Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Každý skript má niekoľko preddefinovaných lokálnych premenných. Všetky preddefinované lokálne premenné sú deklarované ako konštanty, takže zo skriptu ich nie je možné zmeniť.

HodnotaSkupina lokálnych premennýchTyp hodnotyPopis
Akcia QUERY
0_Q_YESINTKladná odpoveď na akciu.
1_Q_NOINTZáporná odpoveď na akciu.
2_Q_TIMEOUTINTPrekročený maximálny čas čakania na akciu.
3_Q_DONTKNOWINTOdpoveď na akciu.
Premenné popisujúce chybu
-_ERR_LINEINTRiadok, na ktorom došlo k chybe.
-_ERR_NRINTČíslo chyby.
-
_ERR_NR_TRANS_EXINTRozšírené číslo chyby - zoznam možných chýb.
-_ERR_MSGTEXTPopis chyby.
Parametre otvorenia databázy
1_DB_READINTPrístup k databáze len na čítanie.
2_DB_MODIFYINTPrístup k databáze na zmenu.
Parametre z procesu HI
-_FROM_HIPALIASAk bol skript spustený z procesu D2000 HI, premenná obsahuje referenciu na daný proces.
-_HIP_PAR_STRTEXTAk bol skript spustený z procesu D2000 HI, premenná obsahuje parameter uvedený pri pripájaní eventu.
-_HIP_USER_DESCTEXTAk bol skript spustený z procesu D2000 HI, premenná obsahuje meno prihláseného užívateľa. Po odhlásení užívateľa a prihlásení iného užívateľa v procese D2000 HI sa táto premenná aktualizuje.
0
_ERR_NO_ERROR
INTBez chyby.
1
_ERR_EXPRESSION_STATUS
INTNedefinovaná hodnota.
2
_ERR_EXPRESSION_TYPE
INTNeprípustný typ hodnoty.
3
_ERR_NO_ASSIGNED_ALIAS
INTNeasociovaný ALIAS.
4
_ERR_EXEC_EVENT
INTNepodarilo sa spustiť skript.
5
_ERR_RETURN
INTNeočakávaný RETURN.
6
_ERR_LOCAL_VAR_NFOUND
INTNeznáma lokálna premenná.
7
_ERR_LOCAL_VAR_NOT_RECORD
INTLokálna premenná musí byť štruktúra.
8
_ERR_OBJECT_NFOUND
INTNeznámy objekt.
9
_ERR_ARCHIV_NOT_RUNNING
INTArchív nebeží.
10
_ERR_TRANS_ABORT
INTTransaction abort. Synchrónna operácia bola prerušená.
11
_ERR_TRANS_ERROR
INTTransaction error. Synchrónna operácia nebola začatá (nebeží proces).
12
_ERR_TRANS_IGNORED
INTTransaction ignored. Synchrónna operácia nebola akceptovaná (napr. zlé parametre).
13
_ERR_EVAL_ERROR
INTChyba pri vyhodnocovaní výrazu.
14
_ERR_RANGE_ERROR
INTPrekročenie medzí.
15
_ERR_NO_ALIAS
INTVyžaduje sa ALIAS.
16
_ERR_NO_RECORD
INTHodnota musí byť štruktúra.
17
_ERR_RECORD_NO_COMP
INTŠtruktúry nie sú zhodného typu.
18
_ERR_INVALID_OBJ_TYPE
INTZlý typ objektu.
19
_ERR_VALUE_RANGE
INTNeprípustná hodnota.
20
_ERR_INVALID_HANDLE
INTZlý handle.
21
_ERR_LOCAL_MUST_PUBLIC
INTLokálna premenná musí byť PUBLIC.
22
_ERR_NO_DATA
INTNie sú dáta.
23
_ERR_MORE_DATA
INTViac dát prístupných.
24
_ERR_TIME_OUT
INTPrekročenie časového limitu.
25
_ERR_UNKNOWN_REFID*
INTNeznámy grafický objekt.
26
_ERR_INVALID_REFID_TYPE*
INTZlý typ grafického objektu.
27
_ERR_MISSING_RETURN
INTProcedúra nebola ukončená akciou RETURN alebo END ProcedureName.
28
_ERR_SERVER_REQUIRED
INTPokus o volanie vzdialenej procedúry systémového eventu, ktorý nie je v konfigurácii označený ako Server Event.
29
_ERR_PROCEDURE_NOT_FOUND
INTPokus o volanie neexistujúcej vzdialenej procedúry.
30
_ERR_INV_NUM_PARAMS
INTNekorektný počet parametrov pri volaní procedúry.
31
_ERR_SET_CONST
INTPokus o zmenu hodnoty konštanty na mieste vstupno-výstupného parametra.
32
_ERR_FILE_ERROR
INTChyba pri práci so súborom, pri akciách:
   DB_READ_BLOB - nie je možné vytvoriť súbor alebo do neho zapisovať
   DB_UPDATE_BLOB - nie je možné prečítať súbor
   IMPORT_CSV - nie je možné prečítať súbor
33
_ERR_JAVA_EXCEPTION
INTChyba pri volaní JAVA RPC procedúry.
Volaná procedúra skončila výnimkou.
34
_ERR_OBJECT_IS_NOT_IN_ARCHIVE
INT
  • Akcie pre prácu s archívom umožňujú namiesto archívneho objektu špecifikovať objekt, ktorý je archivovaný.
    Táto  podmienka sa nedá počas ukladania ESL skriptu overiť (ani sa neoveruje) a preto, ak pri vykonávaní akcie nastane situácia, že objekt nie je archivovaný, dôjde k tejto chybe.
  • K tejto chybe taktiež dôjde ak sú prekročené medze (riadok) pri odkaze na štruktúrovaný archív.
35
_ERR_DATABASE_ROWS_LIMIT
INT

Pri volaní akcií DB_READ, DBS_READ, SQL_FETCH alebo SQL_SELECT bolo požadovaných a v databázovej tabuľke bolo k dispozícii viac riadkov, ako špecifikoval parameter Maximum vrátených riadkov zadefinovaný na objekte Databáza.

36ERR_IS_RECORDINTZadaná hodnota nesmie byť štruktúra.
37ERR_DEADLOCK_RPCINTDetekcia uviaznutia ESL skriptu pri synchrónnom volaní RPC procedúr medzi skriptami. Ak uviaznutie nastane, vykonávanie skriptu sa ukončí.
0_ACC_NONEINTBez prístupu.
1_ACC_READINTPrístup na čítanie.
2_ACC_CONTROLINTPrístup pre nastavenie hodnoty (ovládanie).
3_ACC_MODIFYINTKonfiguračný prístup.
1
_LOG_PRTY_INFOINTInformácia.
2_LOG_PRTY_WARNINGINTUpozornenie.
4_LOG_PRTY_ALARMINTAlarm.
8_LOG_PRTY_CRITALARMINTKritický alarm.
16_LOG_PRTY_ERRORINTChyba.
Riadok a stĺpec zmeny hodnoty triggra pri štarte skriptu
-_TRIGGER_ROWINTPoloha zmeny: riadok.
-_TRIGGER_COLINTPoloha zmeny: stĺpec.
Konštanty pre špecifikáciu štatistickej funkcie pri akcii CALCSTATFUNC a funkciách D2_CalcStatFunc a D2_CalcStatFuncArr
1_STAT_F_AVGINTAritmetický priemer
2_STAT_F_WGAVGINTVážený priemer
3_STAT_F_INTEGRALINTIntegrál
4_STAT_F_SUMINTSuma
5_STAT_F_MAXINTMaximum
6_STAT_F_MININTMinimum
7_STAT_F_COUNTINTPočet
8_STAT_F_FILTERINTFilter
9_STAT_F_INCREMENTINTPrírastok (Referenčná hodnota = 1.0)
10_STAT_F_DELTAINTDelta (Referenčná hodnota = 1.0)
11_STAT_F_ECOAVGINTEcoAvg
12_STAT_F_GT_TIMEINTGT Time (>)
13_STAT_F_GE_TIMEINTGE Time (>=)
14_STAT_F_LT_TIMEINTLT Time (<)
15_STAT_F_LE_TIMEINTLE Time (<=)
16_STAT_F_MAXTINTMaximum v intervale.
17_STAT_F_MINTINTMinimum v intervale.
18_STAT_F_NUMPEEKSINTPočet lokálnych maxím.
19_STAT_F_SUM_POSITIVEINTSuma kladných čísel.
20_STAT_F_SUM_NEGATIVEINTSuma záporných čísel.
21_STAT_F_AVG_POSITIVEINTAritmetický priemer čísel väčších alebo rovných 0 (kladných čísel a 0)
22_STAT_F_AVG_NEGATIVEINTAritmetický priemer čísel menších alebo rovných 0 (záporných čísel a 0) 
23_STAT_F_ADDITIONINTSuma prírastkov (Referenčná hodnota = 1.0).
24_STAT_F_TIMESLICEINTČasový rez
25_STAT_F_NUMPITSINT

Počet lokálnych miním

27_STAT_F_SAMPLE_DEVINTVýberová smerodajná odchýlka
1000_STAT_F_ADDITION_PARAMINTSuma prírastkov
1001_STAT_F_INCREMENT_PARAMINTPrírastok
1002_STAT_F_DELTA_PARAMINTDelta
Konštanty pre špecifikáciu rozmeru integrálu pri akcii CALCSTATFUNC a funkciách D2_CalcStatFunc a D2_CalcStatFuncArr
1_INTEGRAL_HOURUNITINTHodinový integrál
2_INTEGRAL_MINUNITINTMinútový integrál
3_INTEGRAL_SECUNITINTSekundový integrál
Kategórie udalostí pre monitorovaciu (logovaciu) databázu. Použitie pri funkciách %HI_OpenLogDBByMask a %HI_OpenLogDBForObject.
1
_LOGF_ALARMINTAlarmy
2_LOGF_SYSTEMINTSystém
4_LOGF_PROCESINTProcesy
8_LOGF_KOMINTKom
16_LOGF_OPERATORINTZásahy operátora
32_LOGF_EVENTINTEventy
64_LOGF_LOGONLOGOFFINTPrihlásenie / Odhlásenie
128_LOGF_DATAEXPORTINTExport dát
256_LOGF_CHANGEVALUEINTSpontánna zmena hodnoty
512_LOGF_POSTMORTEMDATAINTČasový zapisovač

* Chyby sa môžu vyskytnúť len v aktívnej schéme.

Súvisiace stránky:

Write a comment...