Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U.Int


 • Typ objektu                - Užívateľská premenná
 • Typ hodnoty objektu    -    Celočíselný
 • Povolené manuálne ovládanie

SD.RecordDef


Meno položky Typ položky
Text Text
Int Celočíselný
Object Objekt

SV.Struktura


 • Typ objektu        - Štruktúrovaná premenná
 • Typ štruktúry      - SD.RecordDef
 • Rozmer poľa        - 10 riadkov
 • Manuálne ovládanie povolené pre všetky položky

 

SD.DbStruct


Meno položky Typ položky
Text Text
Int Celočíselný

SD.StrojVyrabal


Meno položky Typ položky
Vyrobok Text
Pocet Celočíselný

SD.BlobStruct


Meno položky Typ položky
Id Celočíselný
Meno Text

DB.Database


TB.Table


 • Typ objektu        - Tabuľka
 • Typ štruktúry      - SD.DbStruct
 • Kľúč                  - položka Int
 • Prístup               - Zápis

TB.BlobTable


 • Typ objektu        - Tabuľka
 • Typ štruktúry      - SD.BlobStruct
 • Kľúč                  - položka ID
 • Prístup               - Zápis

 

 

Write a comment…