Vzdialené objekty - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno vzdialených objektov pozostáva z viacerých častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Parametre

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci daný vzdialený objekt. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Stavový text

Definovanie stavového textu pre daný vzdialený objekt. Stavový text umožňuje predefinovať označenia jednotlivých hodnôt vzdialeného objektu.

Transformačná paleta

Výber indexu pre transformačnú paletu. Pozri Transformačná paleta.

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty meraného bodu. Prípustné typy hodnôt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Označenie Typ hodnoty vzdialeného objektu
Bo Boolean - logický
Int Integer - celočíselný
Re Real - reálny
TmA Time Absolute - absolútny čas
TmR Time Relative - časový interval
Txt Text - textový

Technické jednotky

Technické jednotky vzdialeného objektu. Maximálny počet znakov: 12. Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Transformačná paleta

Výber indexu pre transformačnú paletu. Pozri Transformačná paleta.

Parametre


Meno objektu vo vzdialenej aplikácii

Textový reťazec označujúci meno objektu v druhej aplikácii, ktorého hodnotu bude vzdialený objekt sledovať. Objekt môže byť: Ak meno objektu nie je vyplnené, nedochádza k prenosu hodnôt a výstupná hodnota vzdialeného objektu je nastavená na neplatnú hodnotu.

UPOZORNENIE:
Meno objektu sa do konfiguračnej databázy ukladá v textovom tvare a počas konfigurácie vzdialeného objektu sa nekontroluje jeho existencia vo vzdialenej aplikácii.

Cieľová štruktúra

V prípade, že sa vo vzdialenej aplikácií sleduje štruktúrovaný objekt (t.j. parameter Meno objektu vo vzdialenej aplikácii obsahuje štruktúrovaný objekt), jeho hodnoty sa nezverejňujú priamo prostredníctvom vzdialeného objektu (jeho hodnota je neplatná), ale prostredníctvom cieľovej štruktúry (definovanú parametrom Cieľový objekt). Preto je nevyhnutné, aby cieľová štruktúra bola vhodného typu.

Objekt vo vzdialenej aplikácii Cieľový objekt
▪ Celá štruktúrovaná premenná Cieľová štruktúra musí byť celá štruktúrovaná premenná.
Hodnoty sa prenášajú tak, že zmena políčka [row, col] objektu vo vzdialenej aplikácii sa prejaví ako zmena políčka [row, col] cieľovej štruktúry. Ak je [row, col] mimo rozsah, zmena sa nebude aplikovať.
▪ Riadok štruktúrovanej premennej Cieľová štruktúra musí byť riadok štruktúrovanej premennej (rowDST).
Hodnoty sa prenášajú tak, že zmena políčka [rowSRC, col] objektu vo vzdialenej aplikácii sa prejaví ako zmena políčka [rowDST, col] cieľovej štruktúry. Ak je [rowDST, col] mimo rozsah, zmena sa nebude aplikovať.
▪ Stĺpec štruktúrovanej premennej Cieľová štruktúra musí byť stĺpec štruktúrovanej premennej (colDST).
Hodnoty sa prenášajú tak, že zmena políčka [row, colSRC] objektu vo vzdialenej aplikácii sa prejaví ako zmena políčka [row, colDST] cieľovej štruktúry. Ak je [row, colDST] mimo rozsah, zmena sa nebude aplikovať.

Poznámka: Ak je zapnutý prepínač SET_CURRTIME_FOR_NV (na príkazovom riadku procesu D2000 GateWay Client: gtwcli /E+SET_CURRTIME_FOR_NV), tak každej zverenej hodnote je nastavený aktuálny čas.

Ovládanie vzdialeného objektu

Ovládanie môže byť nastavené jedným z nasledovných spôsobov:
 • Zakázané - ovládanie objektu vo vzdialenej aplikácii je zakázané (t.j. nie je možné mu nastaviť hodnotu prostredníctvom vzdialeného objektu).
 • Manuálne - vzdialenému objektu je možné nastavovať hodnotu, čo vlastne nastaví hodnotu aj objektu vo vzdialenej aplikácii. Táto operácia sa môže vykonávať transakčne (akcia WAIT). Manuálne ovládanie má význam len, ak objekt vo vzdialenej aplikácii má jednoduchú hodnotu.
  Ak je definovaný parameter Štartovacia hodnota, jeho hodnota sa nastaví do objektu vo vzdialenej aplikácii po nadviazaní spojenia.
 • Riadiacim objektom - hodnoty riadiaceho objektu (parameter Riadiaci objekt) sa nastavujú objektu vo vzdialenej aplikácii.
  Riadiacim objektom môže byť:

  Objekt vo vzdialenej aplikácii Riadiaci objekt
  Objekt s jednoduchou hodnotou Objekt vo vzdialenej aplikácii má jednoduchú hodnotu.
  Riadok štruktúrovanej premennej [rowSRC] Objekt vo vzdialenej aplikácií musí byť riadok štruktúrovanej premennej [rowDST].
  Hodnoty sa prenášajú tak, že zmena políčka [rowSRC, col] riadiaceho objektu sa prejaví ako zmena políčka [rowDST, col] objektu vo vzdialenej aplikácii. Ak je [rowDST, col] mimo rozsah, zmena nebude aplikovaná.
  Stĺpec štruktúrovanej premennej [colSRC] Objekt vo vzdialenej aplikácií musí byť stĺpec štruktúrovanej premennej [colDST].
  Hodnoty sa prenášajú tak, že zmena políčka [row, colSRC] riadiaceho objektu sa prejaví ako zmena políčka [row, colDST] objektu vo vzdialenej aplikácii. Ak je [row, colDST] mimo rozsah, zmena nebude aplikovaná.
  Celá štruktúrovaná premenná Objekt vo vzdialenej aplikácii musí byť celá štruktúrovaná premenná.
  Hodnoty sa prenášajú tak, že zmena políčka [row, col] riadiaceho objektu sa prejaví ako zmena políčka [row, col] objektu vo vzdialenej aplikácii. Ak je [row, col] mimo rozsah, zmena nebude aplikovaná.

Štartovacia hodnota

Štartovacia hodnota vzdialeného objektu príslušného typu. Položku je možné konfigurovať len v prípade, že voľba Manuálne je zapnutá.

Riadiaci objekt

Meno objektu, ktorého hodnoty budú zapisované do objektu vo vzdialenej aplikácii. Položku je  možné definovať, len ak voľba Riadiacim objektom je zapnutá.

Prenášaj procesný alarm

Ak je parameter zapnutý, kopírovanie hodnoty vzdialeného objektu je úplné, t.j. aj s príznakom procesný alarm.
Dôsledkom toho je, že Cieľový objekt, alebo samotný vzdialený objekt (podľa konfigurácie) vykazuje prítomnosť procesného alarmu a ako taký je zaradený do alarmových zoznamov (napríklad proces D2000 HI).
Pokus o potvrdenie takéhoto procesného alarmu sa neprenáša a končí chybou: "Chyba: Nepovolený povel".

Ak je konfiguračný parameter vypnutý, vzdialený objekt neprenesie žiadne príznaky procesných alarmov.

1 Comment

 1. Anonymous

  Do popisu "Cieľová štruktúra" doplniť text, že "Cieľový objekt" musí byť konfigurovaný v aplikácii, ktorá poskytuje dáta.

Write a comment...