Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Merané body sú objekty systému D2000, ktoré odrážajú hodnoty príslušných meraných a monitorovaných bodov v reálnej technológii. Podľa vzťahu k reálnemu prostrediu sa rozdeľujú na vstupné a výstupné (input, output) a podľa charakteru veličín, ktoré reprezentujú, na analógové, celočíselné, digitálne, štvorstavové a časové (absolútne a relatívne).

Získavanie hodnôt meraných bodov definovaných v systéme zabezpečujú procesy komunikácie - D2000 KOM prostredníctvom komunikácie s autonómnymi riadiacimi systémami, jednotkami styku s prostredím alebo komunikačnými počítačmi, ktoré tieto informácie sprostredkúvajú. Proces D2000 KOM získava surové hodnoty definovaných meraných bodov, transformuje ich na veličiny v technických jednotkách, zabezpečuje vstupnú filtráciu a verifikáciu hodnôt. Zmeny hodnôt definovaných bodov oznamuje procesu D2000 Server.Hierarchia objektov - Komunikačný proces, Linka, Stanica, Meraný bod

Hierarchia objektov - Komunikacný proces, Linka, Stanica, Meraný bod
Write a comment...