Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórie "RFC2217 Client"

Komunikačná linka kategórie "RFC2217 Client" podporuje komunikáciu s prevodníkmi sériových rozhraní (device servers) podľa štandardu RFC2217 (Telnet Com Port Control Option). Jedná sa o prenos dát aj riadiacich príkazov (nastavenie baudrate, počtu bitov, parity atď) cez jedno TCP spojenie (NVT - Network Virtual Terminal).
Na rozdiel od liniek kategórií "SerialOverUDP Device Redundant" a "SerialOverUDP Line Redundant" je možné diaľkovo, t.j. z konfigurácie linky v systéme D2000, nastavovať prenosové parametre. Používanie linky kategórie "RFC2217 Client" je možné na platforme Windows aj Linux.
Podporený je IPv4 aj IPv6 protokol.

Parametre


Obr. 1 Konfiguračné parametre linky kategórie "RFC2217 Client".

Server IP/name

IP adresa (odporúčané) alebo DNS meno zariadenia (prevodníka sériových rozhraní). V prípade redundantných zariadení je možné zadať aj viacero IP adries alebo mien oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou.

Port

Číslo TCP portu (1-65535), na ktorom zariadenie počúva. 

Line modes

Prenosové parametre je možné nastavovať v štyroch módoch, podobne ako je to v prípade liniek kategórií "Serial" a "Serial Line Redundant".

Parameter "ConstOpen"

Význam parametra "ConstOpen" je iný ako pri sériovej linke. TCP spojenie je nadviazané pri prvom použití linky a zostáva nadviazané (s výnimkou správania sa v redundancii - viď Fungovanie linky v redundancii).
Pokiaľ je "ConstOpen" pre mód linky 1 zaškrtnutý, pri nadväzovaní spojenia sa čaká na odpovede na všetky RFC2217 dotazy a ak odpovede neprídu, spojenie sa zatvorí.
Pokiaľ je "ConstOpen pre mód linky 1 odškrtnutý, tak sa nečaká na odpovede (s výnimkou úvodného WILL CPO, ktorým sa zisťuje podpora RFC2217), takže spojenie bude funkčné aj voči serverom, ktorí niektoré z dotazov ignorujú.
Pokiaľ je "ConstOpen pre mód linky 2 odškrtnutý, nečaká sa na odpoveď na úvodný WILL CPO, ktorým sa zisťuje podpora RFC2217.
Pri nadväzovaní spojenia sa zisťujú tieto RFC2217 parametre:

  • SIGNATURE (identifikácia zariadenia, napr. "MOXA").
  • BAUDRATE (rýchlosť, napr. 9600 baudov)
  • DATASIZE (počet bitov, napr. 8)
  • PARITY (parita, napr. even/odd)
  • STOPSIZE (počet stop bitov)
  • stavy signálov - BREAK, DTR, RTS, flow control (XON/XOFF, hardware, DCD, DTR, DSR)

a nastavuje sa RFC2217 parameter:

  • LINESTATE (nastavenie reportovania stavu linky - napr. timeout error, framing error, parity error, overrun error, break-detect error)

Fungovanie linky v redundancii

V redundantných systémoch (redundantné D2000 servery a/alebo inštančné KOM procesy) platí, že iba aktívny KOM proces pripojený k D2000 Serveru v stave HOT otvára TCP spojenie. Akonáhle sa stane pasívnym, spojenie so zariadením zatvára.

Tell príkaz LNSTAT

Tell príkaz LNSTAT OPEN/CLOSE zastaví komunikáciu (CLOSE) a zavrie spojeni na zariadenie. Komunikácia sa obnoví po príkaze LNSTAT OPEN alebo po reštarte celého komunikačného procesu.

Blog

O linke RFC2217 si môžete prečítať aj blog:

Komunikácia - linka RFC2217 ClientSúvisiace stránky:

1 Comment

  1. Anonymous

    Máme zariadenie, ktoré ignoruje práve odpoveď na WILL CPO. Bolo by možné zrušiť aj túto kontrolu?

Write a comment...