Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikačný help v systéme D2000

Systém D2000 ponúka možnosť používania vlastného helpu k danej aplikácii namiesto nápovedy k systému D2000.


Súbor aplikačnej nápovedy

Názov súboru aplikačnej nápovedy musí byť definovaný jedným z nasledovných spôsobov:

 1. meno_aplikacie_LNG.chm

  Aplikačná nápoveda pre jednotlivé jazykové mutácie. Reťazec _LNG definuje jazykovú verziu systému D2000, pre ktorú sa nápoveda bude používať:

  • _SK - pre slovenskú verziu
  • _CZ - pre českú verziu
  • _GB - pre anglickú verziu
    

  Príklad: Aplikačná nápoveda pre anglickú jazykovú mutáciu - appl01_GB.chm

   

 2. meno_aplikacie.chm

  Spoločná aplikačná nápoveda pre všetky jazykové mutácie systému D2000.

  Príklad: Aplikačná nápoveda pre všetky jazykové mutácie - appl01.chm


Súbor(y) aplikačnej nápovedy MUSÍ byť uložený v adresári \Help, ktorý je podadresárom aplikačného adresára systému D2000!!!

Poznámka:
Systém D2000 najskôr hľadá aplikačný help (bod 1) pre príslušnú jazykovú verziu a ak táto neexistuje, až potom hľadá help spoločný pre všetky jazykové mutácie (bod 2).
 

Použitie aplikačného helpu

V systéme D2000 je potom možné nastaviť otváranie príslušných okien aplikačného helpu pre objekty typu Graf alebo Schéma v procese D2000 HI. Otvorenie príslušnej časti nápovedy po stlačení tlačidla F1 sa zabezpečí nastavením názvu tejto stránky do parametra Help pri konfigurácii príslušného objektu (graf alebo schéma).

Poznámka:
Ak je pre grafickú schému definovaný parameter Help, potom sa daná stránka bude otvárať aj pre všetky objekty typu Schéma, Graf alebo Report, ktoré sú súčasťou danej schémy a nemajú definované vlastné stránky z aplikačného helpu (parameter Help je prázdny reťazec).


Príklad
:

Pri konfigurácií grafu D.GrafAX05 je v položke Help definovaná nasledovná stránka z aplikačného helpu:

html\grafAX05_help.htm

Po otvorení grafu v procese D2000 HI a stlačení klávesy F1 sa otvorí užívateľská nápoveda na danej strane.

V prípade, že chcete, aby sa stránka otvorila na konkrétnom mieste v texte (za podmienky použitia atribútu <a name> v html kóde), môžete pri definovaní stránky použiť znak # (záložka v texte).

html\grafAX05_help.htm#ovladanie

Stránka sa otvorí na mieste, kde je definovaný atribút <a name="ovladanie">.


Aplikačný help sa môže nastaviť aj v skripte schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetPictureHelp.

Write a comment...