Konfigurácia systémových textov prebieha prostredníctvom procesu D2000 CNF. V otvorenom dialógovom okne je možné meniť názvy systémových textov.

Konfigurácia systémových textov

V stĺpci Popis sú zobrazené označenia v systéme, stĺpec Text obsahuje definované názvy systémových textov, ktoré sa použijú pre zobrazenie daných hodnôt. Pri definovaní systémových textov je možné použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Systémové texty sú členené do nasledujúcich kategórií:


Objekty, ktorých hodnoty nemajú* systémové texty:

  • Merané body typu AI, AO, CI, CO, TiA, ToA, TiR, ToR, TmRo, TxtI a TxtO
  • Počítané body
  • Užívateľské premenné typu Integer, Real, TmA, TmR, Txt

* Zobrazenie hodnôt typu Integer, Real, Absolútny čas a Časový interval je možné riadiť pomocou Transformačnej palety.Hodnoty - Boolean

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
B_False False Hodnota False
B_True True Hodnota True
B_Oscillate Oscilate Kmitajúca hodnota (TRUE <-> FALSE).


Hodnoty - Merané Di, Do

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
D_False OFF Hodnota False
D_True ON Hodnota True
D_Oscillate OSCILATE Kmitajúca hodnota (TRUE <-> FALSE). Hodnota je vyhlásená systémom za kmitajúcu podľa definovaných parametrov filtrácie - Kmitanie.


Hodnoty - Procesy

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
P_Run Run Proces je bežiaci.
P_Crash Crash Proces sa ukončil chybou (nekorektné ukončenie). Ak je to možné, proces D2000 Server sa pokúsi proces znovu odštartovať.
P_Stop Stop Beh procesu bol ukončený korektným spôsobom.
P_WDErr WDErr Chyba pri komunikácii s procesom D2000 Server - Watch Dog Error (prerušený tok Watch Dog správ medzi klient procesom a D2000 Serverom).


Hodnoty - Systémové alarmy

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
A_Norm Normal Nenastala podmienka pre vznik alarmu.
A_Alarm Alarm Nastala podmienka pre vznik alarmu.
A_Kvit Kvit Alarm bol potvrdený obsluhou.
A_Block Block Alarm bol zablokovaný obsluhou, alebo pri konfigurácii alarmu bola vybratá voľba Blokovaný alarm.
A_UnBlock UnBlock Proces D2000 Alarm nebeží a operátor odblokoval daný alarm v stave Blokovaný.
A_NoKvit NoKvit Pre povinne kvitovaný alarm je splnená podmienka pre zánik alarmu skôr, ako bol kvitovaný.


Hodnoty - Stanice

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
St_On ON Stanica komunikuje.
St_Off OFF Stanica nekomunikuje. Komunikácia bola zakázaná obsluhou (prostredníctvom ovládacích dialógových okien procesu D2000 HI) alebo pri konfigurácii stanice v procese D2000 CNF.
St_CommErr COMERR Nastala "soft" (mäkká) chyba komunikácie. Táto chyba nastane po neúspešnom prenose dát.
St_HardErr HARDERR Nastala "hard" (tvrdá) chyba komunikácie. Táto chyba nastane, ak komunikácia so stanicou je v stave StCOMERR počas doby danej parametrom Časový filter. Ak má stanica hodnotu dostane do stavu StHARDERR, všetky merané body na tejto stanici prejdú do nedefinovaného stavu.
St_Simul SIMUL Komunikácia so stanicou je simulovaná.
St_Wait WAIT Stanica je v režime AUTO. Komunikácia bola zastavená. Riadiaci objekt má hodnotu TRUE. Požiadavky na výstup sa odkladajú a budú vykonané, keď sa hodnota riadiaceho objektu zmení na FALSE.


Hodnoty - Merané Qi

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
SwTrans TRANS Prechod štvorstavovej hodnoty z TRUE do FALSE alebo naopak.
SwOff OFF Hodnota False
SwOn ON Hodnota True
SwErr ERROR Chybná (neprípustná) hodnota.
SwOsc OSCILATE Kmitajúca hodnota. Kmitajúca hodnota (ON <-> OFF). Hodnota je vyhlásená systémom za kmitajúcu podľa definovaných parametrov filtrácie - Kmitanie.


Procesné alarmy - príčina/dôvod vzniku

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
NoAlarm NoAlarm Nie je aktívny žiadny procesný alarm.
ToTrue ToOn Nastal procesný alarm - prechod do úrovne ON (TRUE).
ToFalse ToOff Nastal procesný alarm - prechod do úrovne OFF (FALSE).
True On Nastal procesný alarm - úroveň ON (TRUE).
False Off Nastal procesný alarm - úroveň OFF (FALSE).
Invalid Err Chybná (neplatná) hodnota.
Oscillate Oscillate Kmitajúca hodnota.
HL HL Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty HL.
VHL VHL Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VHL.
LL LL Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty LL.
VLL VLL Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VLL.
ToHL ToHL Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu HL.
ToVHL ToVHL Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VHL.
ToLL ToLL Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu LL.
ToVLL ToVLL Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VLL.
SwToTrans SwToTrans Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Trans.
SwToOff SwToOff Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_Off (FALSE).
SwToOn SwToOn Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_On (TRUE).
SwToError SwToErr Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Err.
SwTrans SwTrans Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Trans.
SwOff SwOff Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Off.
SwOn SwOn Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_On.
SwError SwErr Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Err.
ErrorWriteCmd ErrWriteCmd Chyba pri nastavení hodnoty výstupných bodov.
Sw_ErrorCmdOn ErrCmdOn Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOn (ZAP).
Sw_ErrorCmdOff ErrCmdOff Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOff (VYP).
Sw_ErrorBkpCmdOff ErrZalCmdOff Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchBkpOff (ZÁL. VYP)
Change Change Nastal procesný alarm - zmena celočíselnej alebo analógovej hodnoty.
SysPrAl SysProcAlarm Špeciálny typ procesného alarmu, ktorý sa používa len pre dva objekty typu Systémová premenná - SystemError a SystemWarning.


Limit hodnoty

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
Is_InLimit InLimit Hodnota objektu je väčšia alebo rovná ako LL a zároveň menšia alebo rovná ako HL (LL<=hodnota<=HL).
Is_VL_Limit VL_Limit Hodnota objektu je menšia ako VLL (hodnota<VLL).
Is_L_Limit L_Limit Hodnota objektu je väčšia alebo rovná ako VLL a zároveň menšia ako LL (VLL<=hodnota<LL).
Is_H_Limit H_Limit Hodnota objektu je väčšia ako HL a zároveň menšia alebo rovná ako VHL (HL<hodnota<=VHL).
Is_VH_Limit VH_Limit Hodnota objektu je väčšia ako VHL (VHL<hodnota).
Is_LimitsProblem LimitsProblem V prípade dynamických medzí došlo k porušeniu platnosti podmienky: VLL<LL<HL<VHL.


Stavy hodnoty

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
s_val_Invalid Invalid Neplatná hodnota objektu.
s_pa_Alarm ProcAlarm Tento stav nastane v prípade, že daný objekt má aktívny procesný alarm.
s_pa_NoAck NoAckPAlarm Tento stav nastane v prípade, že aktívny procesný alarm nebol kvitovaný (potvrdený) operátorom v procese D2000 HI.
s_pa_Blocked PrAlSilent Tento stav nastane v prípade, že daný objekt nemá aktívny procesný alarm, alebo pri konfigurácii procesných alarmov objektu v procese D2000 CNF bola vybratá voľba Silent.
s_val_Weak Weak Weak (podozrivá) hodnota je hodnota, ktorú systém nemôže považovať za platnú, lebo neboli splnené všetky podmienky na jej platnosť.
s_val_NoAck NoAckValue Tento stav nastane v prípade, že posledná zmena hodnoty objektu nebola potvrdená operátorom v procese D2000 HI.
s_val_Transient Transient Transient (prechodný) stav hodnoty objektu nastane vtedy, ak bol vykonaný povel na nastavenie hodnoty objektu, ale spätným čítaním ešte nebolo overené, či hodnota bola nastavená.
s_val_Default Default Default stav hodnoty objektu nastane vtedy, ak hodnota meraného bodu získaná procesom komunikácie D2000 KOM je nahradená inou hodnotou - hodnotou riadiaceho objektu, alebo je ručne nastavená operátorom v procese D2000 HI.
s_val_Manual Manual Hodnota objektu je v stave Manual vtedy, keď bola ručne nastavená operátorom v procese D2000 HI.
s_pa_Critical PrAlCrit Tento stav nastane v prípade, že aktívny procesný alarm bol definovaný v procese D2000 CNF ako kritický.
s_pa_Unknown Unknown  


Povely - Zásahy operátora

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
cm_SetDefautManual SetDefMan Ručné nastavenie náhradnej hodnoty objektu.
cm_SetDefautAuto SetDefAuto Aktivovanie automatického režimu ovládania náhradnej hodnoty objektu. Náhradná hodnota v tomto režime bude kopírovať hodnotu riadiaceho objektu.
cm_SetManual SetManual Ručné nastavenie hodnoty výstupného objektu.
cm_SetAuto SetAuto Aktivovanie automatického režimu ovládania hodnoty výstupného objektu. Hodnota objektu v tomto režime bude kopírovať hodnotu riadiaceho objektu.
cm_SetDefaultOff SetDefOff Zrušenie platnosti náhradnej hodnoty objektu.
cm_SetSwitchBlockAOn SetBlockAOn Aktivovanie blokády A vypínača.
cm_SetSwitchBlockAOff SetBlockAOff Vypnutie blokády A vypínača.
cm_SetSwitchOn SetSwitchOn Zapnutie vypínača.
cm_SetSwitchOff SetSwitchOff Vypnutie vypínača.
cm_SetSwitchBkpOff SetSwitchZalOff Záložné vypnutie vypínača.
cm_SetSwitchBlockBOn SetBlockBOn Aktivovanie blokády B vypínača.
cm_SetSwitchBlockBOff SetBlockBOff Vypnutie blokády B vypínača.
cm_SetSwitchNormalOff SetSwitchNormalOff Nastavenie normálneho stavu vypínača - VYP.
cm_SetSwitchNormalOn SetSwitchNormalOn Nastavenie normálneho stavu vypínača - ZAP.
cm_SetSwitchNormalNone SetSwitchNormalNone Nastavenie normálneho stavu vypínača - ŽIADNY.


Povely - Ovládanie alarmov

Označenie v systéme Preddefinované označenie Význam
cm_AlarmKvit Kvit Alarm bol potvrdený obsluhou.
cm_AlarmBlock Block Alarm bol zablokovaný obsluhou, alebo pri konfigurácii alarmu v procese D2000 CNF bola vybratá voľba Blokovaný alarm.
cm_AlarmUnBlock UnBlock Alarm bol odblokovaný obsluhou.
Write a comment...