Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Štruktúra aplikačného adresára systému D2000

Aplikačný adresár je hlavný adresár pre všetky aplikácie systému D2000 vytvorené prostredníctvom procesu D2000 Management Console. Adresárovú štruktúru aplikačného adresára systému D2000 V11.00 ilustruje nasledujúci obrázok.

Adresár Popis / obsah adresára
D2000.APP Aplikačný adresár systému D2000.
D2000.APP\App01 Adresár konkrétnej aplikácie.
D2000.APP\App01\Archiv Archívna databáza archiv.db.
D2000.APP\App01\BigBMP Veľké bitové mapy (.bmp) pre použitie ako pozadie grafických schém alebo procese D2000 HI.
D2000.APP\App01\Bitmaps Bitové mapy (.bmp) pre použitie v grafických schémach.
D2000.APP\App01\java\eclipseproject Projektový adresár pre vývojové prostredie Eclipse (viď vývojové prostredie Eclipse).
*) D2000.APP\App01\java\server Pracovný adresár procesu D2000 server, kde prebieha kompilácia java kódu.
D2000.APP\App01\java\shared Adresár, ktorý je automaticky zrkadlený na počítače, kde bežia klientske procesy D2000 používajúce Javu (adresár a jeho podadresáre na serveri spravujú aplikační programátori).
D2000.APP\App01\java\shared\classes Adresár, v ktorom môžu byť uložené ľubovoľné užívateľské java triedy pre použitie v aplikáciách (viď knižnice v Jave).
D2000.APP\App01\java\shared\lib Adresár, v ktorom môžu byť uložené ľubovoľné externé java knižnice pre použitie v aplikáciách (viď knižnice v Jave).
*) D2000.APP\App01\java\work Adresár slúžiaci na prácu so súbormi .java pri editácii schém a eventov.
*) D2000.APP\App01\java\work\generated
*) D2000.APP\App01\java\work\user Pri otvorení schémy alebo eventu na editáciu v procese GR alebo CNF sa do tohto adresára skopíruje .java súbor predstavujúci skript.
D2000.APP\App01\Logfile Monitorovacia databáza logfile.db.
D2000.APP\App01\LogTrezor Adresár pre trezory monitorovacej databázy.
D2000.APP\App01\LogTrezor\Compress Komprimované trezory monitorovacej databázy.
D2000.APP\App01\LogTrezor\Prev Trezor monitorovacej databázy pred skomprimovaním.
D2000.APP\App01\SqlBack Default adresár pre zálohovanie.
D2000.APP\App01\Syscfg Konfiguračná databáza syscfg.db.
D2000.APP\App01\Syscfg\Backup Záloha (backup) konfiguračnej databázy.
D2000.APP\App01\Trace Textové súbory – záznamy zo sledovania priebehu komunikácie (prijímané, vysielané dáta, chyby komunikácie atď.).
D2000.APP\App01\Trezor Adresár pre trezory archívnej databázy.
D2000.APP\App01\Trezor\Compress Komprimované trezory archívnej databázy.
D2000.APP\App01\Trezor\Prev Trezor archívnej databázy pred skomprimovaním.
D2000.APP\App01\Values Databáza štartovacích hodnôt užívateľských a štruktúrovaných premenných – values.db.

Poznámka1: App01 je adresár konkrétnej aplikácie. Názov adresára aplikácie môže byť ľubovoľný.

Poznámka 2: Adresáre označené *) je možné považovať za dočasné (temporary) adresáre, ktoré sa používajú iba počas behu aplikácie a ktorých obsah spravujú procesy systému D2000. Tieto adresáre nie je nutné kopírovať pri prenose aplikácie, nakoľko sú automaticky vygenerované/zrekonštruované systémom D2000 pri štarte aplikácie a pri jej vývoji.

Poznámka 3: V prípade použitia vlastného aplikačného helpu je v adresárovej štruktúre vytvorený adresár Help obsahujúci súbor aplikačnej nápovedy (.chm súbor).

Write a comment...