Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Systém D2000 umožňuje monitorovať a následne zobrazovať v časovom slede niektoré dôležité udalosti v systéme, ktoré sa vyskytli za definované časové obdobie. Monitorovanie je realizované zápisom udalostí do monitorovacej databázy – súbor logfile.db v adresári LOGFILE, ktorý je podadresárom aplikačného adresára.

Udalosti zachytené monitorovaním, t.j. zapísané do monitorovacej databázy je možné zobrazovať v prostredí procesu D2000 HI.

Prezeranie monitorovacej databázy v procese HI

  1. Vyberte položku Monitorovanie z ponuky Otvor alebo kliknite na tlačidlo Monitorovanie v Hlavnom nástrojovom paneli (alebo stlačte CTRL+M).
  2. Otvorí sa dialógové okno Monitorovanie systému - nastavenia, v ktorom sa definujú požiadavky na informácie z monitorovacej databázy.
  3. V dialógovom okne nastavte jednotlivé parametre zobrazenia monitorovacích údajov a stlačte tlačidlo OK.
Write a comment…