Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvod
Pravidlá fungovania serverovských protokolov
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Úvod


Od verzie V7.0 podporuje systém D2000 aj niekoľko protokolov, v ktorých proces D2000 KOM implementuje serverovskú (slave) stranu. Konkrétne ide o tieto protokoly:

Tento dokument sa zaoberá obecnými pravidlami platiacimi pre výstupné merané body (výstupné z hľadiska systému D2000, pre klienta sú vstupné). Existujú aj "miešané" klient-server protokoly (IEC 870-5-104 Server ,IEC 870-5-104, IEC 870-5-104 Sinaut), ktoré majú dva typy výstupných meraných bodov:

 • 'klientske' - štandardný zápis výstupného meraného bodu ako v iných protokoloch,
 • 'serverovské' - ich špecifiká popisuje tento dokument.

Pravidlá fungovania serverovských protokolov


 • Hodnoty 'serverovských' výstupných meraných bodov sa zapisujú aj vtedy, keď je komunikačná linka / stanica v chybe, nekomunikuje alebo je vypnutá. Po pripojení klienta ich server na požiadanie klientovi zašle.
 • Pri prerušení komunikácie nestratia platnosť hodnoty 'serverovských' výstupných meraných bodov.
 • Zápis 'serverovského' výstupného meraného bodu funguje nasledovne:
  • Pri zápise neprechádza výstupný meraný bod cez stav Transient. Z tohto pohľadu je výstupný meraný bod chápaný tak, ako by v konfigurácii meraného bodu v záložke Ovládanie výstupu bol nastavený parameter Charakter výstupu na hodnotu Príkaz.
  • Ak je komunikácia s klientom v čase zápisu prerušená, zápis sa označí ako neúspešný (čo je detekovateľné napr. v ESL skripte pomocou akcie ON ERROR, WAIT), ale hodnotu má platnú, práve nastavenú (aby po nadviazaní komunikácie poskytol klientovi novú a platnú hodnotu)
  • Ak je komunikácia s klientom v čase zápisu v poriadku, zápis sa označí ako úspešný
 • Konfigurácia parametra Charakter výstupu pre výstupný meraný bod má pre 'serverovské' a 'miešané' protokoly nasledovný význam:
  • Parameter Charakter výstupu nastavený na Hodnota nespôsobí prechod 'serverovských' výstupných meraných bodov cez stav Transient (viď predchádzajúci bod). Rozdiel medzi Hodnota a Príkaz sa prejaví iba v ovládacích dialógových oknách v procese D2000 HI. Príkaz umožní zápis ľubovoľnej hodnoty aj viackrát za sebou (pre výstupný meraný bod s typom hodnoty Dout sú napr. povolené tlačidlá ZAP aj VYP vždy naraz - pre hodnotové výstupy je povolené vždy tlačidlo opačnej hodnoty ako je aktuálna).
  • Pre 'klientske' výstupné merané body v protokoloch série IEC104 závisí prechod cez stav Transient od typu ASDU nastaveného v konfigurácii výstupného meraného bodu. ASDU typu hodnota (1-40) sa nepotvrdzujú, preto tieto výstupné body neprechádzajú stavom Transient. ASDU typu príkaz (45-64) sa potvrdzujú, preto tieto výstupné body prechádzajú stavom Transient (potvrdzovanie/nepotvrdzovanie bodov hodnota/príkaz je tu definované opačne ako v D2000).
   Pre 'klientske' výstupné merané body v 'miešaných' protokoloch implementovaných v budúcnosti bude chovanie tiež protokolovo závislé na konkrétnom protokole.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 15. december 2004

Súvisiace stránky:

Write a comment...