Protokol IEC 60870-6 ICCP/TASE.2

Popis protokolu
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Adresa meraného bodu
Tell príkazy
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Popis protokolu


Protokol IEC 60870 časť 6 patrí do množiny štandardov IEC 60870, ktoré sú určené pre diaľkové riadenie, dohľad a telemetriu v telekomunikačných sieťach elektrizačných (energetických) sústav a v aplikáciách riadenia energetických centier. Základom súboru noriem IEC 60870-6 je teória funkčných profilov. Popis funkčných profilov, ich klasifikačná schéma a spôsob ich definovania je prevzatý z IEC 60870-6-1. Profil pre prvok aplikačnej služby diaľkového ovládania (TASE.2 - Telecontrol Application Service Element 2) je tiež známy ako protokol komunikácie medzi riadiacimi centrami, ICCP - Inter-control Centre Communications Protocol.
TASE.2 je v aplikačnej vrstve definovaný v norme IEC 60870-6-503. Táto norma špecifikuje protokol aplikačnej vrstvy tak, aby spĺňal požiadavky na funkčnú spoluprácu a stanovuje požiadavky na prezentačnú a relačnú vrstvu zabezpečujúcu TASE.2. Protokol TASE.2 je založený na špecifikácii MMS (Manufacturing Message Specification). Základná funkcionalita ICCP je špecifikovaná ako sada tzv. "Conformance Blocks".

Implementácia protokolu ICCP v systéme D2000 podporuje funkcionalitu blokov 1 a 2:

 1. Periodic System Data: Status points, analogue points, quality flags, time stamp, change of value counter. Association objects to control ICCP sessions.
 2. Extended Data Set Condition Monitoring: Provides report by exception capability for the data types that block 1 is able to transfer periodically.

Implementovaná je prenosová vrstva ISO over TCP/IP podľa špecifikácie RFC 1006.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: TCP/IP-TCP.
 • TCP Parametre:
  • Host: string max. 80 znakov – meno servera vo formáte INET (meno alebo číselná adresa a.b.c.d), prípadne text "ALL"
  • Port: číslo TCP portu (0 až 65535), štandardne sa používa port 102.
  • Číslo linky: nepoužité, nastavte 1

Ak ICCP spojenie iniciuje D2000 (adresný parameter Initiate), je nutné zadať platné host meno ICCP servera podľa hore uvedených pravidiel. Ak naopak D2000 akceptuje prichádzajúce žiadosti o ICCP spojenie, je nutné do poľa Host zadať text "ALL", ktorý značí, že systém D2000 bude počúvať na všetkých rozhraniach, ktorými je daný server (kde je odštartovaný proces D2000 KOM) vybavený. Ak je požiadavka počúvania iba na konkrétnom rozhraní, zadajte IP adresu tohto rozhrania servera vo formáte INET.
Poznámka: Keď proces D2000 KOM funguje ako ICCP server, je schopný obsluhovať viac ICCP klientov súčasne.

Ak spojenie iniciuje D2000 (adresný parameter Initiate), musí byť taktiež zadané číslo portu, kde načúva cieľový ICCP server. Protokol ISO over TCP/IP štandardne používa port 102. Ak systém D2000 iba akceptuje prichádzajúce spojenia, číslo portu sa nepoužije (zadajte napr. 1). Číslo nabindovaného TCP portu je dané parametrom protokolu linky "Bind TCP port". Toto oddelenie nabindovaného portu do samostatného parametra protokolu linky umožňuje prevádzkovanie ICCP protokolu ako klient aj server zároveň.

V prípade redundantných systémov je možné zadávať aj viacero mien/adries oddelených čiarkami. Pri páde spojenia sa komunikačný proces opäť pokúsi vytvoriť spojenie so serverom na danej adrese. Ak sa mu to nepodarí, tak proces skúša vytvoriť spojenie s nasledujúcou adresou. To cyklicky opakuje dovtedy, kým s jedným so serverom spojenie nenadviaže.

Poznámka: V protokole ICCP pribudla možnosť zastaviť existujúcu komunikáciu. K prerušeniu komunikácie dôjde, pokiaľ sú všetky ICCP stanice na linke vypnuté (StOFF). Keď sa komunikačné stanice následne zapnú (StON), komunikácia sa obnoví.
Táto vlastnosť je využiteľná pri rekonfigurácii ICCP (pridávanie/uberanie meraných bodov a zmeny konfiguračných parametrov ICCP protokolu). Po vypnutí a znovunadviazaní komunikácie sa aplikujú zmeny v konfigurácii (keďže napr. vytvorenie zoznamu požadovaných ICCP objektov prebieha pri nadväzovaní komunikácie).

Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Bilateral Table ID
Meno bilaterálnej tabuľky. Základný údaj pre identifikáciu spojenia medzi centrami.-
Max MMS Message Size
Maximálna veľkosť MMS správ.bytes32000
Max Requests Pending
Maximálny navrhovaný počet odoslaných a nepotvrdených transakcií. Hodnota parametra môže byť znížená, ak partnerské centrum navrhuje pri negociácii nižšiu hodnotu.1 .. 325
Max Indications Pending
Maximálny navrhovaný počet prijatých transakcií bez odoslania potvrdenia. Hodnota parametra je odosielaná partnerskej strane.1 .. 325
Max Nesting Level
Maximálna navrhovaná úroveň hĺbky vnorenia MMS dátových štruktúr.1 .. 105

Bind TCP Host

IP adresa, na ktorej D2000 KOM počúva prichádzajúce žiadosti o spojenia od externých centier (ak Bind TCP Port je nenulový). Ak je hodnota nezadaná, počúva sa na všetkých IP adresách, ktoré sú na počítači s D2000 KOM procesom--

Bind TCP Port

Číslo TCP portu, na ktorom D2000 KOM počúva prichádzajúce žiadosti o spojenia od externých centier. Ak je hodnota nastavená na 0, nie je počúvanie aktívne - neprijímajú sa externé žiadosti o pripojenie.0 .. 65535102
ISO TPDU Size
Maximálna veľkosť paketov na úrovni ISO over TCP protokolu (podľa špecifikácie RFC 1006)8192/4096/2048/1024/512/256/128 bytes1024  bytes
Heartbeat
Timer, ktorý ak je povolený zadaním nenulovej hodnoty do parametra, povoľuje odosielanie ICCP správy Identify request do Remote control center pre zistenie platnosti TCP/IP spojenia. Ak sa spojenie rozpadlo na úrovni TCP/IP, umožňuje rýchla detekcia problému jeho rýchlejšie znovuobnovenie. Povolenie tejto možnosti sa odporúča v prípadoch prenosu údajov cez rozsiahlejšie siete a v prípadoch, kedy je aktívnym spojením prenášaný malý počet údajov alebo sú nastavené relatívne vysoké timeouty pre prenos Reportov, ako napr. hodnota parametra Interval. Hodnota 0 (implicitná) vypína HeartBeat timer. Iné pozitívne hodnoty predstavujú počet sekúnd pre odoslanie Heartbeat správy. Pri odoslaní akejkoľvek správy sa Heartbeat timer nuluje, Heartbeat správa je odoslaná iba po uplynutí timeoutu bez akejkoľvek komunikácie medzi partnermi.sec0
Retry Delay
Oneskorenie vkladané pred opakovaný pokus o nadviazanie spojenia po jeho rozpade (v prípade, že systém D2000 spojenie aktivoval). Ak je požadované čo najrýchlejšie znovuobnovenie spojenia, nastavte malú hodnotu alebo 0 sekúnd.sec10 sec
Inter Read Timeout
Maximálny čas čakania na príjem TCP dát. Po uplynutí tohto timeoutu sa kontrolujú eventuálne požiadavky (dáta) na odoslanie do partnerského centra. Keďže komunikácia s partnerským centrom je riešená jedným threadom, môže vysoká hodnota tohto timeoutu znížiť rýchlosť interakcie medzi centrami. Odporúčaná hodnota je 50 až 150 milisekúnd.msec100 msec
Supported Features
Hexadecimálne číslo (0000-80FF) udávajúce bitovú masku pre deklarovanie podporovanej funkcionality protokolu, ktorá je delená do blokov (Conformance Blocks). Default hodnota je 00C0 (binárne 1100_0000 t.j. podpora blokov 1 a 2). Bity sú číslované od najnižšieho (1.bit) po najvyšší (8.bit).
 • Dolný bajt
 • 8.bit - blok 1 - Basic Services
 • 7.bit - blok 2 - Extended Data Set Condition Monitoring
 • 6.bit - blok 3 - Blocked Transfers
 • 5.bit - blok 4 - Information Message
 • 4.bit - blok 5 - Device Control
 • 3.bit - blok 6 - Programs
 • 2.bit - blok 7 - Events
 • 1.bit - blok 8 - Accounts
 • Horný bajt
 • 8.bit - blok 9 - Time Series
 • 7-1.bit - nevyužité
Konkrétny klient (SISCO AX-S4 ICCP) vyžadoval nastavenie parametra na hodnotu D8 (t.j. podpora blokov 1,2,4,5) - v opačnom prípade odmietal komunikovať.
-00C0
Read Mode
Spôsob vyčítavania hodnôt meraných bodov na stanici typu Remote Control Center:
 • Subscribe: zmenové vyčítavanie hodnôt pomocou zadefinovania zoznamu premenných (správa DefineNamedVariableList-Request) a následné posielanie zmien hodnôt (správa InformationReport)
 • Read: periodické vyčítavanie hodnôt všetkých premenných. Časové parametre (perióda/oneskorenie) sú definovanou na stanici
Optimálny spôsob čítania hodnôt je Subscribe, použiť Read odporúčame iba v prípade komunikačných problémov pri použití Subscribe. Periodické vyčítavanie zaťažuje obe strany komunikácie.
Subscribe/ReadSubscribe
Map ICCP flags
Spôsob mapovania príznakov ICCP protokolu na flagy FA..FH.
ICCP protokol má nasledovné príznaky kvality mapované do 8 bitov atribútu Quality:
 • unused [8.bit] *
 • unused [7.bit] *
 • Validity_hi [6.bit]
 • Validity_lo [5.bit]
 • CurrentSource_hi [4.bit]
 • CurrentSource_lo [3.bit]
 • NormalValue [2.bit]
 • TimeStampQuality [1.bit]
Poznámka (*): v prípade stavových hodnôt (State, StateQ, StateQTimeTag a StateExtended) sú najvyššie 2 bity použité na zakódovanie hodnoty (State_hi [8.bit] a State_lo [7.bit]).
Mapovanie môže byť:
 • None - flagy FA .. FH nie sú nastavované
 • Simple - atribút Quality sa priamo mapuje na flagy FA .. FH
 • Sinaut - mapovanie kompatibilné so systémom Sinaut Spectrum.
Mapovanie Sinaut je na základe ICCP príznakov:
 • Validity: nadobúda hodnoty VALID (0), HELD (1), SUSPECT (2), NOTVALID (3)
 • CurrentSource: nadobúda hodnoty TELEMETERED (0), CALCULATED (1), ENTERED(2), ESTIMATED (3)
Validity \ CurrentSourceTELEMETERED (0)CALCULATED (1)ENTERED (2)ESTIMATED (3)
VALID (0)Actual (FA)Calcul (FB)Manual (FC)Calcul (FB)
HELD (1)Blocked (FD)BlCalcul (FE)BlManual (FF)BlCalcul (FE)
SUSPECT (2)Suspect (FG)Suspect (FG)Suspect (FG)Suspect (FG)
NOTVALID (3)NotValid (FH)NotValid (FH)NotValid (FH)NotValid (FH)


Poznámka 1: po zmene parametra odporúčame reštart KOM procesu alebo komunikačného partnera, aby všetky hodnoty prišli do systému s nastavenými príznakmi.
Poznámka 2: na rozdiel od None/Simple mapovanie Sinaut nemení atribút hodnoty VLD ale iba flag FH.

None
/
Simple
/
Sinaut
None
Debug I/O binary packets info
Povoľuje ladiace výpisy na úrovni binárnych paketov. Viď tiež poznámku 1.YES/NONO
Debug ISO packet level info
Povoľuje ladiace výpisy na úrovni ISO OSI vrstiev. Viď tiež poznámku 1.YES/NONO
Debug MMS level info
Povoľuje ladiace výpisy na úrovni MMS dát. Viď tiež poznámku 1.YES/NONO
Full TASE2 level info
Povoľuje ladiace výpisy na najvyššej úrovni TASE.2 údajov. Viď tiež poznámku 1.YES/NONO
Incomming values info
Povoľuje detailné ladiace výpisy o prichádzajúcich hodnotách (data values). Viď tiež poznámku 1.YES/NONO
Outgoing values info
Povoľuje detailné ladiace výpisy o odosielaných hodnotách (data values). Viď tiež poznámku 1.YES/NONO

Poznámka 1

Povolenie všetkých ladiacich výpisov môže spôsobiť zbytočné preťažovanie komunikačného počítača a znižovanie prenosového výkonu medzi centrami. Po nastavení a odladení komunikácie odporúčame množstvo ladiacich výpisov minimalizovať.

Konfigurácia stanice


 • Komunikačný protokol "IEC 60870-6 ICCP/TASE.2".
 • Parametre pollingu sú nepoužité.
 • Protokol nepodporuje časovú synchronizáciu medzi riadiacimi centrami.

Adresa stanice

Obr. č. 1, Adresa stanice

Adresa stanice

Konfigurácia adresy stanice (v ICCP terminológii Control Centre) vyžaduje nasledovné údaje:

 • Control Center type
  Typ riadiaceho centra
  • Local Control Center (LCC)
   Lokálne riadiace centrum. Platí, že v LCC sú iba merané body (data values), ktoré sú prenášané smerom ku partnerským centrám. V praxi to znamená, že na tejto stanici (LCC) majú význam hlavne výstupné typy meraných bodov (Ao, Co, Dout). Zmenou hodnôt týchto meraných bodov, pomocou riadiacich objektov, sú teda zverejňované údaje smerom von zo systému D2000. Opačným smerom - to jest do LCC, môžu byť hodnoty prenášané cez povely, takéto objekty môžu byť vstupnými typmi hodnôt (Ai, Ci, Di, Qi).
   Na linke musí byť nakonfigurovaná práve jedna stanica typu LCC.
  • Remote Control Center (RCC)
   Vzdialené riadiace centrum (RCC). Platí, že v RCC sú iba merané body (data values), ktoré sú prenášané smerom z partnerských centier do systému D2000. V praxi to znamená, že na tejto stanici (LCC) majú  význam hlavne vstupné typy meraných bodov (Ai, Ci, Di, Qi). Hodnoty výstupných meraných bodov sa cez RCC smerom von zo systému D2000 prenesú ako povely (správa MMSWriteRequest).
   Na linke môže byť nakonfigurovaných jedna alebo viac jedna staníc typu RCC.
 • Domain
  Meno domény:
  • V prípade LCC Local Domain
   Meno domény realizujúcej Local Control Center pre potreby vzdialeného klienta (centra). Textový string max. dĺžky 32 znakov pozostávajúci z alfanumerických znakov ("a…z", "A…Z", and "0…9"), podtrhovníka ("_") alebo znaku dolár ("$"). Prvý znak musí byť písmeno.
  • V prípade RCC Remote Domain
   Meno domény realizujúcej Remote Control Center pre potreby lokálneho klienta (D2000). Textový string max. dĺžky 32 znakov pozostávajúci z alfanumerických znakov ("a…z", "A…Z", and "0…9"), podtrhovníka ("_") alebo znaku dolár ("$"). Prvý znak musí byť písmeno.

Tlačidlo Browse, ktoré je povolené iba pre pre RCC, umožňuje (pokiaľ KOM proces beží a komunikácia je nadviazaná) získať zoznam domén zo vzdialeného riadiaceho centra. Pre funkčnosť browsovania musí mať vzdialené riadiace centrum implementovanú obsluhu správy getNameList s parametrom ObjectClass=DOMAIN.

 • Remote Control Centre Parameters
  Parametre povolené iba pre RCC.
  • Initiate
   Povolením parametra Initiate sa povolí aktívna iniciácia TCP spojenia na vzdialené riadiace centrum. To znamená, že spojenie iniciuje D2000 Systém.
  • Role
   Parameter Service Role je súčasťou tzv. Bilateral Table Agreement (kontrola bilaterálnej tabuľky). Indikuje ICCP aktivitu požadovanú pre Remote Control Center - Client, Server, alebo Client & Server. Hodnota sa nastavuje podľa dohody s partnerským lokálnym centrom. Zvyčajne pri povolení parametra Initiate je nutné nastaviť pro-aktívnu komunikáciu, t.j. hodnotu Client alebo Client & Server.
   Pokiaľ je parameter Initiate zapnutý, tak pre RCC s rolou Client alebo Client & Server sa vytvára obslužný task a pripája sa na ICCP server podľa konfigurácie linky.
   Pokiaľ je parameter Initiate vypnutý, tak KOM proces čaká na pripojenie sa ICCP klienta a podľa parametrov protokolu stanice (TSELSSELPSELAP TitleAE Qualifier) hľadá  RCC s rolou Server alebo Client & Server.

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Skupina objektovParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Adresné parametre
TSEL (hex)
Octet string reprezentujúci Transport Selector. Je použitý na identifikáciu Transport SAP. Maximálna veľkosť TSEL je 32 octetov (64 ASCII kódovaných hexa číslic).octet string00 01
SSEL (hex)
Octet string reprezentujúci Session Selector. Je použitý na identifikáciu Session SAP. Maximálna veľkosť SSEL je 16 octetov (32 ASCII kódovaných hexa číslic).octet string00 01
PSEL (hex)
Octet string reprezentujúci Presentation Selector. Je použitý na identifikáciu Presentation SAP. Maximálna veľkosť PSEL je 16 octetov (32 ASCII kódovaných hexa číslic).octet string00 00 00 01
AP Title
Application Process Title, identifikátor pridelený správcom adries, reprezentuje príslušný aplikačný proces.string1.3.9999.1
AE Qualifier
Celočíselná hodnota použitá na označenie Application Entity.string1
Data Set parametre
(použité iba pre RCC)
Data Set Name
Meno Data Setu (DS). Data set je množina všetkých meraných bodov, t.j. data values, nakonfigurovaných na RCC stanici. V rámci jednej RCC stanice je možné teda vytvoriť iba jeden data set.string
Transfer Set Name in Inf. Report
Povoľuje prenos mena DS v každej správe s dátami Information report. Rezervované MMS meno objektu je "Transfer_Set_Name".YES/NOYES
Transfer Set Time Stamp in Inf. Report
Povoľuje prenos časovej značky DS v každej správe s dátami Information report. Časová značka je čas, kedy bol vygenerovaný daný Information report. Rezervované MMS meno objektu je "Transfer_Set_Time_Stamp".YES/NO YES
DS Conditions Detected in Inf. Report
Povoľuje prenos podmienok vzniku data reportu v každej Information report správe. Rezervované MMS meno objektu je "DS_Conditions_Detected".YES/NO YES
Data Set Transfer Set parametre
(použité iba pre RCC)
Start Time
Časový parameter pre TASE.2 server určujúci oneskorenie začiatku monitorovania údajov. Ak je Start Time 0, potom TASE.2 server odštartuje monitorovanie údajov okamžite.sec0
Interval
Požadovaný časový interval medzi Data Set Transfer Report-ami. Interval začína, keď uplynie Start Time. Ak je parameter RBE nastavený na NO, tak je odoslaný aktuálny stav všetkých objektov v data sete zakaždým, keď uplynie "Interval". Ak je parameter RBE nastavený na YES, tak je odoslaný aktuálny stav iba objektov, ktoré sa zmenili od posledného odoslania Data Set Transfer Report-u. Ak počas trvania "Interval-u" nastalo viacero zmien jedného objektu, je odoslaná iba posledná hodnota.

Viď tiež poznámku 2.

sec10
TLE
Časový parameter Time Limit for Execution (v sekundách). Parameter je určený pre TASE.2 server. Je to timeout, počas ktorého sa TASE.2 server pokúša odoslať Data Set Transfer Report TASE.2 klientovi. Ak TASE.2 server zistí, že nemôže odoslať Data Set Transfer Report TASE.2 klientovi do TLE timeout-u, môže dáta určené na odoslanie zahodiť. V praxi to znamená, že klient nemôže prijať údaje staršie ako TLE. Ak je problém v komunikačnej linke, pravdepodobne sa spojenie rozpadne a bude ho nutné obnoviť. V praxi pri TCP/IP komunikácii nemá význam znižovať tento timeout pod implicitnú hodnotu 60 sekúnd.sec60
Buffer Time
Časový interval pre bufrovanie údajov ak nastane "ObjectChange condition" pred odoslaním ku TASE.2 klientovi. Buffer Time začína, keď nastane prvá podmienka "ObjectChange condition". Ak je parameter RBE nastavený na NO, tak je odoslaný aktuálny stav všetkých objektov v Data Set-e po uplynutí "Buffer Time". Ak je parameter RBE nastavený na YES, tak sú odoslané iba hodnoty objektov, ktoré sa zmenili do uplynutia "Buffer Time". Ak je "Buffer Time" nastavený na 0, tak je vygenerovaný report pre každú zmenu hodnoty. Ak nastalo viacero zmien toho istého objektu počas plynutia "Buffer Time" intervalu, tak je odoslaná iba posledná hodnota.

Pozor: Parameter "Buffer Time" nastavený na 0 sekúnd môže spôsobiť preťaženie systému alebo komunikačnej linky generovaním veľkého množstva správ (reportov).

Viď tiež poznámku 2.

sec2
Integrity Timeout
Časový interval pre "integrity check", ak sú nastavené parametre "DS Conditions - Integrity Timeout" a RBE na hodnoty YES.

Viď tiež poznámku 2.

sec30
DS Conditions - Interval Timeout
Povoľuje TASE.2 serveru odosielanie reportov, keď uplynie "Interval".

Viď tiež poznámku 2.

YES/NOYES
DS Conditions - Integrity Timeout
Povoľuje TASE.2 serveru odoslať kompletný Data Set všetkých objektov, keď uplynie "Integrity Timeout". Má význam iba, ak je parameter RBE nastavený na YES.

Viď tiež poznámku 2.

YES/NOYES
DS Conditions - Object Change
Povoľuje TASE.2 serveru odoslať report, keď sa zmení hodnota ľubovoľného objektu v Data Set-e. Zahŕňa zmeny hodnoty, statusu alebo flagov kvality.

Viď tiež poznámku 2.

YES/NOYES
DS Conditions - Operator Request
Povoľuje TASE.2 serveru odoslať report v prípade žiadosti operátora na strane TASE.2 serverovského riadiaceho centra.YES/NONO
DS Conditions - External Event
Povoľuje TASE.2 serveru odoslať report, ak nastane externá udalosť.YES/NONO
Critical
Parameter riadiaci typ Transfer Report-u. Nastavenie hodnoty YES znamená, že Transfer Report je kritický a vyžaduje sa potvrdenie zo strany TASE.2 klienta späť do TASE.2 servera.YES/NONO
RBE
Príznak ovládajúci mechanizmus "Report By Exception".

Viď tiež poznámku 2.

YES/NOYES
Interpretácia štvorstavových hodnôt
QERR Value
Interpretácia štvorstavovej hodnoty Error z prijatej celočíselnej hodnoty alebo 2-bitovej State hodnoty.0, 1, 2, 33 (11 binárne)
QOFF Value
Interpretácia štvorstavovej hodnoty Off z prijatej celočíselnej hodnoty alebo 2-bitovej State hodnoty.0, 1, 2, 32 (10 binárne)
QON Value
Interpretácia štvorstavovej hodnoty On z prijatej celočíselnej hodnoty alebo 2-bitovej State hodnoty.0, 1, 2, 31 (01 binárne)
QTRANS Value
Interpretácia štvorstavovej hodnoty Transient/Moving z prijatej celočíselnej hodnoty alebo 2-bitovej State hodnoty.0, 1, 2, 30 (00 binárne)

Poznámka 1

Identifikácia prichádzajúceho klienta je vykonávaná podľa všetkých adresných parametrov, t.j. TSELSSELPSELAP Title a AE Qualifier. Ak sa systému D2000 pripojený ICCP klient preukáže adresnými parametrami, ktoré nezodpovedajú parametrom žiadnej stanice typu RCC, je spojenie odmietnuté.

Poznámka 2

Veľké množstvo parametrov pre nastavenie "Data Set Transfer Set-u" sa môže javiť ako zložité. Kľúčovým je však nastavenie parametra RBE (Report By Exception), čiže funkcionalita tzv. "Conformance Block" číslo 2, "Extended Data Set Condition Monitoring".

 1. RBE = NO
  V každom Report-e sú odosielané všetky hodnoty objektov v Data Set-e. Po uplynutí "Start Time" sú Report-y odosielané s periódou "Interval". Povolený musí byť parameter "DS Conditions - Interval Timeout".
 2. RBE = YES
  Efektívnejší spôsob prenosu dát. Prenášajú sa iba zmenené hodnoty. Po uplynutí "Start Time" timeoutu je odoslaný kompletný Report so všetkými hodnotami objektov Data Set-u. Následne je zasielaný Report po uplynutí "Buffer Time", ktorý však obsahuje iba zmenené hodnoty objektov Data Set-u. S periódou "Integrity Timeout" je odosielaný Report so všetkými hodnotami objektov Data Set-u. Povolené musia byť parametre "DS Conditions - Integrity Timeout", "DS Conditions - Object Change", parameter "DS Conditions - Interval Timeout" treba nastaviť na NO.

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy hodnôt meraných bodov: Ai, Ci, Di, Qi, Ao, Co, Dout.

Adresa meraného bodu


Obr. č. 2, Adresa meraného bodu (Data Value)

Adresa meraného bodu

Konfigurácia adresy meraného bodu (v ICCP terminológii Data Value) vyžaduje nasledovné údaje:

Name

Unikátny textový reťazec identifikujúci Data Value. Maximálna veľkosť je 32 znakov. Podľa normy IEC 60870-6-503 môže meno obsahovať znaky A..Z a..z 0..9 $ _ a nesmie začínať číslicou.
Pozn: ak sa zadá adresa meraného bodu ako %IGNORE, takýto meraný bod bude ignorovaný.

Data Type

Typ hodnoty, zoznam možných typov:

Data TypePopis
StateDiskrétna 2-bit hodnota
StateQDiskrétna 2-bit hodnota + ICCP Validity
StateQTimeTagDiskrétna 2-bit hodnota + ICCP Validity + Časová značka
StateExtendedDiskrétna 2-bit hodnota + ICCP Validity + Current Source + Rozšírená časová značka
DiscreteCeločíselná hodnota 32-bit znamienkovo
DiscreteQCeločíselná hodnota 32-bit znamienkovo + ICCP Validity
DiscreteQTimeTagCeločíselná hodnota 32-bit znamienkovo + ICCP Validity + Časová značka
DiscreteExtendedCeločíselná hodnota 32-bit znamienkovo + ICCP Validity + Current Source + Rozšírená časová značka
RealFloat 32
RealQFloat 32 + ICCP Validity
RealQTimeTagFloat 32 + ICCP Validity + Časová značka
RealExtendedFloat 32 + ICCP Validity + Current Source + Rozšírená časová značka
--- Autodetect ---
Pre body na stanici typu Local Control Center bude dátový typ odvodený od typu hodnoty:
 • DiscreteQTimeTag pre Celočíselný výstup (Cout)
 • RealQTimeTag pre Analógový výstup (Ao)
 • StateQTimeTag pre Logický výstup (Dout)
Pre body na stanici typu Remote Control Center bude dátový typ získaný po nadviazaní spojenia pomocou správy GetVariableAccessAttributes-Request.
Poznámka 1: informácia je aktuálne uložená iba v pamäti KOM procesu, preto po reštarte a po prvom nadviazaní komunikácie vždy prebieha zisťovanie dátových typov pre merané body typu Autodetect.
Poznámka 2: dátové typy State a StateQ sú týmto spôsobom nerozlíšiteľné, preto sú objekty týchto typov detekované ako StateQ.
Poznámka 3: rovnaký mechanizmus zisťovania dátových typov je použitý pri browsingu.

ICCP Validita je konvertovaná do stavu hodnoty D2000 UniVal nasledovne:

Valid = Normal, Held, Suspect = Weak, NotValid = Invalid.

Príznak kvality CurrentSource je pri príjme údajov ignorovaný, pri odosielaní údajov je vždy nastavený na CurrentSource = Telemetered.

Scope

Oblasť, v ktorej je Data Value definovaná.

 • VMD Specific - Data Value je definovaná na úrovni zariadenia (Virtual Manufacturing Device)
 • Domain Specific - Data Value je definovaná na úrovni konkrétnej domény v rámci zariadenia

Pozn: pri komunikácii so systémom Siemens Sinaut Spectrum sa používalo nastavenie Domain Specific, pri komunikácii so systémom OSI Monarch nastavenie VMD Specific.


Read Only

Nastavením tohto parametra sa povoľuje iba čítanie hodnoty objektu (Data Value), nie je povolené vykonávať zápisy povelom.

Browse

Pre body na stanici typu Remote Control Center je možné zistiť zoznam objektov a ich dátové typy, pokiaľ KOM proces beží a komunikácia je nadviazaná.
Po kliknutí na tlačidlo Browse sa otvorí okno ICCP Browser a KOM proces začne zisťovať zoznam objektov správou GetNameList-Request a následne ich dátové typy správami GetVariableAccessAttributes-Request.

Obr. č. 3, okno ICCP Item Browser

Browse dialóg

Význam jednotlivých volieb a tlačidiel:

Auto

Ak je voľba aktívna, Data Type sa nastavuje ako Autodetect, v opačnom prípade na zistenú hodnotu, napr. StateQ, StateQTimeTag ..

Scope

Výber scope browsovania - prehľadávajú sa VMD Specific alebo Domain specific objekty (doména je definovaná v konfigurácii RCC).

Copy all to clipboard

Skopírovanie zobrazených objektov a ich dátových typov do schránky Windows - Clipboardu.

Refresh

Tlačidlom Refresh je možné vynútiť znovunačítanie zoznamu objektov z ICCP servera. Štandardne KOM proces načíta zoznam objektov a ich dátové typy iba pri prvej požiadavke (raz pre VMD Specific a raz pre Domain specific objekty) a uchová ich v pamäti. Toto načítanie môže trvať v závislosti od počtu ICCP objektov a rýchlosti ICCP servera dlhší čas. Následne posiela procesu/procesom CNF tieto uchované zoznamy, takže ďalšie naplnenie zoznamu v okne Browse je už rýchle.

Filtrovanie v zozname objektov

Prehľadávací dialóg umožňuje filtrovanie podľa mena objektu a dátového typu. Nie je potrebné zadať ich celé. Postačuje nasledujúci zápis "*FILTROVANÝ VÝRAZ*", kde hviezdičky reprezentujú ľubovoľný text pred začiatkom a koncom výrazu (napr. *momen*).

Poznámka 1

Okrem užívateľsky definovanách objektov s podporenými dátovými typmi (StateQ, StateQTimeTag .. RealExtended) môžu byť v zozname objektov preddefinované objekty protokolu s inými typmi (Bilateral_Table_ID, DSConditionDetected, DSEventCodeDetected, DSTransferSetName, DSTransferSetTimestamp, NextDSTransferSet, Supported_Features, Tase2_Version, Transfer_Report_ACK, Transfer_Report_NACK). Tieto objekty nemôžu byť použité pri konfigurácii meraných bodov a sú zobrazené iba kvôli úplnosti a overeniu, že browsovanie je funkčné, aj keď ICCP server nemá nakonfigurované žiadne užívateľsky definované objekty.


Poznámka 2

Vo verziách z 20.12.2018 a novších bolo implementované recyklovanie prehliadacieho dialógu. Pokiaľ je dialóg zavretý tlačidlom Cancel alebo po výbere objektu, v skutočnosti je iba skrytý a je k dispozícii pre browsovanie iného meraného bodu v rámci tej istej stanice, takže sa zachováí stromová štruktúra prehliadaných objektov. Kliknutie na krížik vpravo hore spôsobí skutočné zavretie dialógu.


Tell príkazy


PríkazSyntaxPopis
STWATCHSTWATCH MenoStaniceTell príkaz pošle na stanicu požiadavky na čítanie hodnôt všetkých meraných bodov.

Literatúra


 • RFC 1006 (ISO Transport Service on top of the TCP, Version: 3)
 • International Standard ISO/IEC 8073 (Open Systems Interconnection — Protocol for providing the connection-mode transport service)
 • International Standard ISO/IEC 8327-1 (Open Systems Interconnection — Connection-oriented Session protocol: Protocol Specification)
 • International Standard ISO/IEC 8823-1 (Open Systems Interconnection — Connection-oriented Presentation protocol: Protocol Specification)
 • International Standard ISO/IEC 8650-1 (Open Systems Interconnection — Connection-oriented protocol for the Association Control Service Element: Protocol Specification)
 • International Standard ISO/IEC 60870-6-503 (Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2 Services and protocol)
 • International Standard ISO/IEC 60870-6-505 (Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations – TASE.2 User guide)
 • International Standard ISO/IEC 60870-6-702 (Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations – Functional profile for providing the TASE.2 application service in end systems)
 • International Standard ISO/IEC 60870-6-802 (Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations – TASE.2 Object models)

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 26. marec 2012 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 2. máj 2017 - Podpora browsovania, autodetect adresy.

Súvisiace stránky:

Write a comment...