Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetConnectedObj


Funkcia

Funkcia nastaví pripojený objekt pre zobrazovač typu GrafSchéma alebo Browser.

Deklarácia
BOOL %HI_SetConnectedObj(
   INT in refId,
   HBJ in refToObj,
   INT in instanceNr
 )
Parametre
refIdOdkaz na zobrazovač (referenčná premenná).
refToObjOdkaz na objekt systému D2000 typu Graf, Grafická schéma alebo Browser.

Poznámka: Ak je parameter neasociovaný alias, ESL skript generuje chybu Range Error (prekročenie medzí).

instanceNrČíslo inštancie.

Poznámka: Ak je číslo inštancie záporné, proces D2000 HI generuje chybu Range Error (prekročenie medzí).
Popis
Funkcia zmení pripojený objekt v zobrazovačoch typu Graf, Report, Schéma alebo Browser.

Zobrazovač je daný parametrom refId. Parameter refToObj je výraz typu Hbj, ktorý identifikuje objekt, ktorý bude pripojený. instanceNr je číslo inštancie, v ktorej bude daný objekt otvorený.

Pre grafický zobrazovač typu Browser je možné pripojiť iba objekt typu štruktúrovaná premenná (SV.*) alebo databázovú tabuľku (DB.*). Pri zmene pripojeného objektu sa neberie do úvahy, ak boli dáta v zobrazovači Browser modifikované. To je možné zistiť funkciou %HI_GetBrowserModifyFlag.

Návratová hodnota funkcie je úspešnosť operácie. Funkcia môže byť použitá ako riadiaca alebo ako normálna. Vykonávanie funkcie bude ukončené až po vykonaní inicialiazačnej časti otváranej podschémy.
Príklad
 %HI_SetConnectedObj(_Graf, D.Teploty\HBJ, 0) 
 
alebo
 
 BOOL _bOk
 
 _bOk := %HI_SetConnectedObj(_Graf, S.Obrazok\HBJ, 1)
 IF _bOK THEN
   ; schéma je otvorená
 ELSE
   ; nepodarilo sa otvoriť schému
 ENDIF 
 
kde:
_GrafRefId zobrazovača typu Graf.
D.TeplotyObjekt typu Graf. Výraz D.Teploty\HBJ je typu Hbj (odkaz na objekt). Číslo inštancie bude 0.
S.ObrazokObjekt typu Grafická schéma.
Write a comment…