Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Označenie

Popis

BOOL Hodnoty typu BOOL sa označujú preddefinovanými identifikátormi @TRUE a @FALSE.
HBJ Hodnota, ktorá obsahuje interný identifikátor systému D2000, ktorý jednoznačne určuje objekt. Je kompatibilný s typom INT.
INT Celé číslo v rozsahu -2147483648...2147483647.
REAL Rozsah hodnôt typu REAL je 2.3 x 10308 ≤ |x| ≤ 1.7 x 10308 a hodnota 0.
TEXT Hodnota typu TEXT predstavuje sekvenciu znakov maximálnej dĺžky 2500 znakov, ktoré sú uzavreté v úvodzovkách (napr. "text" alebo 'text'). Ak chcete zobraziť v hodnote typu TEXT znaky " alebo ', uveďte ich dvakrát (napr. "text:""ahoj""" alebo 'text:''haló''').
V prípade, že textová hodnota presiahne maximálnu povolenú dĺžku, systém ju automaticky oreže na 2500 znakov a priradí jej atribút s_val_Weak (Weak).
TIME

Hodnoty typu TIME vyjadrujú absolútny čas s presnosťou na milisekundu. Prevod textu na čas a naopak umožňujú funkcie pre prácu s dátumom a časom.

UNIVAL Ľubovoľný typ hodnoty.
Write a comment…