Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafické prezentačné okná sú objekty systému D2000 určené na zobrazovanie aktuálneho a historického stavu riadeného technologického procesu. Podľa obsahu ich môžeme rozdeliť na:

  • Schémy -  sú okná kombinujúce vektorové a bitmapové grafické objekty so skupinou vybraných window prvkov. Slúžia na zobrazovanie stavu procesu a na jeho dispečerské riadenie. Sú vytvárané v prostredí procesu D2000 GrEditor.

  • Grafy - sú objekty systému D2000, ktoré umožňujú graficky zobrazovať časový priebeh hodnôt monitorovaných veličín (hodnoty z archívu historických hodnôt alebo okamžité hodnotami.

  • Reporty - sú objektmi systému D2000, ktoré slúžia na zobrazovanie výstupných zostáv. Výstupná zostava je tvorená dokumentom typu Microsoft Excel, Crystal Reports alebo iným, ľubovolným dokumentom podporujúcim rozhranie OLE.

  • Zostavy - sú zoskupenia predošlých objektov na ploche procesu D2000 HI.

Write a comment...