Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurácia doplnkovej palety prebieha v nasledujúcom konfiguračnom okne. Dialógové okno sa otvorí kliknutím na konkrétnu paletu v okne pre výber objektu, ktoré je dostupné v procese D2000 GrEditor cez menu Konfigurácia Gr -> Doplnkové palety.


1Výber typu hodnoty objektu.
2Každý riadok palety predstavuje jeden stavový skript a skupinu parametrov doplnkového grafického objektu, ktoré sa uplatnia na grafický objekt v prípade platnosti tohto skriptu. Môže sa zadať až 100 riadkov, ktoré sú očíslované.
3Výber spôsobu zobrazovania doplnkového grafického objektu pre daný stavový skript.


Popis


Textový reťazec popisujúci danú doplnkovú paletu.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


Tlačidlá pre výber kľúčových slov


Jednotlivé tlačidlá (Stavy, Limity, Príznaky, Alarm, Vrstvy) obsahujú zoznam prípustných kľúčových slov pre stavový skript. Kľúčové slová musia byť oddelené čiarkou. Posledné tlačidlo sa používa na zadanie intervalu. Podrobnejší popis tlačidiel je uvedený v kapitole Stavový skript.


Definovanie parametrov grafického objektuPre každý riadok doplnkovej palety je možné definovať nasledovné parametre (1 až 6):1Kľúčové slová tvoriace konkrétny stavový skript.
2Výber spôsobu zobrazovania doplnkového grafického objektu.
3Výber prvej farby doplnkového grafického objektu.
4Výber druhej farby doplnkového grafického objektu.
5Nastavenie hrúbky / vzdialenosti doplnkového grafického objektu.
6Výber typu doplnkového grafického objektu:
 • Podľa predchodcu - zostáva zobrazený posledný platný doplnkový grafický objekt.
 • Žiadny - nepoužije sa žiadny doplnkový grafický objekt.
 • Obdĺžnik - doplnkový grafický objekt typu Obdĺžnik.
 • Kruh - doplnkový grafický objekt typu Kruh.
 • Elipsa - doplnkový grafický objekt typu Elipsa.
 • Prečiarknutý - doplnkový grafický objekt Prečiarknutie - tvar x.
 • Zaoblený obdĺžnik - doplnkový grafický objekt typu Obdĺžnik so zaoblenými rohmi.
 • Šípky < - kreslenie šípok nad čiarovými objektmi smerom k počiatočnému bodu. Parameter <--> definuje vzdialenosť medzi stredmi šípok.
 • Šípky > - kreslenie šípok nad čiarovými objektmi smerom ku koncovému bodu. Parameter <--> definuje vzdialenosť medzi stredmi šípok.
 • Šípky < > - kreslenie šípok nad čiarovými objektmi oboma smermi. Parameter <--> definuje vzdialenosť medzi stredmi kreslenia šípok.
 • Šípky |< - kreslenie šípok nad čiarovými objektmi pri počiatočnom bode. Parameter <--> definuje vzdialenosť od počiatočého bodu. (D2000 V12.5N)
 • Šípky >| - kreslenie šípok nad čiarovými objektmi pri koncovom bode. Parameter <--> definuje vzdialenosť od koncového bodu (D2000 V12.5N)


Farba zodpovedajúca položke 4 sa definuje pre spôsob zobrazenia Pomaly blikajúci, Blikajúci a Rýchlo blikajúci. Doplnkový grafický objekt sa potom striedavo vykresľuje farbami 1.F (položka 3) a 2.F (položka 4).


Po stlačení políčka na výber farby (tieto políčka sú implicitne označené krížikom ) sa zobrazí paleta farieb. Výber farby z palety sa vykoná kliknutím myši na požadovanú farbu. Po výbere farby sa políčko vyfarbí vybranou farbou. Kliknutím pravého tlačidla myši na vyfarbené políčko sa zobrazí ponuka obsahujúca tri položky:

 • Vyber farbu - zobrazenie palety farieb (rovnaký efekt ako použitie ľavého tlačidla myši). Označenie položky: políčko s vybratou farbou.
 • Podľa predchodcu - príslušný parameter sa neuplatní, zostáva posledná platná hodnota parametra. Označenie položky:
 • Default farba - aplikuje sa hodnota parametra totožná s hodnotou tohto parametra určeného pri vytváraní objektu. Označenie položky:


Nepredefinované parametre zobrazovacej palety (všetky políčka označené krížikom ), sú zobrazované podľa parametrov naposledy platného riadku palety.


Spôsoby zobrazovania doplnkových grafických objektovPre každý riadok doplnkovej palety sa definuje spôsob zobrazenia doplnkových grafických objektov. Tento spôsob určuje, ako bude doplnkový grafický objekt vykresľovaný v grafickej schéme otvorenej v procese D2000 HI. Jednotlivé spôsoby zobrazovania sú popísané v nasledujúcej tabuľke.


Spôsob zobrazeniaKreslenie objektu
Podľa predchodcuPoužije sa spôsob zobrazenia podľa naposledy platného stavového skriptu.
NormálnyDoplnkový objekt je kreslený prvou farbou - použitá je farba zodpovedajúca položke 3.
NekreslenýDoplnkový objekt nie je v kreslený vôbec.
Blikajúci
Pomaly blikajúci
Rýchlo blikajúci
Doplnkový objekt bliká - striedavo sa vykresľuje prvou farbou (1.F - položka 3) a druhou farbou (2.F - položka 4).


Požiadavky

Minimálna podporovaná verziaD2000 V12.5N
Write a comment…