu D2000 Archiv.

Poznámka 1: Veľkosť cache pri štarte procesu D2000 Archiv je určená parametrom MaxCacheSize v procese D2000 Management Console.
Poznámka 2: Príkaz SET_CACHE zároveň zmení aj parameter MaxCacheSize v registri.
SET_OPTION
meno_parametra
hodnota_parametra

Tell príkazom SET_OPTION sa dajú meniť nasledovné "štartovacie" a konfiguračné parametre procesu archív:

meno_parametrahodnota_parametrapopis

AlmostZero
ALMOST_ZERO

kladné reálne číslo (napr. 1e-10)

Nastavenie tolerancie pri porovnávaní dvoch čísel v archíve (štandardne 1e-10).
Viď popis parametra archívu AlmostZero.
ChainedReadPrio
CHAINED_READ_PRIO
reťazecNastavenie priorít štatistických funkcií použitých pri reťazenom čítaní z archívu.
Viď popis parametra archívu ChainedReadPrio.

CommitCountActive
COMMIT_COUNT_ACTIVE

kladné číslo

Počet hodnôt vložených do archívnej databázy aktívnym procesom D2000 Archiv, po ktorom sa spustí COMMIT (štandardne 1000).

Viď popis parametra archívu CommitCountActive.

CommitCountPassive
COMMIT_COUNT_PASSIVE

kladné číslo

Počet hodnôt vložených do archívnej databázy pasívnym procesom D2000 Archiv, po ktorom sa spustí COMMIT (štandardne 1000).
Viď popis parametra archívu CommitCountPassive.

CommitTimeActive
COMMIT_TIME_ACTIVE

kladné číslo

Interval, po ktorom je aktívnym procesom D2000 Archiv spustený periodický COMMIT  (štandardne 60 s).
Viď popis parametra archívu CommitTimeActive.

CommitTimePassive
COMMIT_TIME_PASSIVE

kladné číslo

Interval, po ktorom je pasívnym procesom D2000 Archiv spustený periodický COMMIT  (štandardne 60 s).
Viď popis parametra archívu CommitTimePassive.

DBPO

ON/OFF

Spracovávanie len primárnych dát. Výpočty štatistických a vypočítaných archívov sa nebudú vykonávať.

RX

ON/OFF

Vypnuté mazanie starých dát. Periodické mazania (na odstránenie údajov za nakonfigurovanú hĺbku histórie) sa nebudú vykonávať.

RO

ON/OFF

Read only archív. 

RS

ON/OFF

Backup na platforme Sybase sa bude vykonávať kopírovaním databázového súboru.

READ_ARCHIVE_DEPTH

"dd-mm-yyyy hh:mi:ss"

OFF

Obmedzenie hĺbky čítania z archívu

Pokiaľ je zapnuté ukladanie do trezoru, tak dáta staršie, ako je nastavený dátum, budú čítané z trezorových databáz. Tento parameter slúži na overenie, či trezory skutočne obsahujú všetky údaje (napr. po zaplátaní prostredníctvom arcsynchro). Obmedzenie sa deaktivuje parametrom OFF. Pokiaľ je obmedzenie zapnuté, každé čítanie z archívu, pri ktorom sa obmedzenie uplatní, spôsobí, že do logovacieho súboru archívu sa zapíše správa:
Start time for reading values from archive is before READ_ARCHIVE_DEPTH, limiting.

DiskUsageWarning
DISK_USAGE_WARNING
ON/OFFNastavením parametra na hodnotu OFF sa vypne varovanie archívu o nedostatku voľného miesta na disku.
Viď popis parametra archívu DiskUsageWarning.
DropOldRequests
DROP_OLD_REQUESTS
ON/OFFPožiadavky na prepočet údajov starších ako RecalcImmediateDepth budú zahodené.
Viď popis parametra archívu DropOldRequests.
IsochronousCache
ISOCHRONOUS_CACHE
ON/OFFAktivácia Isochrónnej cache.
Viď popis parametra archívu IsochronousCache.
IsoCacheFullDepth
ISOCACHE_FULL_DEPTH
ON/OFFNastavenie hĺbky Isochrónnej cache pre objekty s periódou väčšiou ako je aktuálna hĺbka cache.
Viď popis parametra archívu IsoCacheFullDepth.

IsoCacheDepth
ISOCACHE_DEPTH

kladné číslo (sekundy)

Ručné nastavenie hĺbky Isochrónnej cache.
Viď popis parametra archívu IsoCacheDepth.
OldValIgnoreAgekladné číslo
(hodiny)
Hodnoty staršie ako zadaný počet hodín budú zahodené.
Viď popis parametra archívu OldValIgnoreAge.
OldValOnAuxTask
OLD_VAL_ON_AUX_TASK
ON/OFFStaré hodnoty z komunikácie (s príznakom OldVal) budú spracované na pomocnom výpočtovom tasku.
Viď popis parametra archívu OldValOnAuxTask.
OneThreadForGraph
ONE_THREAD_FOR_GRAPH
ON/OFFŽiadosti o čítanie všetkých objektov v jednom grafe budú serializované na jednom čítacom tasku.
Viď popis parametra archívu OneThreadForGraph.
PG_ReorganizeSlice
PG_REORGANIZE_SLICE
0-3Parameter určuje, ako budú reorganizované časové rezy na platforme PostgreSQL (VACUUM/VACUUM FULL/CLUSTER).
Viď popis parametra archívu PG_ReorganizeSlice.
PG_ReorgSliceTime
PG_REORGSLICE_TIME
sekundyParameter určuje dobu, po ktorej sa na platforme PostgreSQL uskutoční reorganizácia predchádzajúcich časových rezov.
Viď popis parametra archívu PG_ReorgSliceTime
.
PG_TrezorFileMulti
 PG_TREZORFILEMULTI
číslo

Parameter udáva násobiteľ pre parameter CommitCountak je zadaný aj parameter PG_TrezorFilePath.

Viď popis parametra archívu PG_TrezorFileMulti.
RecalcImmediateDepth
RECALC_IMMEDIATE_DEPTH
sekundy/OFFČasová hĺbka prepočtov archivovaných hodnôt, ktoré sú vykonávané hlavnými taskami.
Viď popis parametra archívu RecalcImmediateDepth.
RecalcParallelInterval
RECALC_PARALLEL_INTERVAL
sekundy/OFFParameter udáva minimálnu veľkosť prepočítavaného intervalu určeného na paralelizáciu. 
Viď popis parametra archívu RecalcParallelInterval.
RecalcTimeIntervalLimit
RECALC_TIME_INTERVAL_LIMIT
hodiny/OFFParameter definuje obmedzenie časového intervalu na prepočet štatistík a vypočítaných archívov. 
Viď popis parametra archívu RecalcTimeIntervalLimit.
RecalcUseTrezor
RECALC_USE_TREZOR
ON/OFFParameter udáva, či bude archív pri spätných prepočtoch čítať dáta aj z trezorových databáz.
Viď popis parametra archívu RecalcUseTrezor.
ReadTimeBeforeStart
READ_TIME_BEFORE_START
sekundy/OFFParameter posúva čas začiatku čítania z archívu o špecifikovaný počet sekúnd, aby bola v rámci jedného čítania zistená aj posledná hodnota pred začiatkom špecifikovaného intervalu.
Viď popis parametra archívu ReadTimeBeforeStart.
ReorganizeOffset
REORGANIZE_OFFSET
hh:miPosun štartovania periodickej reorganizácie v danej perióde.
Viď popis parametra archívu ReorganizeOffset.
ReorganizePeriode
REORGANIZE_PERIODE
hodinyPerióda periodickej reorganizácie zadaná v hodinách.
Viď popis parametra archívu ReorganizePeriode.
ReorganizeTableRowLimit
REORGANIZE_TABLE_ROW_LIMIT
počet riadkovParameter definuje, po akom množstve vymazaných riadkov bude vykonaná automatická reorganizácia archívnej tabuľky.
Viď popis parametra archívu ReorganizeTableRowLimit.
ReorganizeTableTimeLimit
REORGANIZE_TABLE_TIME_LIMIT
hodinyParameter definuje minimálny časový odstup medzi dvoma automatickými reorganizáciami archívnej tabuľky.
Viď popis parametra archívu ReorganizeTableTimeLimit.
ReportLongRecalc
REPORT_LONG_RECALC
sekundy/OFFParameter aktivuje logovanie prepočtov intervalov väčších ako špecifikovaný počet sekúnd.
Viď popis parametra archívu ReportLongRecalc.
SystemLogging
SYSTEM_LOGGING
ON/OFFParameter zapína ukladanie informácií o ukončených prepočtoch do monitorovacej databázy.
Viď popis parametra archívu SystemLogging.
Tablespace_Name
TABLESPACE_NAME
meno_tablespaceParameter udáva názov archívneho tablespace (iba na platforme Oracle)
Viď popis parametra archívu Tablespace_Name (iba na platforme Oracle).
TrezorCompress
TREZOR_COMPRESS
ON/OFF Parameter aktivuje kompresiu dát trezorov.
Viď popis parametra TrezorCompress.
TrezorCompressKeep
TREZOR_COMPRESS_KEEP
ON/OFFParameter slúži na otestovanie kompresie dát trezorov.
Viď popis parametra TrezorCompressKeep.
TrezorCompressReorg
TREZOR_COMPRESS_REORG
ON/OFFParameter aktivuje reorganizáciu dát pred kompresiou dát trezorov.
Viď popis parametra TrezorCompressReorg.
TrezorCompressCmt
TREZOR_COMPRESS_CMT
kladné celé číslo

Parameter udáva počet archívnych objektov, po ktorých komprimovaní sa vykoná COMMIT.

Viď popis parametra TrezorCompressCmt.
TrezorCompressOrder
TREZOR_COMPRESS_ORDER
ON/OFFParameter definuje, či je pri načítaní údajov z trezora s komprimovanými dátami potrebné triedenie dát podľa času.
Viď popis parametra TrezorCompressOrder.

TrezorReadSegment0
TREZOR_READ_SEGMENT0

ON/OFF

Parameter spôsobí, že pri čítaní z trezorov sa bude čítať aj z trezorového segmentu 0.
Viď popis parametra archívu TrezorReadSegment0.
TrezorReadSinceCreate
TREZOR_READ_SINCE_CREATE
ON/OFFParameter spôsobí, že sa nebudú čítať staršie trezory, ako je Create Time archívneho objektu.
Viď popis parametra archívu TrezorReadSinceCreate.
WATCH_OLD_VALS"dd-mm-yyyy hh-mi-ss"

OFF

Zapnutie sledovania príchodu primárnych hodnôt, ktoré sú staršie ako zadaný parameter. Sledované sú:

 • hodnoty objektov
 • hodnoty, ktoré prichádzajú ako staré hodnoty (OLDVAL)
 • hodnoty zadávané alebo menené v HI
 • hodnoty vkladané cez akcie INSERTARCHARR a UPDATEARCHVAL

Sledovanie sa deaktivuje parametrom OFF.

WorkingHoursStart
WORKING_HOURS_START

nezáporné celé číslo

Parameter udáva hodinu označujúca začiatok pracovných hodín, počas ktorých sú minimalizované časovo náročné operácie archívu s cieľom zvýšiť disponibilitu archívu.
Viď popis parametra archívu WorkingHoursStart.

WorkingHoursEnd
WORKING_HOURS_END

nezáporné celé číslo

Parameter udáva hodinu označujúca koniec pracovných hodín, počas ktorých sú minimalizované časovo náročné operácie archívu s cieľom zvýšiť disponibilitu archívu.
Viď popis parametra archívu WorkingHoursEnd.

Poznámka: Tie konfiguračné parametre, ktoré sú umiestnené v Registry databáze, budú príkazom SET_OPTION zmenené nielen v archíve, ale aj v Registry.

SHOW_DYN_INFO HOBJ/meno [ROW [COL]]
Príkaz vypíše dynamické informácie o danom objekte (aktuálna hodnota, naposledy posielaná hodnota, čas budúceho výpočtu pre periodické archívy, čas periodického mazania, parametre a obsah cache hodnôt) na textovú konzolu procesu D2000 Archiv.

Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely v systémoch D2000.

SHOW_CACHE count
Pokiaľ je zapnutá archívna cache, príkaz vypíše zoznam count archívnych objektov, ktoré majú v archívnej cache najviac hodnôt.
Pre každý objekt sa vypíše HOBJ, meno, počet položiek a časový interval hodnôt, ktoré sa nachádzajú v cache.

SHOW_CONFIG

Výpis konfiguračných informácii o procese D2000 Archiv a o archívnej databáze.
Jedná sa o:
 • štartovacie parametre procesu zadané v konfigurácii archívneho procesu (ak je archívny proces spustený procesom D2000 Server), resp. archívneho servisu (ak je archívny proces spustený vlastným watchdogom), resp. parametre z príkazového riadku (ak je archívny proces spustený ručne),
 • parametre pre archív zadané vo Windows registry,
 • parametre uložené priamo v archívnej databáze v tabuľke LOG_DATA (viď parameter /CLD utility arcsynchro),
 • špecifické nastavenia databázy (zatiaľ iba na platforme Oracle).
Poznámka: Porovnaním takto získaných nastavení je možné zistiť, či sú redundantné archívy konfigurované identicky, resp. či nebol nejaký parameter zabudnutý pri migrácii archívu, databázy a podobne.
SHOW_INFO
Výpis rôznych informácii o procese D2000 Archiv a o archívnej databáze.

STATISTICS path+filename hours

Vytvorenie súboru path+filename so štatistickými informáciami, t.j. počet hodnôt pre jednotlivé archivované objekty za posledných n - hodín (hours).
Súbor path+filename bude vytvorený procesom D2000 Archiv, takže jeho pomenovanie závisí od OS (napr. D:\stat.txt vo Windows, /tmp/stat.txt v Linuxe).
STDOUT output
Príkaz presmeruje štandardný výstup na nový výstup.

Príklad:
D2000 na Windows platforme: STDOUT C:\vystup.txt (výstup presmerovaný do súboru vystup.txt).
D2000 na OpenVMS platforme: STDOUT "_TNA2:" (výstup presmerovaný na terminál _TNA2:).
Pozn: pokiaľ je D2000 proces spustený na Windows platforme ako servis, má zakázané výpisy do okna. Preto pokiaľ je potrebná funkcionalita výpisov do okna, je nutné, aby bol proces bol spúšťaný D2000 Serverom bez parametra /X.

STOP_IMPORT_DATA
Deaktivuje vlastnosť procesu D2000 Archiv, prijímať externé dáta.
STOP [NOQUEUE]Zastavenie procesu D2000 Archiv. Pri tomto zastavovaní sa zapíšu neuložené hodnoty z fronty požiadaviek do súboru na disk, z ktorého sa potom načítajú pri ďalšom štarte procesu D2000 Archív. Aktuálne hodnoty archívnych objektov sa uložia do tabuľky SAVED_LAST_ROWS, aby sa nasledujúci štart procesu zrýchlil.
Parameter NOQUEUE spôsobí, že neuložené hodnoty z fronty požiadaviek sa nezapíšu do súboru (zrýchlenie ukončenia procesu, ktorý má veľké množstvo nespracovaných hodnôt).
TIMESTAT START
TIMESTAT RESTART
TIMESTAT SHOW
TIMESTAT SHOWLONG
TIMESTAT SHOWSTART
TIMESTAT STOP
Spustí (START), zastaví (STOP), reštartuje (RESTART), zobrazí (SHOW), zobrazí a reštartuje (SHOWSTART) alebo zobrazí v dlhom časovom formáte, vrátane dní (SHOWLONG), časové štatistiky čítacieho taskov/taskov. Po zapnutí časových štatistík task(y) čítajúce z databázy začnú merať čas strávený v rôznych častiach čítacej procedúry. Tieto hodnoty môžu byť použité na ďalšie ladenie systémovými špecialistami. Časové štatistiky sú zobrazené pre každý čítací task a ak ReadThreadsCount > 1, tak sa zobrazia aj sumárne štatistiky.
Poznámka: Po zapnutí časových štatistík je čítanie z archívu o niekoľko percent pomalšie kvôli meraniu času.

TREZOR COMPRESS Id [SEGMENT seg

Platforma PostgreSQL: Príkaz slúži na kompresiu dát už existujúcich trezorov. Pre viac informácií pozri kapitolu Kompresia dát trezorov.

Parameter Id určuje číslo trezora, ktorého dáta sa majú komprimovať. Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu (0 až TrezorCountSegments), umožňuje komprimovať špecifikovaný trezorový segment, pokiaľ je zapnuté vytváranie trezorových segmentov.
Pozn: Kompresia je možná, ak je trezora namontovaný na zápis (viď príkaz MOUNT_TREZOR s parametrom WRITE).

TREZOR DECOMPRESS Id [SEGMENT seg

Platforma PostgreSQL: Príkaz slúži na dekompresiu dát už existujúcich trezorov. Pre viac informácií pozri kapitolu Kompresia dát trezorov.

Parameter Id určuje číslo trezora, ktorého dáta sa majú dekomprimovať. Parameter SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu (0 až TrezorCountSegments), umožňuje dekomprimovať špecifikovaný trezorový segment, pokiaľ je zapnuté vytváranie trezorových segmentov.
Pozn: Dekompresia je možná, ak je trezora namontovaný na zápis (viď príkaz MOUNT_TREZOR s parametrom WRITE).


D2000 KOM

DI ON/OFF HOBJ/mask

Debug Info pre hodnoty - zapnutie / vypnutie zobrazovania hodnôt:
 • meraných bodov s uvedeným HOBJ,
 • všetkých meraných bodov na stanici s uvedeným HOBJ,
 • meraných bodov s menom vyhovujúcim udanej maske,
 • všetkých meraných bodov na staniciach vyhovujúcich udanej maske.
DP ON/OFFDebug Pipe - zapnutie / vypnutie zobrazovania komunikácie s procesom D2000 Server (len vtedy, ak je okno procesu zobrazené na pracovnej ploche).
GETKOMARCDEPTHPríkaz zistí čas najstaršej hodnoty uloženej v KOM Archíve.
GETOLDVAL StationName [M:PointMask] [NORECALC] "BeginTime" ["EndTime"]
Odštartuje čítanie archívnych hodnôt zo zariadenia - stanice StationName. Čítané budú údaje z požadovaného intervalu. Parameter "EndTime" je nepovinný a ak nie je uvedený, je nahradený aktuálnym časom.
Formát času ("BeginTime", "EndTime") je "dd-mm-rrrr hh:mi:ss".

Túto vlastnosť umožňujú len niektoré komunikačné protokoly (Datalogger ESC8800, ESC8816, UNIP_TS, OPC DA / OPC HDA, DLMS/COSEM, IEC 62056-21, ...).
Upozornenie: Nejedná sa o funkciu KOM Archív, ale o čítanie hodnôt priamo zo zariadenia!

Parameter NORECALC spôsobí, že archív nevykoná prepočet vypočítavaných archívnych objektov, hodnoty ktorých sú vypočítavané práve z hodnôt získaných týmto volaním tell príkazu. Pre vybrané protokoly (OPC DA, OPC HDA a IEC 870-5-104) je možné použiť parameter masky "M:", pomocou ktorého je možné realizovať čítanie archívnych hodnôt iba pre vybrané merané body zo stanice StationName vyhovujúce zadanej maske.

LNALTERPATH LineName ON|OFF|PRIMARY|BACKUP|QUERY [1|2|3|4]

Príkaz umožní prepínanie medzi primárnym (OFF alebo PRIMARY) a záložným (ON alebo BACKUP) zariadením pre linky kategórií "SerialOverUDP Device Redundant", "SerialOverUDP Line Redundant" a "SerialOverUDP System&Line Redundant", prípadne zistenie aktívneho zariadenia (QUERY). Aktívne zariadenie sa používa na zápis UDP paketov a pakety prijaté z neho sú spracované. Dáta prijaté z neaktívneho zariadenia sú ignorované.
Podobná funkcionalita je podporená aj pre linky kategórie "TCP/IP-TCP System Redundant" - TCP spojenie je nadväzované na primárne alebo záložné zariadenie.

Tretí parameter (číslo 1-4) udáva sublinku. Pre linku kategórie "SerialOverUDP Device Redundant" nemusí byť zadaný alebo musí byť rovný 1. Pre linku kategórie "SerialOverUDP Line Redundant" môže byť rovný 1 (nastavuje sa zariadenie na Primárnej linke) alebo 2 (nastavuje sa zariadenie na Sekundárnej linke). Pre linku kategórie "SerialOverUDP System&Line Redundant" alebo "TCP/IP-TCP System Redundant" môže byť rovný 1 - 4 (nastavuje sa zariadenie na Primárnej/Sekundárnej linke systému A/B). Ak sa zisťuje aktívne zariadenie (QUERY) a tretí parameter nie je zadaný, sú vypísané všetky aktívne zariadenia (1, 2 alebo 4 podľa typu linky).

Príkaz je použiteľný aj na linke OPC UA Client v protokole OPC Unified Architecture Data Access Client pre Client Type=Default. Pomocou príkazu je možné zistiť, ku ktorému z viacerých zadaných hostov je D2000 KOM proces pripojený (QUERY) alebo vynútiť pripojenie ku konkrétnemu (ON, tretí parameter nastavený na 1 .. N).

Príkaz je použiteľný aj na linkách RFC2217 Client, TCP/IP-TCP a TCP/IP-TCP Redundant. Pomocou príkazu je možné zistiť, ku ktorému z viacerých zadaných hostov je D2000 KOM proces pripojený (QUERY, prípadne QUERY PRIMARY/BACKUP) alebo vynútiť pripojenie ku konkrétnemu (PRIMARY/BACKUP, tretí parameter nastavený na 1 .. N).

Príklady použitia:
LNALTERPATH L.MyLine ON 3
LNALTERPATH L.MyLine BACKUP 3
LNALTERPATH L.MyLine QUERY

LNSTAT OPEN/CLOSE LineName

Príkaz je použiteľný iba pre linky kategórie Serial (asynchrónne sériové linky) a RFC2217 Client. Príkaz zastaví komunikáciu (CLOSE) a odpojí komunikačný port. Ten je potom použiteľný inými programami, ako sú napr. diagnostické alebo konfiguračné nástroje. Stavy staníc na príslušnej linke prechádzajú do stavu komunikačnej chyby. Komunikácia sa obnoví po príkaze LNSTAT OPEN alebo po reštarte celého komunikačného procesu.
LNTRACE DEC/HEXZapnutie decimálneho / hexadecimálneho formátu výpisu linky. Prednastavený formát je hexadecimálny.
READKOMARC ["BeginTime"] ["EndTime"]Čítanie hodnôt z KOM Archívu. Prenesú sa všetky OldValue hodnoty z požadovaného intervalu. Parameter BeginTime je nepovinný, ak nie je uvedený, čítajú sa údaje z celej hĺbky KOM Archívu. Parameter "EndTime" je tiež nepovinný a ak nie je uvedený, je nahradený aktuálnym časom. Pokiaľ nie sú definované parametre BeginTime a EndTime, prenesú sa iba tie hodnoty, ktoré ešte neboli poslané procesu D2000 Server. Ak je zadaný aspoň parameter BeginTime, posielajú sa všetky hodnoty zo zadaného intervalu.

Návratové kódy:

 • SUCCESS - transakcia úspešná, prenos dát do systému ukončený,
 • IGNORED - proces D2000 KOM nebeží v režime KOM Archív,
 • ERROR - chybné parametre (formát zadávania časov: dd-mm-yyyy hh:mi:ss), zlé poradie časov - BeginTime > EndTime.

RELOAD StationName | StationHOBJ | LineName | LineHOBJ

Príkaz zruší konfiguráciu objektu (linky alebo stanice) aj s potomkami (stanice, merané body) a znovu ju načíta. Príkaz je použiteľný na aplikovanie konfiguračných zmien, ktoré by inak vyžadovali reštart KOM procesu. Príkaz je v súčasnosti implementovaný pre protokoly:

RESETPERF LineName/StationName

Príkaz resetuje štatistiky linky / stanice - systémové štruktúry SV._System_LinePerformance / SV._System_LinePerformance. Zmena sa uskutoční hneď, ale viditeľná bude až vtedy, keď proces D2000 KOM pošle nové štatistiky procesu D2000 Server (periodicky každých 10 sekúnd).
SETPTADDR name "address1" "address2"
Dynamická zmena adresy meraného bodu. Parameter meno určuje meraný bod a môže byť zadaný ako meno objektu (napr. "M.VonkTeplota") alebo HOBJ objektu (syntax vyžaduje znak '$' pred HOBJ, napr. "$278"), adresa1 a adresa2 definujú novú adresu pre meraný bod.
Zmena adresy meraného bodu sa prejaví iba v interných dátových štruktúrach KOM procesu. Tá nie je centralizovane posielaná na server, čiže zmena adresy je platná, pokiaľ nenastane reštart procesu. Vtedy sa znova použije hodnota z pôvodnej konfigurácie.

Návratové kódy:
 • SUCCESS - adresa zmenená (hodnota bodu bude neplatná, kým sa nenačíta z novej adresy),
 • IGNORED - proces D2000 KOM nepodporuje dynamickú zmenu adresy pre špecifikovaný protokol,
 • ERROR
  1. duplicitná adresa
  2. point not found
  3. bad address format
Dynamická zmena adresy je implementovaná len pre obmedzenú množinu komunikačných protokolov:
SETSTADDR StationName|StationHOBJ "address"Dynamická zmena adresy stanice. Prvý parameter určuje meno stanice a je zadaný ako meno objektu StationName (napr. "B.Stanica") alebo ID stanice StationHOBJ. Parameter „address“ definuje jeho novú adresu. Zmena adresy stanice sa prejaví iba v interných dátových štruktúrach KOM procesu. Tá nie je centralizovane posielaná na server, čiže zmena adresy je platná, pokiaľ nenastane reštart procesu. Vtedy sa znova použije hodnota z pôvodnej konfigurácie.

Návratové kódy:

 • SUCCESS - adresa zmenená,
 • IGNORED - proces D2000 KOM nepodporuje dynamickú zmenu adresy pre daný protokol,
 • ERROR
  1. object not found
  2. invalid number of parameters
Dynamická zmena adresy je implementovaná len pre obmedzenú množinu komunikačných protokolov:
SHOW TAG TagName|TagHOBJ
SHOW STATION StationName|StationHOBJ
SHOW NAN
Zobrazenie podrobných informácií o meranom bode/stanici. Parametrom je meno alebo HOBJ meraného bodu/stanice. Zobrazené informácie sú určené na debugovanie pre vývojárov D2000.
Príkaz SHOW NAN zobrazí body, ktorých hodnota (aktuálna, posledná telemetrická alebo posledná platná) je NaN (nezadaný typ).
SHUTDOWN WINNTPríkaz reštartuje počítač, na ktorom beží proces D2000 KOM.

STALTERPATH StationName ON|OFF

Pre protokol Microtel 700 explicitne zapína (ON) alebo vypína (OFF) alternatívnu komunikačnú trasu pre stanicu s názvom StationName (napr. "B.Stanica").

START_RECORD dir_name_only [begin_time] end_time

Spustí nahrávanie dát do podadresára (aplikačného adresára) s názvom dir_name_only. Ak adresár neexistuje, vytvorí ho.
Ak je Tell príkaz spustený z D2000 Servera, najskôr sa nahrá súbor inicializačných hodnôt DODM objektov dodm_values.dat a až potom D2000 Server rozpošle tento Tell príkaz klientom.
Dáta nahráva v časovom intervale <begin_time, end_time>. Ak <begin_time> nie je nastavený, začne nahrávať ihneď.

Príklad nahrávania:
Dátové súbory sa nahrávali cez Tell príkaz:
START_RECORD DirName "01-12-2008 08:22:27" "01-12-2008 11:02:07"

Výsledkom nahrávania sú štyri dátové súbory (týka sa štyroch hodinových intervalov):
KOM-SELF_2008_12_01_08.dat < 01-12-2008 08:22:27 ; 01-12-2008 09:00:00 >
KOM-SELF_2008_12_01_09.dat < 01-12-2008 09:00:00 ; 01-12-2008 10:00:00 >
KOM-SELF_2008_12_01_10.dat < 01-12-2008 10:00:00 ; 01-12-2008 11:00:00 >
KOM-SELF_2008_12_01_11.dat < 01-12-2008 11:00:00 ; 01-12-2008 11:02:07 >

Poznámka: Tell príkaz využíva formát "dd-mm-rrrr hh:mm:ss" pre parametre typu datetime.
Tell príkaz je spustiteľný z D2000 Servera, ale aj priamo z klientov (momentálne podporené len procesy D2000 KOM a Gateway Client).
Dáta sa nahrávajú do zvoleného podadresára aplikačného adresára a to v dátových súboroch reprezentujúcich hodinový časový interval.

STOP_RECORD

Okamžite zastaví nahrávanie dát, nie je nevyhnutné čakať na end_time. Ak nahrávanie nie je spustené, nastane chyba.

Poznámka: Tell príkaz je spustiteľný z D2000 Servera, ale aj priamo z klientov (momentálne podporené len procesy D2000 KOM a Gateway Client).

START_REPLAY dir_name_only [begin_time [/NOW]]
alebo
START_REPLAY dir_name_only /LOOP

Spustí prehrávanie dát z podadresára (aplikačného adresára) s názvom dir_name_only. Ak adresár neexistuje, nastane chyba.
Ak je tell príkaz spustený z D2000 Servera, najskôr sa prehrá súbor inicializačných hodnôt DODM objektov dodm_values.dat a až potom D2000 server rozošle tento tell príkaz klientom s parametrom /NOW.
Prehráva všetky dáta (v dátových súboroch) s časovou pečiatkou >= begin_time. Časová pečiatka dát predstavuje konkrétny čas z nahratého časového intervalu. Čas, odkedy má začať dáta prehrávať, musí byť v rozmedzí nahratého časového intervalu.

Príklad prehrávania dát (dáta z príkladu nahrávania):
časová pečiatka (ČP) - modrá farba, aktuálny čas (AČ) - červená farba

begin_time/NOWPopis
nienie
 • začne prehrávať dáta ihneď
 • ak AČ = 02-12-2008 14:11:02, prehráva od ČP >= 01-12-2008 09:11:02
 • ak AČ = 02-12-2008 14:33:55, prehráva od ČP >= 01-12-2008 08:33:55
ánonie
 • ak begin_time = 01-12-2008 08:27:27, prehráva dáta od času tak, aby tento čas korešpondoval s posunom od celej hodiny
 • ak AČ = 02-12-2008 14:11:02, prehráva od ČP >= 01-12-2008 08:27:27, až keď AČ = 02-12-2008 14:27:27
 • ak AČ = 02-12-2008 14:33:55, prehráva od ČP >= 01-12-2008 08:27:27, až keď AČ = 02-12-2008 15:27:27
ánoáno
 • ak begin_time = 01-12-2008 08:27:27, nájde najbližší čas (časovú pečiatku), ktorý môže prehrávať ihneď
 • ak AČ = 02-12-2008 14:11:02, prehráva od ČP >= 01-12-2008 09:11:02
 • ak AČ = 02-12-2008 14:33:55, prehráva od ČP >= 01-12-2008 08:33:55
Toto je jediný prípad, kedy prehráva aj všetky dáta pred ČP. Tieto dáta sa prehrajú na začiatku, teda pred samotným prehrávaním dát, ktorých ČP >= stanovený čas.


Ak je zadaný parameter /LOOP prehrávanie sa po skončení znova automaticky spustí. Prehrávanie je možné ukončiť tell príkazom STOP_REPLAY.

Poznámka:
Tell príkaz využíva formát "dd-mm-rrrr hh:mm:ss" pre parametre typu datetime.
Tell príkaz je spustiteľný z D2000 Servera, ale aj priamo z klientov (momentálne podporený len klient KOM).
Proces D2000 KOM je možné spustiť v režime prehrávania len, ak je spustený so štartovacím parametrom /Replay. Vtedy proces D2000KOM nekomunikuje so zariadeniami.

STOP_REPLAY

Okamžite zastaví prehrávanie dát. Ak prehrávanie nie je spustené, nastane chyba.

Poznámka: Tell príkaz je spustiteľný z D2000 Servera, ale aj priamo z klientov (momentálne podporený len klient KOM).

STDOUT outputPríkaz presmeruje štandardný výstup na nový výstup.

Príklad:
D2000 na OpenVMS platforme: STDOUT "_TNA2:" (výstup presmerovaný na terminál _TNA2:)
D2000 na Windows platforme: STDOUT C:\vystup.txt (výstup presmerovaný do súboru vystup.txt)
Pozn: viď poznámku k príkazu STDOUT pre archív.

STOPZastavenie procesu D2000 KOM.

STSTAT START/STOP StationName

Povolí komunikáciu (parameter START) alebo vypne komunikáciu (parameter STOP) na stanici StationName. Stanica nadobudne hodnotu StON (START) alebo StOFF (STOP).

STWATCH StationName ["Number"]

Pre protokoly založené na periodickom vyčítavaní hodnôt (protokoly typu request-response): príkaz generuje jednu alebo viacero požiadaviek na prednostné čítanie všetkých meraných bodov z danej stanice. Parameter Number udáva počet požiadaviek, prípustné hodnoty sú 1 až 5. Ak nie je zadaný, generuje sa len jedna požiadavka.

Pre protokoly založené na posielaní zmien: príkaz generuje jednu alebo viacero požiadaviek na načítanie všetkých dát. Príkaz je podporený na vybranej množine komunikačných protokolov:

 • BACnet (poslanie príkazov ReadProperty, ReadPropertyMultiple a Subscribe podľa konfigurácie meraných bodov)
 • DNP3 (čítanie všetkých nakonfigurovaných tried objektov - Poll - podľa konfigurácie parametrov stanice a všetkých objektov s explicitným čítaním - "Explicit Read")
 • IEC 60870-6 ICCP/TASE.2 (poslanie požiadaviek na čítanie hodnôt všetkých meraných bodov)
 • IEC 61850 (poslanie požiadaviek na čítanie hodnôt všetkých meraných bodov)
 • IEC 870-5-101 (poslanie Interrogation Command/Counter Interrogation Command podľa parametrov stanice)
 • IEC 870-5-104 (poslanie Interrogation Command/Counter Interrogation Command podľa parametrov stanice)
 • IEC 870-5-104 Server (poslanie Interrogation Command/Counter Interrogation Command podľa parametrov stanice)
 • IEC 870-5-104 Sinaut (poslanie Interrogation Command/Counter Interrogation Command podľa parametrov stanice)
 • OPC Data Access (poslanie požiadaviek na synchrónne čítanie hodnôt všetkých meraných bodov)
 • OPC UA (poslanie požiadaviek na čítanie hodnôt všetkých meraných bodov)


D2000 EVENT

DYNAMIC_INFOPríkaz pre procesy s menom *.EVH a *.HIS.
Tell príkaz je bez parametrov.

Po jeho prijatí proces do príslušného log súboru zapíše informácie o:

- zozname všetkých bežiacich inštancií ESL skriptov
Formát: ESL;ESL name

ESL - text identifikujúci nasledujúce informácie
ESL name - identifikácia skriptu1

- registrovaných textových reťazcoch (akcia GETACCESS)
Formát: ACCESS;ESL name;String;time of GetAccess;bGlobal;userComment;status

ACCESS - text identifikujúci nasledujúce informácie
ESL name - identifikácia skriptu1
String - registrovaný textový reťazec
time of GetAccess - čas, kedy prebehla registrácia reťazca
bGlobal - príznak, či je reťazec globálny
userComment - komentár
status - text "IN PROGRESS", ak prebieha registrácia globálneho reťazca, inak prázdny text ""

- zozname všetkých otvorených XML dokumentov (%XML_CreateDocument, %XML_OpenDocument)
Formát: XML;ESL name;handle

XML - text identifikujúci nasledujúce informácie
ESL name - identifikácia skriptu 1
handle - jednoznačný číselný identifikátor XML dokumentu; je zhodný s hodnotou handle, ktorú používajú funkcie %XML_* 

- zozname objektov, ktoré boli otvorené prostredníctvom funkcie %OpenRefToObject
Formát: REFOBJ;Esl Name;Synchro;Obj HOBJ;Obj Name;Open In Progress

REFOBJ - text identifikujúci nasledujúce informácie
ESL name - identifikácia skriptu1
Synchro - hodnota parametra _bSynchro pri volaní funkcie %OpenRefToObject
Obj HOBJ - jednoznačný identifikátor otvoreného objektu
Obj Name - jednoznačné meno otvoreného objektu
Open In Progress - príznak, či aktuálne prebieha otváranie objektu

-zozname aktívnych databázových pripojení (prostredníctvom akcií DB_TRANS_OPEN, DB_CONNECT, PG_CONNECT, SQL_CONNECT)Formát: DBCONNECT;ESL name;DB TRANS HANDLE;SUB CONNECT HANDLE;TYPE;OBJNAME;Prepared SQL Command;Last SQL Prepare; Comment

DBCONNECT - text identifikujúci nasledujúce informácie
ESL name - identifikácia skriptu1
DB TRANS HANDLE - identifikátor transakčného pripojenia (vzniká volaním DB_TRANS_OPEN), alebo 0, ak príslušné pripojenie nie je realizované transakčne
SUB CONNECT HANDLE - identifikátor pripojenia (vzniká volaním akcií DB_CONNECT, PG_CONNECT, SQL_CONNECT)
TYPE - typ pripojenia (SUB CONNECT HANDLE)
OBJNAME - meno objektu, ku ktorému je pripojenie realizované
Prepared SQL Command - príznak existencie predpripraveného SQL príkazu
Last SQL Prepare - "znenie" posledného SQL príkazu predpripraveného volaním akcie SQL_PREPARE
Comment - miesto, kde bola volaná akcia SQL_PREPARE

- zoznam súborov otvorených prostredníctvom funkcií %FIO_*
Formát: FIO;ESL name;file name

FIO - - text identifikujúci nasledujúce informácie
ESL name - identifikácia skriptu1
file name - meno súboru

- zoznam vytvorených dátových kontainerov (akcia CNT_CREATE)
Formát: CNT;ESL name;handle;NR;valTyp;is array

CNT - text identifikujúci nasledujúce informácie
ESL name - identifikácia skriptu1
handle - jednoznačný číselný identifikátor dátového kontajnera
NR - počet prvkov
valTyp - typ kľúča, ktorý jednoznačne identifikuje položky v kontajneri
is array - príznak, či je na príslušný kontajner aplikovaná akcia CNT_CNVTOARRAY

1 - identifikácia skriptu: Textový reťazec, ktorý jednoznačne identifikuje bežiaci ESL skript. Obsahuje meno objektu (HOBJ)[číslo inštancie] jednoznačný číselný identifikátor.
Napríklad: E.Script(728)[105]1872
(%GetSelfInstanceId, %GetSelfHBJ)

SHOW_TRANS_LIST idInstanceAk je idInstance = 0, príkaz zobrazí zoznam všetkých inštancií eventov, ktoré čakajú na dokončenie transakcie, a zoznam transakcií. Ak je idInstance <> 0, príkaz zobrazí informáciu len o zadanej inštancii (zoznam inštancií je možné získať napríklad v dialógovom okne ESL Diagnostic Pack alebo tell príkazom TASK_STATUS).
STATISTICS path+filenameZapíše do súboru údaje o konzumácii času procesora podľa jednotlivých eventov.
STDOUT outputPríkaz presmeruje štandardný výstup na nový výstup.

Príklad:
D2000 na OpenVMS platforme: STDOUT "_TNA2:" (výstup presmerovaný na terminál _TNA2:)
D2000 na Windows platforme: STDOUT C:\vystup.txt (výstup presmerovaný do súboru vystup.txt)
Pozn: viď poznámku k príkazu STDOUT pre archív.

TASK_STATUS path+filenameZapíše do súboru aktuálne vykonávaný riadok všetkých skriptov bežiacich v danom procese (*.EVH alebo *.HIS). Zároveň poskytne informáciu o tom, či ESL skript aktuálne vykonáva externú funkciu. Ak áno, tak do súboru zapíše jej meno a číslo riadku v skripte, ktorý ju volá.
ON_CHANGE_INFO [idInstance]Príkaz do log súboru zapíše všetky aktívne ESL akcie ON CHANGE v rámci procesu. Ak je zadaný nepovinný parameter idInstance, vypíšu sa len akcie danej inštancie ESL skriptu (idInstance popísaný v ESL Diagnostic Pack záložka Event Instances).


D2000 CALC

DP ON/OFFDebug Pipe - zapnutie / vypnutie zobrazovania komunikácie s procesom D2000 Calc (len vtedy, ak je okno procesu zobrazené na pracovnej ploche).
RESET_STATISTICSVynulovanie počítadiel pre vyhodnotenie štatistických údajov.
STDOUT outputPríkaz presmeruje štandardný výstup na nový výstup.

Príklad:
D2000 na OpenVMS platforme: STDOUT "_TNA2:" (výstup presmerovaný na terminál _TNA2:)
D2000 na Windows platforme: STDOUT C:\vystup.txt (výstup presmerovaný do súboru vystup.txt)
Pozn: viď poznámku k príkazu STDOUT pre archív.

CALCINFO ON|OFF clcName [row]

Príkaz slúži na zistenie dôvodu prepočtu počítaného bodu, ktorý má parameter Spôsob prepočtu nastavený na hodnotu Pri zmene alebo Trigger.

Príkaz zabezpečí (CALCINFO ON), že do LOG súboru procesu budú priebežne zapisované informácie o dôvode prepočtu daného počítaného bodu. Príkaz CALCINFO OFF ukončí priebežný zápis do LOG súboru. Používa sa pre počítané body, ktoré majú parameter Spôsob prepočtu nastavený na hodnotu Pri zmene alebo Trigger.

Záznam v LOG súbore obsahuje:

 • identifikáciu objektu, ktorý spôsobil prepočet a jeho hodnotu
 • výstupnú hodnotu počítaného bodu, ktorá bola odoslaná na server


Parametre:

clcName - meno počítaného bodu

row - špecifikuje číslo riadku pri štruktúrovanom počítanom bode. Ak nie je zadaný, náhradná hodnota je 0 a sledované budú všetky riadky.

Príklad (obsah LOG súboru):

Tell príkaz: CALCINFO ON P.OnSec

V LOG súbore vidieť záznam o tom, že informácie sú o prepočte počítaného objektu P.OnSec. Zmenila sa hodnota objektu z HOBJ=20 (VALUE IN $20). Ďalej sú zobrazené jednotlivé atribúty vstupnej hodnoty. Atribúty výstupnej hodnoty sú zobrazené za riadkom s obsahom VALUE OUT.

CALCINFO: P.OnSec[ 0]
VALUE IN $20
GValTyp : INT (Integer)
Status : VALID
LimitStatus : INLIMIT
ProcAlarmStatus : NOALARM
ValTyp : INT
Flags : F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F
ValTime : 20.11.2017 16:39:59.000
AlarmTime : (null)
Value : 59
VALUE OUT
GValTyp : INT (Integer)
Status : VALID, NOACKVALUE
LimitStatus : INLIMIT
ProcAlarmStatus : NOALARM
ValTyp : CE
Flags : F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F
ValTime : 20.11.2017 16:39:59.001
AlarmTime : (null)
Value : 60
STATISTICS path+filenameZapíše do súboru štatistické údaje o jednotlivých počítaných bodoch. Súbor obsahuje nasledovné informácie: meno počítaného bodu, počet prepočtov a počet nových hodnôt vyslaných do systému. Počítadlá sú vynulované pri štarte procesu D2000 Calc alebo použitím povelu RESET_STATISTICS

CHECK_DESTID_VALUES [DestId [ColIndex]] [FlagList]

Umožní porovnať hodnoty cieľových stĺpcov (štruktúrovaných premenných) nakonfigurovaných v počítaných bodoch s hodnotami, ktoré boli vypočítané procesom D2000 Calc.

Pre špecifikáciu konkrétneho objektu typu Štruktúrovaná premenná, pre ktorý sa má porovnanie vykonať, je potrebné zadať nenulovú hodnotu parametra DestId, prípadne aj nenulové ColIndex pre konkrétny stĺpec. Nasledujú nepovinné kľúčové slová zo zoznamu: Detail, Debug, Ignore_Time, ReCalc0s, ReCalc1m.
Bližší popis je uvedený v kontrole hodnôt cieľových stĺpcov.

Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely v systémoch D2000.

SHOW_DYN_INFO {Mask|HOBJ} [Row]

Umožní zobraziť konfiguráciu a aktuálny stav konkrétneho počítaného bodu. Ten je zadaný ako vstupný parameter buď cez jeho ID (HOBJ) alebo masku. V prípade, ak maske vyhovuje viacero počítaných bodov, zobrazí prvých 20. Ak je zadaný parameter Row odlišný od 0, musí sa jednať o počítaný bod, ktorý svoje hodnoty zapisuje do cieľového stĺpca štruktúrovanej premennej. Pri bežných počítaných bodoch (tie, čo nemajú nastavený cieľový stĺpec), musí byť Row nulový.

Formát výpisu je zhodný s formátom [Calc] v 3. príklade kontroly hodnôt cieľových stĺpcov.

Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely v systémoch D2000.
GET_SOURCE_VALUE HOBJ Row ColUmožní zobraziť vstupy do výpočtu, pokiaľ sa jedná o vstupy zo štruktúrovaných premenných.

Formát výpisu je zhodný s formátom [DestVal] 3. príklade kontroly hodnôt cieľových stĺpcov.

Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely v systémoch D2000.


D2000 DBMANAGER

SHOW_HANDLE [table/database/structure_definition HOBJ] or [table mask]Zobrazenie informácií o otvorených deskriptoroch. Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.
SHOW_CONNECT [database HOBJ [connect/transaction ID]] or [database mask [connect ID]] [DETAIL]Zobrazenie informácií o otvorených spojeniach. Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.
SET_WATCHDOG database_mask seconds [NONTRANS]Zapnutie sledovania spojení, ktoré vykonávajú SQL príkazy dlhšie, ako je zadaný čas seconds. Táto informácia je použiteľná na profilovanie aplikácie a zisťovanie najpomalších SQL príkazov. V prípade zadania klauzuly NONTRANS sa nesledujú transakčné spojenia.
Po skončení dlhotrvajúceho SQL príkazu sa vypíšu do logu podrobnosti o SQL príkaze.
Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.
SET_WATCHDOG_QUEUE database_mask seconds [NONTRANS]Zapnutie sledovania databázových akcií, ktorých vykonávanie (včítane času stráveného vo frontách DBManagera) dlhšie, ako je zadaný čas seconds.
Po skončení takejto databázovej akcie sa do logu vypíšu podrobnosti o nej. V prípade zadania klauzuly NONTRANS sa nesledujú transakčné spojenia.
Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.

MONITOR_TRANS SHOW {ALL/<id>} [<file_path>]

MONITOR_TRANS ON <history_depth_sec>

MONITOR_TRANS OFF

MONITOR_TRANS RESET

Mechanizmus monitorovania transakcií.

ON - zapína monitorovanie, kde <history_depth_sec> predstavuje časovú hĺbku histórie uzavretých transakcií
OFF - vypína monitorovanie
RESET - premaže zoznam transakcií (aj otvorených)
SHOW - vypíše celý zoznam transakcií aj s históriou (ALL) alebo konkrétnu transakciu (<id>) na konzolu alebo do súboru <file_path> v CSV formáte s oddeľovačom ";"

Stĺpce vo výpise:
- ID (identifikátor transakcie)
- time, task, traceback (čas poslednej operácie v skupine totožných operácií, task, traceback v internom kóde)
- comment, count (posledný komentár a počet za sebou idúcich totožných operácií) (totožná operácia je operácia s rovnakým task-om a traceback-om)

Poznámka: Po spustení procesu DBManager je monitorovanie vypnuté.

MONITOR_CONNECTS SHOW {ALL/<id>} [<file_path>]

MONITOR_CONNECTS ON <history_depth_sec>

MONITOR_CONNECTS OFF

MONITOR_CONNECTS RESET

Mechanizmus monitorovania spojení.

ON - zapína monitorovanie, kde <history_depth_sec> predstavuje časovú hĺbku histórie uzavretých spojení
OFF - vypína monitorovanie
RESET - premaže zoznam spojení (aj otvorených)
SHOW - vypíše celý zoznam spojení aj s históriou (ALL) alebo konkrétne spojenie (<id>) na konzolu alebo do súboru <file_path> v CSV formáte s oddeľovačom ";"

Stĺpce vo výpise:
- ID (pomocný identifikátor spojenia)
- logon_time, logon_task, logon_traceback (čas pripojenia, task a traceback v internom kóde)
- logoff_time, logoff_task, logoff_traceback (čas odpojenia, task a traceback v internom kóde)
- comment (naposledy zapísaný komentár pre dané spojenie, napríklad traceback v ESL kóde)

Poznámka: Po spustení procesu DBManager je monitorovanie zapnuté s časovou hĺbkou histórie uzavretých spojení nastavenou na 3 hodiny (10 800 sekúnd).

REFRESH_TABLES secondsPríkaz je určený pre použitie na platforme PostgreSQL. Slúži na zatvorenie a znovuotvorenie kurzorov používaných pri stránkovom prístupe k tabuľkám, aby neblokovali vacuumovanie tabuliek, ak sú tieto kurzory otvorené príliš dlho. Typicky sa jedná o schémy s browsermi, ktoré sú napr. niekoľko dní otvorené. Parameter seconds je minimálny vek kurzora v sekundách, ktorý má byť znovuotvorený (napr. 86400).
TIME_STATISTICS database_mask [DETAIL]Zobrazenie štatistiky trvania jednotlivých typov databázových akciá pre jednotlivé databázy alebo pre jednotlivé tabuľky (pokiaľ je špecifikovaný parameter DETAIL).
Viac informácií - kapitola DBManager - ladenie a debugovanie.


D2000 ALARM

DI ON/OFF [HOBJ/mask]Debug Info pre alarmy - zapnutie/vypnutie zobrazovanie informácií o vyhodnocovaní alarmových objektov s uvedeným HOBJ, resp. s menom vyhovujúcim udanej maske. Pokiaľ nie je uvedené meno ani maska, zapne / vypne sa zobrazovanie informácií pre všetky alarmové objekty.
SHOW_DYN_INFO HOBJ / mask
Príkaz vypíše dynamické informácie o špecifikovanom alarmovom objekte/objektoch na textovú konzolu procesu D2000 Alarm.
Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely v systémoch D2000.


D2000 TOPOLOGY

SHOW_TOPOLOGY HOBJ or topology_name [DETAIL]Zobrazenie informácií o topológii. Viac informácií - kapitola Topológia - Debugovanie topológie.
DEBUG_TOPOLOGY HOBJ or topology_mask ON/OFFZapnutie/vypnutie vypisovania podrobných informácií o prepočítavaní topológie. Viac informácií - kapitola Topológia - Debugovanie topológie.
SHOW_ASYMETRIC TERMINALS or TRANSFORMERS [topology_mask]Vypísanie asymetrických vývodov alebo transformátorov v topológii. Viac informácií - kapitola Topológia - Debugovanie topológie.


D2000 GateWay Client

GETOLDVAL remoteTagName "BeginTime" ["EndTime"] ["NORECALC"]

GETOLDVAL remoteObjectMask "BeginTime" ["EndTime"] ["NORECALC"]

GETOLDVAL remoteTagName[row]^item "BeginTime" ["EndTime"] ["NORECALC"]

Dočítanie hodnôt vzdialeného objektu z daného intervalu. Ak nie je zadaný parameter EndTime, ako náhradná hodnota sa použije aktuálny čas.
Formát času ("BeginTime", "EndTime") je "dd-mm-rrrr hh:mi:ss".

Príkaz je vhodné použiť napr. po výpadku alebo odstávke aplikácie, ku ktorej proces D2000 GateWay Client patrí. Spôsobí prenos hodnôt z archívu vzdialenej aplikácie do archívu aplikácie. Podmienkou dočítania hodnôt je, že vo vzdialenej aplikácii boli príslušné hodnoty archivované.

Prvý zápis príkazu dočíta všetky hodnoty, ktoré daný vzdialený objekt prenáša (aj štruktúrované objekty).

Druhý zápis príkazu dočíta všetky hodnoty viacerých objektov podľa masky.

Tretí zápis umožňuje čiastkové dočítanie hodnôt pri prenose hodnôt štruktúrovaných objektov. Parameter item určuje stĺpec z cieľovej štruktúry (viď parameter Cieľová štruktúra v konfigurácii vzdialeného objektu). Ak je potrebné dočítať práve jeden riadok (stĺpec), je možné použiť nasledovný zápis:

 • dočítanie riadku 10 - GETOLDVAL RemoteTagName[10],…
 • dočítanie stĺpca s menom Values - GETOLDVAL RemoteTagName[0]^Values,…

Tell príkaz musí byť vždy vykonávaný v transakčnom režime - akcia COMMAND (v rámci procesu D2000 System Console je príkaz transakčne vykonávaný automaticky). Po jeho ukončení sú prenesené hodnoty zapísané do archívu a zároveň sa vykoná prepočet súvisiacich štatistík.

Príkaz GETOLDVAL môže mať na konci parameter NORECALC. V takomto prípade proces D2000 Archiv nebude spätne vykonávať prípadné štatistické výpočty.

DI ON/OFF [HOBJ/mask]

Debug Info pre vzdialené objekty - zapnutie / vypnutie zobrazovanie informácií o spracovaní hodnôt objektov s uvedeným HOBJ, resp. s menom vyhovujúcim udanej maske.

Poznámka: ak beží gateway klient v móde transparentného gatewaya, na zobrazenie informácií o hodnotách použite tell príkaz TRGTW.

SHOW_DYN_INFO HOBJ / mask
Príkaz vypíše dynamické informácie o špecifikovanom vzdialenom objekte/objektoch na textovú konzolu procesu D2000 Gateway.
Poznámka: Príkaz je určený hlavne pre diagnostické účely v systémoch D2000.
TRGTWLadiaci príkaz pre mód transparentného gatewaya. Príkaz vypíše zoznam mien objektov, ich HOBJ na lokálnom aj vzdialenom systéme.
START_RECORD dir_name_only [begin_time] end_timeSpustí nahrávanie hodnôt čítaných z GateWay Servera. Pre detaily viď popis príkazu pre proces D2000 KOM.
Poznámka: nahrané hodnoty môžu byť prehrávané D2000 KOM procesom, pokiaľ počas nahrávania beží  GateWay Klient v móde transparentného gatewaya.
STOP_RECORDOkamžite zastaví nahrávanie hodnôt čítaných z GateWay Servera. Pre detaily viď popis príkazu pre proces D2000 KOM.
START_REPLAY dir_name_only [begin_time [/NOW]]
alebo
START_REPLAY dir_name_only /LOOP
Spustí prehrávanie hodnôt nahratých príkazom START_RECORD. Pre detaily viď popis príkazu pre proces D2000 KOM.
STOP_REPLAYOkamžite zastaví prehrávanie dát. Pre detaily viď popis príkazu pre proces D2000 KOM.


D2000 WorkBook

OBJECTS_INFOProces zapíše do svojho .log súboru zoznam všetkých objektov, ktoré sú, alebo boli použité v rámci reportov.

1 Comment

 1. Anonymous

  V popise pre START_REPLAY je uvedené "časová pečiatka (ČP) - modrá farba, aktuálny čas (AČ) - červená farba ", pričom tam nie je nič červené alebo modré. PW

Write a comment...