Priamy prenos hodnôt objektov ("transparentný gateway")

Proces D2000 GateWay Client je možné nakonfigurovať aj pre priamy prenos hodnôt vybraných typov objektov zo zdrojového systému D2000 (zverejňuje údaje prostredníctvom procesu D2000 GateWay Server) do cieľového systému D2000 bez nutnosti konfigurovať objekty typu Vzdialený objekt.

Tento tzv. "transparentný gateway" umožňuje prenos hodnôt nasledovných typov objektov D2000:

Prenos hodnôt je vykonávaný len na overení mennej zhody objektov medzi systémami D2000. Zoznam požadovaných objektov je daný vymenovaním konkrétnych objektov alebo množiny objektov podľa masky a ich zadaním do štartovacích parametrov procesu GateWay Client.

Cieľový systém sa pokúsi overiť, či existujú požadované objekty v zdrojovom systéme a ak áno, zabezpečí prenos hodnôt týchto objektov. Ak sa v zdrojovom systéme objekt s požadovaným menom nenachádza, bude mať tento objekt v cieľovom systéme neplatnú hodnotu. Ak sa zmení dynamicky počas chodu procesu GateWay Client zoznam objektov (pribudne objekt prípadne je niektorý vymazaný) v cieľovom systéme, ktorý zodpovedá požadovanému zoznamu (maske) objektov, je vykonaný príslušný zásah smerom ku zdrojovému systému (prihlásenie/odhlásenie objektu).

Smerom z cieľového do zdrojového systému sa žiadne hodnoty neprenášajú, prenos hodnôt je vždy iba jednosmerný, takže gateway funguje ako dátová dióda.

Štruktúrované premenné je možné prenášať iba celé.

Nie je podporovaná vlastnosť meraných bodov Cieľový stĺpec. Užívateľ si musí zabezpečiť prenos hodnôt danej cieľovej štruktúry explicitne vymenovaním do zoznamu požadovaných objektov.

Proces GateWay Client je možné prevádzkovať naraz štandardne v konfigurácii Vzdialených objektov a aj ako "transparentný gateway".


Načo je dobrý "transparentný gateway"?

Transparentný gateway je riešenie v prípadoch, keď:

  • sa vykonávajú zmeny alebo úpravy funkčného a nasadeného systému a tieto sa najprv testujú na paralelnom systéme,
  • sa vykonáva testovanie nového HW pri chystanom upgrade existujúceho systému,
  • iné testovacie alebo ladiace účely.


Obmedzenia

Je nutné si uvedomiť, že transparentný gateway priraďuje hodnoty objektom, ktoré majú svoj správcovský proces v DODM systéme a preto musia byť tieto procesy v cieľovom systéme D2000 zastavené. Ide o komunikačné procesy a procesy výpočtov.

Nie je taktiež možná zmena hodnoty užívateľom na strane cieľového systému D2000 (povelovanie hodnôt). Keďže správcovský komunikačný proces nebeží, skončí nastavenie hodnoty chybou.


Štartovacie parametre

Pre aktiváciu transparentného gateway je nutné odštartovať proces GateWay Client s jedným alebo viacerými parametrami /ROV (Read Object Values).

Syntax:    /ROVobj_mask1[+][,][obj_mask2][+][,]......

Za parameter /ROV sa uvádza meno (alebo viacero mien oddelených čiarkou) objektu alebo masky pre viacero objektov. Ak je požadované, aby boli prenášané hodnoty objektu aj s jeho potomkami, je nutné pridať na koniec znak '+' (plus).

Príklady:

/ROVSELF.KOM+Zabezpečí prenos hodnoty procesu SELF.KOM a všetkých jeho potomkov (liniek, staníc, meraných bodov).
/ROVM.* Pre prenos hodnôt meraných bodov, ktorých meno začína v štandardnej menotvorbe 'M.'. 
/ROVM.OBJ1,M.OBJ2 Prenos hodnôt objektov M.OBJ1 a M.OBJ2. 


Vylúčenie objektov

Ak je potrebné neprenášať hodnoty konkrétnych objektov, je možné odštartovať proces GateWay Client s jedným alebo viacerými parametrami /XOV  (eXclude Object Values).

Syntax: /XOVobj_mask

Objekty, ktorých mená vyhovujú zadanej maske, prenášané nebudú (ani ich potomkovia). Parameter /XOV má vyššiu prioritu ako parameter /ROV.
Príklad: Prenos všetkých štruktúrovaných premenných okrem systémových dosiahneme špecifikovaním /ROVSV.* /XOVSV._System*


Zmena mien objektov

Ak je potrebné zmeniť mená objektov (tj. na strane GateWay Clienta sa D2000 objekty volajú inak ako na na strane GateWay Servera), je možné odštartovať proces GateWay Client s jedným alebo viacerými parametrami /MON  (Modify Object Names).

Syntax: /MON<expression,replacement>

Príklad: Odstránenie reťazca "MPPS." v menách otváraných objektov dosiahneme špecifikovaním /MONMPPS\.,
Príklad: Náhradu MPPS -> MES dosiahneme parametrom /MONMPPS,MES

Pozn: v mene D2000 objektu sa vykoná najviac jedno nahradenie (expression sa hľadá od začiatku mena). Tj. ak existuje meraný bod M.MPPS.test.MPPS, tak parameter /MONMPPS,MES spôsobí, že bude na vzdialenej strane otváraný meraný bod M.MES.test.MPPS.


Párovanie objektov podľa UID

Transparentný gateway umožňuje párovanie nielen podľa mien objektov, ale aj podľa UID objektov. Túto vlastnosť zapína štartovací parametr /UID, ktorý je nutné použiť pri štartovaní oboch procesov GateWay Client aj GateWay Server .
Táto vlastnosť umožňuje funkčnosť transparentného gatewaya bez ohľadu na rozdielnosť mien objektov (za predpokladu, že majú rovnaké UID), t.j. objekty môžu byť premenovávané.

Filtrovanie procesných alarmov

Pri prenose hodnôt do cieľového systému sa štandardne filtrujú hodnoty procesných alarmov. Ak je požadovaný prenos vrátane procesných alarmov, odštartujte proces GateWay Client s parametrom /ROA.

Zneplatňovanie hodnôt nenájdených objektov

Pokiaľ transparentný gateway nenájde požadovaný objekt na strane gateway servera, zneplatní hodnotu objektu na strane gateway klienta. Táto vlastnosť sa dá vypnúť štartovacím parametrom GateWay Clienta /NOINV.


Optimalizácia pre XML import

Pri XML importe viacerých objektov do cieľového systému dochádzalo k vysokému zaťaženiu D2000 servera v dôsledku obnovovania zoznamov objektov. Obnovovanie sa dá oneskoriť štartovacím parametrom GateWay Clienta /GTWDL<seconds> (obnovovanie sa bude vykonávať s oneskorením rovným zadanému parametru seconds - odporúčaná hodnota je 10).

Diagnostické informácie

Pre aktivovanie rozšírených ladiacich informácií je nutné odštartovať proces GateWay Client s parametrami:

/E+DBG.GTW_TR Povoľuje ladiace informácie o jednotlivých objektoch pri operáciách transparentného gateway-a. 
/E+DBG.GTW_TR.VAL Povoľuje ladiace informácie o príchode hodnôt požadovaných objektov do cieľového systému. 

Tieto ladiace informácie je možné aktivovať/deaktivovať aj počas chodu procesu GateWay Client pomocou systémovej konzoly D2000 System Console.

Tell príkaz TRGTW

Po prijatí tell príkazu TRGTW vypíše proces GateWay Client informácie o stave všetkých požadovaných objektov.

Súvisiace stránky:

1 Comment

  1. O transparentnom gatewayi si môžete prečítať aj v blogu: Komunikácia v testovacích prostrediach


Write a comment...