Pri redundancii aplikačného servera je systém D2000 tvorený dvoma, alebo viacerými aplikačnými servermi (procesmi D2000 Server).

Nasledujúci obrázok zobrazuje systém D2000 s dvoma aplikačnými servermi (A a B):

Aplikačné servery tvoria tzv. Redundantnú skupinu (RDS), ktorej je konfiguračne pridelené meno. Každý aplikačný server, ktorý je členom RDS sa môže nachádzať v rôznych stavoch. V kľudovom stave (počas rutinnej prevádzky) je práve jeden server v stave HOT Server (HS) a ostatné sú v stave STANDBY Server (SBS). HS je aktívny a ako jediný plní všetky úlohy vyplývajúce z jeho konfigurácie. SBS kontrolujú prítomnosť HS. Všetky SBS servery sú pripojené k HS ako klient procesy. Meno procesu je zhodné s menom servera v RDS s príponou „.KNL“. HS priebežne informuje všetky SBS o zmenách konfigurácie a o aktuálnych hodnotách všetkých objektov obsiahnutých v konfigurácii. Preto je v každom okamihu ľubovoľný SBS server schopný prebrať funkciu HS.

Pri takejto konfigurácii Redundantného systému D2000 rozoznávame niekoľko spôsobov pripojenia klientov k aplikačnému serveru.

 1. Priame pripojenie k aplikačnému serveru - Proces je štartovaný bez parametrov v prípade ak sa nachádza na rovnakom počítači ako server alebo na vzdialenom počítači prostredníctvom parametra /S. Po úspešnom pripojení je proces informovaný o jeho aktuálnom stave. Ak je to HS nie je činnosť procesu nijako obmedzovaná a ďalej si plní svoju funkciu podľa typu procesu. Ak ide o SBS, činnosť procesu je obmedzovaná podľa jeho typu (kapitola Činnosť procesov v rámci RDS).
 2. Pripojenie do RDS - Proces je štartovaný s parametrom /RD (alebo /RF), za ktorým sa nachádza meno RDS. Túto informáciu štartovaný proces využije pri hľadaní HS z danej RDS, ku ktorému sa pripojí. Po pripojení k HS si proces začne plniť svoju funkciu.

Niektoré ďalšie vlastnosti RDS:

 • V každom okamihu je práve jeden Server aktívny, tzv. Hot Server (HS). Ostatní členovia RDS sú v stave SBS.
 • Všetky počítače, na ktorých bežia (alebo môžu bežať) členovia RDS musia byť navzájom prístupné prostredníctvom MULTICAST správ.
 • Pri každom neočakávanom zastavení HS alebo štarte Servera prebieha tzv. hlasovanie medzi členmi RDS ktoré sú v stave SBS, na základe ktorého je určený nový HS. Ostatné servery ktoré sú v stave SBS sú následne automaticky reštartované.
 • Konfiguračná databáza každého člena RDS je počas jeho behu priebežne synchronizovaná s konfiguráciou HS.
 • Po štarte nového člena RDS pred jeho prechodom do stavu SBS je jeho konfiguračná databáza automaticky úplne synchronizovaná s konfiguračnou databázou aktuálneho HS.
 • Server štartovaný ako člen RDS priebežne kontroluje svoje pripojenie na sieť a viditeľnosť definovaných počítačov prostredníctvom služby PING. Ak žiadny z počítačov neodpovedá, server sa automaticky zastaví.
 • Server môže prejsť do stavu HS ak je jeho priorita väčšia ako 0 a v zozname parametrov RDS je parameter State nastavený na hodnotu SBS.
 • Požiadavka na prepnutie servera do stavu HS v inom stave ako SBS spôsobí jeho ukončenie.

2 Comments

 1. Anonymous

  Dá sa niekde nastaviť prefereovaný HS? Možno nejako podobne ako pri redundancii archívnych procesov.

  1. Preferovanie HS je možné definovať parametrom Priority.

Write a comment...