Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol OMV24

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Podpora redundantného systému
Chyby a problémy
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


-

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol "OMV 24".
  • Adresný parameter sa nepožaduje žiadny, na jednej komunikačnej linke je možné komunikovať iba s jedným Gaspartnerom.

Prenos textových správ nie je podporený.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - pole „Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka / rozmer Náhradná hodnota
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 1000 milisek.
SCAN Scan-only Mode Príkaz na trvalý pasívny režim (Scan only) iba čítania dát (režim č.2). YES/NO NO
PERIODE Write Periode Perióda vysielania výstupného bloku údajov. Stanica musí byť v aktívnom režime č.1. Ak neboli prijaté platné údaje, tak po uplynutí trojnásobku tohto času stanica prejde do stavu komunikačnej chyby. sec 60
TM_FACTOR Write Collision Delay Timeout s dvoma funkciami:

1. V prípade komunikačných problémov (nebol prijatý kompletný vstupný blok, rušenie a pod.) je po uplynutí tohto času od posledne prijatých dát kompletne reinicializovaný príjem a neskompletované údaje sú ignorované.

2. Výstupný blok údajov je vyslaný až po uplynutí tohto času od posledne prijatých platných údajov.

sec 10
TRACE_VAL Trace Values Rozšírené sledovanie údajov (napr. pomocou D2000 SysConsole). Po každom prijatom riadku (record) sa vypíšu rozšírené údaje o analyzovanej hodnote. YES/NO NO
TMASK Time Value Mask Maska na prevod času a dátumu z prijatých údajov. - yy-mm-dd hh:mi
MOXAT Moxa Timeout Timeout pre detekciu výpadku jednej komunikačnej trasy na linke SerialOverUDP Device Redundant. Po uplynutí zadaného intervalu od prijatia posledného znaku je komunikácia presmerovaná na druhú komunikačnú trasu, t.j. čítanie/zápis sa bude uskutočňovať cez sekundárne / záložné zariadenie. mi:ss 02:00
SENDT Send Delay Oneskorenie medzi posielaním jednotlivých riadkov v komunikačnej správe. sec 0.000

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=400;PERIODE=20;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt meraných bodov: Ai, Ci, Di, Qi, Ao, Co, Do.

Gaspartneri si odovzdávajú navzájom údaje v blokoch s definovanou periódou. Prijímaný vstupný blok je analyzovaný a hodnoty sú podľa parametra Identifier priradené príslušnému vstupnému meranému bodu (Ai, Ci, Di alebo Qi). Výstupný blok je zostavený z nakonfigurovaných výstupných typov meraných bodov (Ao, Co a Do). Tieto výstupné merané body musia mať nakonfigurovaný riadiaci objekt, záložka "Ovládanie výstupu". Pozn. Meraný bod typu Qi použitý ako riadiaci objekt vkladajte do výstupného typu Co.

Identifier

Komunikácia je realizovaná prenosom bloku údajov. Každý objekt (meraný bod) má svoje jednoznačné číslo "Identifier", ktoré je povinné. Identifier je číslo v rozsahu 1 až 998 (hodnoty 0 a 999 sú rezervované). Hodnoty adresného parametra Identifier môžu byť použité zhodné vo vstupnom aj výstupnom bloku.

Exponent

Exponent je hodnota, ktorá sa zadáva pre typy Ai, Ci, Ao a Co. Výsledkom 10^Exponent sa prepočíta vstupná hodnota získaná z komunikácie. Implicitná hodnota je 0 (čiže vstupná hodnota *1). Pre výstupné typy Ao a Co sa realizuje identický výpočet, výsledok ktorého je odoslaný výstupným blokom údajov. 

Decimal places

Počet desatinných miest pre výstupné body typu Ao. Určuje presnosť s akou sú odosielané údaje Gaspartnerovi.

Podpora redundantného systému


Protokol podporuje dva režimy činnosti:

  1. Činnosť v stave pripojenia k "hot" serveru (HS). Protokol realizuje aktívnu komunikáciu odosielaním žiadostí o údaje podľa platnej konfigurácie. 
  2. Činnosť v stave pripojenia k "stand-by" serveru (SBS). Protokol iba číta a analyzuje prijaté údaje. Do tohto stavu je možné dostať celú linku a všetky stanice na nej kedykoľvek pomocou parametra protokolu SCAN v konfigurácií aspoň jednej stanice.

Prechod SBS -> SS je realizovaný s prechodovou fázou, kedy sa 1 minútu realizuje čítanie údajov za účelom detekcie pokoja na komunikačnej linke, či predchádzajúci proces D2000 KOM pripojený k HS serveru prešiel do režimu č.2.

Chyby a problémy


Vo fáze štartu alebo aj počas komunikácie sa môžu vyskytovať nasledovné chybové hlásenia. Pre ľahšiu identifikáciu problému zapnite úroveň sledovania komunikácie v konfigurácií príslušnej linky minimálne na úroveň "Monitor", najlepšie však dočasne na úroveň "Monitor & Disk". V prípade nastavenia "Monitor & Disk" bude v podadresári "\TRACE" adresára aplikácia na počítači kde je bežiaci komunikačný proces vznikať súbor "meno_linky.LOG", kde sa nachádzajú všetky ladiace a chybové informácie.

Chyba: >OMV24 - Id of Point: 'meno_bodu1', Id: Identifier, is allready used with Point: 'meno_bodu2' !
Popis: Vo vstupnom alebo výstupnom bloku nemôžu byť dva merané body s rovnakým adresným parametrom Identifier.
Chyba: >OMV24 - Error in address, Point: 'meno_bodu' !
Popis: V adresných parametroch tohto bodu je chyba. Skontrolujte správnosť všetkých údajov v záložke "Adresa" konfigurácie meraného bodu.
Chyba: >OMV24 - Station: 'meno_stanice', Received invalid character(s) !
Popis: Komunikáciou boli prijaté znaky ktoré sú neprípustné a špecifikácia protokolu ich vylučuje. Povolené sú len tlačiteľné znaky v obmedzenom rozsahu '0' až '9' ,'A' až 'Z' a znaky *;,.-: medzera, CR a LF.
Chyba: >OMV24 - Station: 'meno_stanice', Data block error, invalid line number NapocitaneRiadky / PrijatyPocet !
Popis: Počet riadkov (records) s údajmi NapocitaneRiadky, ktorý bol celkovo analyzovaný z príjmu nesúhlasí s počtom riadkov PrijatyPocet uvedeným na poslednom riadku s hodnotou Identifier 999 (final record).
Chyba: >OMV24 - Station: 'meno_stanice', Unknown data block lines number !"
Popis: Nebolo možné prečítať hodnotu s celkovým počtom riadkov na poslednom riadku s Identifier 999 (final record).
Chyba: >OMV24 - Station: 'meno_stanice', Unknown data record quality (data line: 'data_record') !
Popis: Prijatý riadok (data record) s neznámym znakom "Quality". Hodnota je ignorovaná.
Chyba: >OMV24 - Station: 'meno_stanice', Unconvertible value for typ_hodnoty type (data line: 'data_record'), Point: 'meno_bodu' !
Popis: Prijatú hodnotu z riadka (data record) nie je možné priradiť meranému bodu meno_bodu typu TypHodnoty.  
Chyba: >OMV24 - Station: 'meno_stanice', Unconvertible value for Qi type (data line: 'data_record'), Point: 'meno_bodu' !
Popis: Prijatá hodnota sa nedá previesť na hodnotu typu Qi. Prevodné hodnoty sú 0-Error, 1-Off, 2-On, 3-Moving. Hodnoty mimo 0..3 spôsobia zobrazenie tejto chyby.
Chyba: >OMV24 - Station: 'meno_stanice', Unknown data record format (data line: 'data_record') !
Popis: Neznámy formát údajov prijatý v riadku (data record).
Chyba: >OMV24 - Station: 'meno_stanice', Error during data analyzing (data line: 'data_record') !
Popis: Nastala bližšie nešpecifikovaná chyba pri analýze riadka (data record), napr. pokus o prevod textu na číslo. Chyba môže byť spôsobená prijatím vadných zarušených údajov. Protokol nešpecifikuje žiadnu kontrolnú sumu, preto môže k takémuto stavu dôjsť.

Literatúra


  • TRANSGAS - RUHRGAS - OMV format specification document 1992-12-21.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 18. september 2003 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…