Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Transcon DAP 128TC

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Stav stanice (vysielača), chybové atribúty
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikačný protokol podporuje čítanie i zápis dát do zariadení "Transcon DAP 128TC data transfer system, komunikačný formát D" a "Temar PRES-COM V2.00".

V prípade, že je realizované iba čítanie údajov z centrálnej jednotky Transcon CU-16, prípadne Temar PRES z vysielačov na jednotlivých linkách, je možné pripojiť komunikáciu priamo ku komunikačnému počítaču. V prípade obojsmerného prenosu je, kvôli požiadavke prísneho časovania a synchronizácie údajov odovzdávaných do centrálnej jednotky v synchronizácii s prijatými údajmi, požadované použitie komunikačného koncentrátora KPX-02. Jeho aplikačný firmware "DAP128 V1.00" vykonáva správnu synchronizáciu odosielaných údajov do centrálnej jednotky, ktoré prijíma asynchrónne z nadradeného komunikačného počítača. Centrálne jednotka CU-16 sa pripája do portu A KPX-02 a komunikačný počítač do portu C KPX-02. Oba porty sú osadené konektormi DB9M.

Na fyzických komunikačných linkách prenosového systému DAP 128TC je možné osadiť tzv. vysielače (Transmitter) alebo prijímače (Receiver). Každá fyzická linka môže byť osadená max. 16-timi vysielačmi/prijímačmi, adresa 0 až 15.

Systém Transcon DAP 128TC v komunikačnom formáte D podporuje 16 fyzických liniek, Temar PRES podporuje 8 fyzických liniek.

Vysielač je osadený siedmimi vstupmi, hodnoty ktorých je možné prijímať v systéme D2000 ako merané body s typmi hodnoty Digitálny vstup (Di) alebo Analogový (Ai), či Celočíselný vstup (Ci). Hodnoty Ai/Ci sú 8-bitové, prenášané serializovane v ôsmich cykloch. Vstup číslo 8 je nepárna parita pre kontrolu prenosu vstupných údajov na vstupoch 0 až 6.

Prijímač je osadený ôsmimi digitálnymi výstupmi, do ktorých môže systém D2000 zapisovať hodnoty cez merané body s typom hodnoty Digitálny výstup Dout. Do výstupov č. 0 až 6 priamo, ôsmy výstup č. 7 je nastavený priamo prijímačom podľa kontroly nepárnej parity na výstupoch 0 až 6.

Každý prijímač/vysielač sa konfiguruje ako samostatná stanica. Komunikačná linka D2000 je spoločná pre všetky linky daného zariadenia Transcon CU-16 (fyzických 16 liniek) alebo Temar (8 liniek), čiže je určená rozhraním RS232 zariadenia. Číslo fyzickej linky, na ktorej je umiestnený prijímač/vysielač sa konfiguruje v adrese stanice.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
 • Parametre sériovej linky:
  • Prenosová rýchlosť 9600 alebo 19200 Baud (závisí od nastavenia prístroja),
  • Nepárna parita, 8 dátových bitov, 1 stop bit.

Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Protocol mode Výber varianty protokolu. DAP 128TC format D
PRES-COM V2.00
DAP 128TC format D
Read Only Mode Aktivuje režim, v ktorom je vykonávané iba čítanie údajov z vysielačov, odosielanie dát do prijímačov je blokované. YES/NO NO
Wait Timeout Oneskorenie medzi jednotlivými čítaniami linky. ms 50 ms
Inactivity Timeout Timeout pre príjem platných údajov. Ak po uplynutí tohto času nie je prijatý platný dátový paket, stavy staníc (vysielačov) sú nastavené do stavu komunikačnej chyby. sec 10 sec
Moxa Timeout V prípade použitia redundantného zapojenia serial/UDP prevodníkov MOXA NPort na linke SerialOverUDP Device Redundant určuje timeout pre prepnutie medzi prevodníkmi v prípade chyby na prevodníku, ktorý je práve aktívny (používa sa na komunikáciu). sec 10 sec
Debug Packet Binary Contents Zapína zobrazovanie ladiacich informácii s binárnym obsahom prenášaných dát. YES/NO YES
Station Status Debug Zobrazuje ladiace informácie o stave staníc (vysielačov) po príjme platného paketu (chyby parity a pod.). YES/NO NO

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Transcon DAP 128TC.
 • Adresa stanice má tvar:

  X.Y
   

  kde X je číslo fyzickej linky (1 až 8 pre Temar PRES, 1 až 16 pre DAP 128TC formát D) a Y je adresa vysielača/prijímača na fyzickej linke v rozsahu 0 až 15.

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Module type Výber typu stanice. Vysielač (Transmitter) alebo prijímač (Receiver). Transmitter
Receiver
Transmitter

Stav stanice (vysielača), chybové atribúty.


V prípade chyby v komunikácii prechádza hodnota komunikačnej stanice do stavu mäkkej komunikačnej chyby COMM_ERR okamžite. Ak sa chyba opakuje, podľa nastavenia parametra Časový filter prechádza stanica do stavu HARD_ERR (tvrdá chyba). Kedže sú vykonávané dva cykly čítania za sekundu, môže stanica prejsť do stavu HARD_ERR veľmi rýchlo.

Chybové stavy sú signalizované atribútmi hodnoty komunikačnej stanice. Použité sú tieto atribúty hodnoty komunikačnej stanice:

 • Flag P - signalizácia chyby parity vysielača.
 • Flag O - signalizácia skratu na fyzickej linke.
 • Flag N - signalizácia straty komunikácie (viď nastavenie hodnoty parametra protokolu linky "Inactivity timeout".

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Di, Ai, Ci, Dout.

Adresa meraného bodu je číslo vstupu/výstupu na module v rozsahu 0 až 6 (prijímač), alebo 0 až 7 (vysielač), pričom vstup 7 má hodnotu nepárnej parity na vstupoch 0 až 6 a môže slúžiť na kontrolu funkčnosti vysielača. Stav parity vysielača je tiež automaticky signalizovaný atribútom stavu stanice.

Literatúra


 • Transcon DAP 128TC, Popis komunikačních formátu, Transcon (c) 1999.

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 18. január 2010 – Vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…