Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórií "Serial", "Serial Line Redundant" a "Serial System&Line Redundant"

Parametre komunikačnej linky kategórie "Serial", "Serial Line Redundant" a "Serial System&Line Redundant" nie sú závislé od hardwaru použitého pre sériovú komunikáciu, pretože obsluha sériových rozhraní je riešená na úrovni ovládačov asynchrónnych portov v systéme Windows (device drivers). Definície sú rovnaké, či sa použije komunikácia štandardnými portami COM1 až COM99, alebo napr. inteligentnými asynchrónnymi komunikačnými adaptérmi DigiBoard, Moxa, VSCOM, či inými rozširujúcimi kartami alebo zariadeniami. Tieto parametre je možné nakonfigurovať v štyroch nezávislých módoch. Komunikačné stanice môžu následne na svoju komunikáciu použiť jeden (alebo dokonca viac) z týchto módov.

Pozn: v prípade, že D2000 KOM proces je spustený na platforme Linux/Raspberry PI, je nutné zadať hodnotu parametra Zariadenie ako plnú cestu k zariadeniu, ktoré zodpovedá sériovému portu (napr.  /dev/ttyAMA0 alebo  /dev/ttyS0).

Parametre

Pren. rýchlosť
Nastavenie prenosovej rýchlosti linky (v Baudoch). Platné hodnoty: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
Počet bitov
Počet dátových bitov. Platné hodnoty: 5, 6, 7, 8.
Počet stopbitov
Počet stopbitov. Platné hodnoty: 1, 1.5, 2.
Neprípustné sú kombinácie:
5 dátových bitov a 2 stopbity,
6, 7 alebo 8 dátových bitov a 1.5 stopbitu.

Parita

Nastavenie parity asynchrónneho prenosu:

  • Bez parity
  • Párna
  • Nepárna

Handshaking

Konfigurácia handshakingu na úrovni ovládača operačného systému Windows.

  • Žiadny
  • RTS/CTS - hardvérový handshaking
  • XON/XOFF - softvérový handshaking
  • Vlastný - vlastné nastavenie handshakingu

Žiadny
Umožňuje nastaviť signály RTS, DTR na požadovanú trvalú hodnotu.

RTS/CTS
Signál RTS je použitý na klasický hardvérový handshaking riadený priamo ovládačom sériového asynchrónneho portu. Umožňuje nastaviť trvalú hodnotu signálu DTR.

XON/XOFF
Softvérový XON/XOFF handshaking riadený priamo ovládačom sériového asynchrónneho portu.

Vlastný
Pri vysielaní možno ovládať signály RTS alebo DTR s časovými parametrami Receive Delay a Transmit Delay. Vlastné nastavenie handshakingu je vhodné pre použitie prevodníkov RS232/485 ovládaných týmito signálmi.

Hardware

DTR/DSR
V režime Vlastný nastavuje DTR ako aktívny signál pre ovládanie handshakingu.

RTS/CTS
V režime Vlastný nastavuje RTS ako aktívny signál pre ovládanie handshakingu.

Inverzne
Pri handshakingu typu Vlastný je ovládaný signál RTS alebo DTR inverzný.

RTS=0 (RTS=1)
Nastavuje konštantnú úroveň signálu RTS v prípade, že nie je aktívne použitý vybratým typom handshakingu.

DTR=0 (DTR=1)
Nastavuje konštantnú úroveň signálu DTR v prípade, že nie je aktívne použitý vybratým typom handshakingu.

WaitTxEMPTY
Ak je voľba aktívna, čaká komunikačný thread na ukončenie vysielania. Voľba umožňuje synchronizáciu ovládania signálov RTS alebo DTR pri konci vysielania (viď Receive delay) v prípade nastavenia režimu handshakingu Vlastný. Keďže štandardné sériové ovládače operačných systémov Windows umožňujú získať informáciu iba o tom, že posledný byte vysielanej správy bol prenesený do vysielacieho posuvného registra UART zariadenia (nie však fyzicky odvysielaný), je v prípade nastavenia tejto voľby vždy pridaný na koniec vysielanej správy jeden znak s hodnotou 0xFF. V okamžiku signalizácie odchodu tohto znaku do vysielacieho registra je už vlastná správa bezpečne odvysielaná a začína plynúť Receive delay (ak je nenulový). Viď tiež Poznámku.

Transmit delay

Oneskorenie (v milisekundách), ktoré sa vkladá medzi nastavením signálov RTS (Vlastný handshaking RTS/CTS) alebo DTR (Vlastný handshaking DTR/DSR) a začiatkom vysielania správy.

Receive delay
Oneskorenie (v milisekundách), ktoré sa vkladá od ukončenia vysielania do deaktivácie signálov RTS (Vlastný handshaking RTS/CTS) alebo DTR (Vlastný handshaking DTR/DSR). Aby bolo plynutie tohto oneskorenia skutočne odštartované v okamžiku ukončenia vysielania, je nutné použiť voľbu WaitTxEMPTY.

Iné nastavenie

ConstOpen
Ak je voľba aktívna, je komunikačný port linky trvale otvorený, inak komunikačný proces využíva port iba v prípade potreby. Voľba umožňuje zdieľať porty s inými aplikáciami.

CheckError
Ak je voľba aktívna, vykonáva sa kontrola komunikačných chýb - Parity, Frame, Overrun, Break Error.

Balast
Počet prázdnych nevýznamných znakov (s hodnotou 0x00), ktoré sa vložia pred vysielanú správu. Výhodné pre ovládanie modemov/rádiomodemov alebo prevodníkov ovládaných vlastným dátovým signálom. Viď tiež Poznámku.


Poznámka: Voľby Balast a WaitTxEMPTY pridávajú pred, resp. za vysielanú správu špeciálne znaky, ktoré v niektorých prípadoch môžu znemožniť komunikáciu so zariadeniami. Bližšie informácie nájdete v dokumentáciách pre jednotlivé komunikačné protokoly komunikujúce asynchrónnymi sériovými portami.


Tell príkaz LNSTAT

Tell príkaz LNSTAT OPEN/CLOSE zastaví komunikáciu (CLOSE) a odpojí komunikačný port. Komunikácia sa obnoví po príkaze LNSTAT OPEN alebo po reštarte celého komunikačného procesu.


Poznámka

Štartovací parameter /DBSH pre komunikačné linky typu Serial, Serial Line Redundant a Modem spôsobí zatváranie sériového portu, ak D2000 KOM proces je pripojený k SBS Serveru alebo ak je D2000 KOM proces pasívna inštancia. Takto je možné, aby redundantná aplikácia D2000 (alebo aplikácia s viacerými redundantnými D2000 KOM procesmi) používal virtuálne sériové porty, ktoré môžu byť otvorené iba z jedného počítača. Príkladom takéhoto sériového servera je Moxa OnCell. Na druhej strane, napríklad sériové servery Moxa NPort umožňujú nakonfigurovať až 4 spojenia na sériový port. Nasledujúci screenshot programu NPort Administrator ukazuje konfiguráciu sériového portu Moxa NPort v režime "Real COM Mode" (virtuálny sériový port) s maximálne 4 spojeniami.


Súvisiace stránky:

Write a comment...