Palety definujú správanie sa grafického objektu (parametre vzhľadu objektu) v závislosti od hodnôt jednotlivých atribútov komplexnej hodnoty objektu systému D2000. Konkrétna skupina hodnôt atribútov sa nazýva stavový skript. Príklady stavového skriptu:


Ako demonštrujú uvedené príklady, stavový skript je tvorený postupnosťou kľúčových slov (kľúčové slovo = označenie konkrétnej hodnoty atribútu objektu) oddelených čiarkou. Zoznam prípustných kľúčových slov sa zobrazí po stlačení niektorého z tlačidiel umiestnených vo vrchnej časti konfiguračného okna paliet.

Sú to tieto tlačidlá:


Stavový skript môže obsahovať aj ľubovoľnú celočíselnú hodnotu, prípadne celočíselný interval zadaný v tvare <číslo>..<číslo>. Číselné hodnoty sa používajú pre celočíselné aj reálne objekty systému D2000.


Pre zadanie rozsahu použite tlačidlo .


Stavový skript nesmie obsahovať viac ako jednu hodnotu zo zoznamu, ktorý je označený ako vzájomne výlučný (napr. True, False alebo InLimit, LowLimit).


Stavový skript je platný, ak aplikovaná hodnota obsahuje všetky stavy obsiahnuté v stavovom skripte. Napríklad skript True, Weak je platný, ak aplikovaná hodnota je True a zároveň je v stave Weak. Za každým kľúčovým slovom môže byť uvedený jeden zo znakov +, -. Znak - znamená, že aby bol skript platný, nesmie mať aplikovaná hodnota stav určený príslušným kľúčovým slovom. Znak + je povolený len z dôvodu kompletnosti a nemá žiadnu funkciu. Napríklad skript True, Weak-, FB- je platný, ak aplikovaná hodnota je True, zároveň nie je v stave Weak a užívateľský príznak (flag) B má hodnotu False.


Konfigurácia paliet
Vyhodnocovanie palety
Konfigurácia zobrazovacích paliet
Konfigurácia doplnkových paliet
Konfigurácia bitmapových paliet