Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Všetky tabuľky v novom používateľskom rozhraní obsahujú spoločné funkcionality, ktoré sú detailne popísané v tejto kapitole. Každá tabuľka nemusí obsahovať všetky tu popísané funkcionality, ale iba tie ktoré dávajú zmysel. Konfigurácia tabuľky ako je napr. poradie, viditeľnosť stĺpcov, ich šírka sa vo väčšine prípadov ukladá automaticky po zatvorení okna (je ju možné uložiť aj explicitne). 

Táto kapitola popisuje funkcionality nového používateľského rozhrania dostupného od verzie D2000 V12.2.

Ovládací panel nad tabuľkou

Nad tabuľkou sa nachádza panel s tlačidlami, vyhľadávacím polom  a stránkovaním (v prípade ak tabuľka je nastavená tak, aby údaje stránkovala).

Panel nad tabuľkami poskytuje všeobecné funcionality pre tabuľku a jej dáta. Celkom vľavo sú ovládacie tlačidlá, nasleduje vyhľadávacie textové pole s tlačidlom vyhľadať.

Za ním je úvedená pozícia práve zobrazených záznamov s celkovým počtom záznamov. Úplne napravo sú strankovacie tlačidlá.

Ovládacie tlačidlá nad tabuľkou

Funkcionality tlačidiel nad tabuľkou sú nasledovné:

/  - skrývanie/zobrazovanie filtra vľavo od tabuľky, toto tlačidlo je prítomné iba v prípade ak je pre tabuľku implementovaný panel s filterovacími položkami

/ - toto tlačidlo znamená že údaje v tabuľke sú priebežne automaticky aktualizované. Je tu preto možnosť zapnuť sledovanie naposledy pridaného záznamu do tabuľky, pokiaľ je do tabuľky pridaný nový záznam (napr. alarm,  monitorovaná udalosť a pod.). Zapnutím tohto nastavenia sa tabuľka automaticky naskroluje/nastránkuje tak, aby bol tento naposledy pridaný záznam viditeľný. Zapnutie tohto tlačidla automatický nastaví aj zoraďovanie záznamov tak, aby nové záznamy boli pridávané chronologicky na koniec tabuľky (tabuľka sa teda automaticky vzostupne podľa stĺpca s časom). Sledovanie naposledy pridaného záznamu sa automaticky zruší pri akejkoľvek manipulácii s tabuľkou používateľom (napr. vyber riadka, manuálne odskrolovanie nahor, zmena zoraďovania kliknutím na hlavičku stĺpca a pod.).

 - menu pre export všetkých záznamov z tabuľky do formátov TXT, CSV, PDF alebo do schránky (clipboardu)

Exportovanie všetkých záznamov do PDF  cez dropdown menu tlačidla export. Vpravo hore sa zobrazuje progres celého exportu na konci ktoré sa zobrazí štandardný dialóg na uloženie súboru.

Exportovanie iba vybraných záznamov tabuľky cez kontextové menu vyvolané pravým tlačidlom myši.

 - menu s rozšírenými možnosťami tabuľky poskytuje nasledovné:

 • Filter nad stĺpcami - zapína zobrazovanie vyhľadávacích textových polí pod názvami stĺpcov. Cez ktoré je možné filtrovať riadky podľa toho či obsahujú zadaný reťazec v danom stĺpci. Podporené je aj zadávanie zástupných znakov * a ? pre špecifické požiadavky.


Zapnutie filtra nad stĺpcami umožní zadávať vyhľadávací reťazec samostatne pre každý stĺpec .

 • Nastaviť šírku všetkých stĺpcov - nastaví šírku zobrazených stĺpcov tak, aby ich obsah bol viditeľný.
 • Konfigurácia stĺpcov - zobrazí dialóg pre nastavenie viditeľnosti a poradia stĺpcov v tabuľke

Dialóg konfigurácie stĺpcov tabuľky. Na pravej strane je v paneli zobrazený strom skrytých stĺpcov logicky členený do skupín.

Na ľavej strane je v paneli zoznam viditeľných (zobrazených) stĺpcov, poradie stĺpcov je možné meniť ich posúvaním myšou spôsobom drag&drop.

Skrývanie a zobrazovanie stĺpcov sa realizuje presunom vybraných (zaškrtnutých) stĺpcov prostredníctvom tlačidiel medzi panelmi.


 • Rozšírené nastavenia tabuľky - v pravej časti obrazovky sa zobrazí panel s rozšírenými nastaveniami tabuľky, jeho funkcionalita je popísaná v samostatnej podkapitole.

Textové pole na rýchle filtrovanie v tabuľke

Nad tabuľkou sa nachádza aj vyhľadávacie pole s tlačidlom vyhladania zaznamov. Može vypadať nasledovne:

 1.  - v prípade ak zástupný text v textovom poli je práve "hľadaný reťazec", vyhľadávacie pole je určené na automatické fultextové vyhľadávanie časti textu vo všetkých stĺpcoch tabuľky.  Pri písaní textu do poľa sa automaticky v tabuľke zobrazujú iba záznamy, ktoré obsahujú daný text aspoň v jednom stĺpci (nezáleží či je stĺpec viditeľný alebo nie). Do textového poľa je možné zadať aj viac hľadaných reťazcov oddelených medzerou, v tomto prípade zobrazený záznam musí obsahovať všetky hľadané reťazce. Samozrejmosťou je možnosť použitia zástupných znakov * (0-n znakov) a ? (práve 1 znak) v reťazcoch. Filtrovanie podľa zadaného textu sa realizuje priamo tabuľka nad už načítanými záznamami (tabuľka ma načítané úplne všetky záznamy, aj tie ktoré nie sú zobrazené). V prípade ak chcem aktualizovať dáta v tabuľke je potrebné stlačiť tlačidlo vyhľadávania  za textovým poľom. Toto tlačidlo realizuje znova načítanie dát do tabuľky zo servera.

 2.  - v prípade ak zástupný text v textovom poli obsahuje názvy stĺpcov tabuľky (napr. "meno objektu"), vyhľadávanie funguje inak ako v predchádzajúcom prípade. Takéto textové pole umožňuje vyhľadávať napr. iba v mene objektu,  V tomto paneli je potrebné explicitne stlačiť tlačidlo vyhľadávania  po zadaní hľadaného textu. Dôvod prečo tento panel funguje inak ako ostatné je ten, že v tomto prípade nie sú všetky dáta načítané do tabuľky naraz, ale z kernela sa načítavajú iba aktuálne zobrazené záznamy. Z tohto dôvodu filtrovanie záznamov na obsah zadaného reťazca realizuje kernel (s obmedzenou funkcionalitou filtrovania iba na niektoré stĺpce, v porovnaní s predchádzajúcou možnosťou, kedy tabuľka vyhľadáva text vo všetkých záznamoch a stĺpcoch).

  V prípade vyhľadávacieho poľa pre meno objektu je pomocou  kľučových slov "AND" alebo "OR" možné vyhľadávať aj v jeho popise (napr. vyhľadávací reťazec: *M* AND *P* vyhľadá všetky objekty, ktoré majú  vo svojom mene písmeno M a v popise objektu je písmeno P).

Orientácia a navigácia po tabuľke

V tabuľkách sa v pravej hornej časti zobrazuje interval aktuálne zobrazených záznamov v tabuľke. Pre stránky ktoré majú nastavené stránkovanie sa zobrazujú aj stránkovacie tlačidlá, cez ktoré je možné kliknutím rýchlo skočiť na najbližšie nasledujúce alebo predchádzajúce stránky, alebo prvú a poslednú stránku.

V tabuľke je aktuálne zobrazený prvý až desiaty záznam z celkovo 7246 záznamov. 

Údaje sú teda nastránkované po 10-tich záznamoch na stránku, celkovo máme k dispozícii 725 stránok.

Aktuálne sme na prvej stránke. Kliknutím na tlačidlá 2, 3, 725 skočíme na danú stránku.


Po presunutí myši nad tlačidlo číslom aktuálne zobrazenej stránky sa zobrazí popup bublina s možnosťou zadať ľubovolné číslo stránky, na ktorú chceme skočiť.

V tomto prípade sme zadali číslo stránky 70. Po stlačení tlačidla  sa v tabuľke zobrazia záznamy stránky 70. 

Pre navigáciu po tabuľke je možné použíť aj klávesy PGUP (posun späť o jednu stránku), PGDOWN (posun na nasledujúcu stránku), HOME (skok na prvú stránku), END (skok na poslednú stránku).

Pre vertikálne skrolovanie po tabuľke so scrollbarom je možné použiť aj koliesko myši, v prípade podržanej klávesy SHIFT sa namiesto vertikálneho skrolovania uskutočnuje horizontálne skrolovanie k stĺpcom, ktoré sa nezmestili na obrazovku. 

Práca so stĺpcami v tabuľke

Každá tabuľka umožňuje nasledovné funkcionality so stĺpcami:

 • zmena šírky stĺpca spôsobom posúvaním pravého okraja hlavičky stĺpca
 • automatická zmena šírky stĺpca na najlepšiu vhodnú dvojklikom na pravý okraja hlavičky stĺpca
 • sortovanie kliknutím na hlavičku stĺpca podľa ktorého sa má sortovať, opakovaným kliknutím sa nastavuje vzostupne alebo zostupne radenie sortovania
 • ak to tabuľka podporuje je možné použiť sortovanie podľa viacerých stĺpcov naraz prostredníctvom postupných kliknutí na hlavičky stĺpcov pri držaní klávesy CTRL
 • presúvanie stĺpcov myšou spôsobom drag&drop presunutím hlavičky stĺpca
 • pripnutie stĺpca k pravému alebo ľavému okraju tabuľky dlhším podržaním stĺpca nad lavým alebo pravým okrajom tabuľky

Spôsob pripínania stĺpca k ľavému okraju tabuľky.

Po presunutí kurzora nad názov stĺpca sa v jeho pravej časti zobrazí rozbalovateľná menu ikona  s položkami pre nastavenie stĺpca (alternatívne sa menu dá vyvolať aj pravým klikom nad názov stĺpca).

Rozbalovateľné menu pre stĺpec s názvom "Meno".

Kontextové menu pre stĺpec obsahuje nasledovné položky:

 • Pripnúť stĺpec - umožňuje pripnúť alebo odopnúť aj viacero stĺpcov k ľavému alebo pravému okraju tabuľky. Tieto stĺpce zostávajú vždy viditeľné, pričom ostatné stĺpce ostávajú v strede tabuľky aj s horizontálnym posuvníkom.
 • Nastaviť šírku stĺpca - automaticky nastaví šírku stĺpca tak aby bol zobrazovaný obsah stĺpca čo najviac viditeľny (uvedené je možné dosiahnuť aj dvojklikom na pravom okraji stĺpca)
 • Skryť stĺpec - stĺpec sa skryje a nebude viditeľný, pokial používateľ znova jeho viditeľnosť nezapne v konfigurácii stĺpcov alebo resetovaním ich nastavenia
 • Nastaviť šírku všetkých stĺpcov - analogicky ako"Nastaviť šírku stĺpca" ale operácia sa vykoná nad všetkými stĺpcami
 • Resetovať stĺpce - resetovanie polohy, šírky aj veľkosti stĺpcov do východzieho nastavenia stĺpcov
 • Konfigurácia stĺpcov - zobrazí konfiguračný dialóg zobrazovania a skrývania stĺpcov (popísaný vyššie)

Označovanie záznamov v tabuľke

Jednotlivé záznamy sa v tabuľke označujú kliknutím myši na riadok so záznamom. Na vykonanie operácie nad skupinou viacerých záznamov je ich nutné najprv označiť, pričom je možné označiť súvislú alebo nesúvislú skupinu záznamov.

Označenie súvislej skupiny alarmov

 1. Kliknite myšou na prvý alarm v skupine.
 2. Stlačte klávesu SHIFT a držte ju stlačenú.
 3. Kliknite myšou na posledný alarm v skupine.

Alternatívne je možné vykonať označenie iba myšou nasledovne.

 1. Kliknite myšou na prvý alarm v skupine a podržte tlačidlo myši.
 2. Presunte sa myšou na posledný alarm v skupine.
 3. Pustite tlačidlo myši

Označenie nesúvislej skupiny alarmov

 1. Stlačte klávesu CTRL a držte ju stlačenú.
 2. Klikaním myši na názvy alarmov postupne pridávajte do skupiny požadované alarmy. Kliknutím na už pridaný záznam sa tento záznam zo skupiny odoberie.

Výber všetkých viditeľných záznamov

 1. Stlačte klávesy CTRL + A, mali by sa označiť všetky aktuálne viditeľné záznamy tabuľky.

Kopírovanie obsahu tabuľky do schránky

Kopírovať obsah tabuľky je možný troma spôsobmi

 • klávesovou skratkou CTRL+C je možné skopírovať aktuálne označenú (focusnutú) bunku tabuľky. 
  ffff

Modré orámovanie bunky označuje - aktuálne vybranú bunku, ktoréj obsah sa dá kopírovať

Rozšírené nastavenia

Panel s rozšírenými nastaveniami je možné zobraziť prostredníctvom menu z tlačidla   nad tabuľkou. Panel sa zobrazuje na pravej strane obrazovky a obsahuje niekoľko rozbalovateľných sub-panelov.

Rozšírené nastavenia monitorovacieho okna

Panel Okno

Prvý rozbalovateľný panel má meno aktuálne otvoreného okna, a je prostredníctvom neho možné spravovať konfiguráciu celého okna. Tá obsahuje nastavenia nielen celej tabuľky ale aj ostatných komponentov v okne ako je napr. panel s filtrom (v tomto pripade sa ukladá napr. aj aktuálne zvolený filter).

Panel obsahuje nasledujúce tlačidlá:

 •  - vrátenie konfigurácie celého okna do predvoleného nastavenia načítaného pri otvorení obrazovky
 •  - uloženie konfigurácie okna. Konfigurácia sa ukladá podľa typu okna buď do registrov na lokálnom počítači (väčšina okien) alebo do nastavení užívateľa (alarmové okno, predkonfigurované monitorovacie okná )
 •  - export konfigurácie okna do súboru na disk
 •  - vrátenie konfigurácie celého okna do nastavenia predvoleného výrobcom systému

Panel Tabuľka - všeobecné nastavenia

Vo všeobecných nastaveniach tabuľky je možné nastaviť nasledovné:

 • zapnutie/vypnutie stránkovania - v prípade vypnutého stránkovania sa záznamy v tabuľke nerozdelia na stránky ale sú v jednom veľkom skrolovateľnom zozname.
 • v prípade zapnutého stránkovania je možné definovať počet záznamov na stránku. Buď je nastavená automatická veľkosť stránky podľa dostupného priestoru v okne alebo je možné túto veľkosť nastaviť na fixný počet záznamov
 • v prípade tabuľky so stĺpcom zobrazujúcim čas, je možné nastaviť aj zobrazovanie milisekúnd

Panel Tabuľka - stĺpce

Tento panel umožňuje skrývať a zobrazovať dostupné stĺpce tabuľky. Stĺpce sú orientované do skupín. 

Panel Tabuľka - štýlovanie riadkov

Posledný panel v nastaveniach tabuľky umožňuje meniť veľkosť a štýlovanie riadkov poďľa obsahu jednotlivých záznamov. V každej tabuľke je možné cez tento panel meniť veľkosť fontu všetkých riadkov tabuľky. Pre niektoré tabuľky (napr. v okne monitorovanie alebo alarmy), je možné definovať aj farbu textu, pozadia a silu písma (bold) na základe hodnôt v zázname (napr. vyfarbovanie aktívnych nepotvrdených alarmov).


Po kliknutí na políčko s farbou sa zobrazí popup s možnosťou výberu novej farby.
 • No labels
Write a comment…