Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Otvorenie okna na správu alarmov v procese D2000 HI je možné uskutočniť: 

  • výberom položky Alarmy z menu ponuky Otvor
  • kliknutím na tlačidlo v Hlavnom nástrojovom paneli
  • stlačením klávesy F2
  • alebo kliknutím myši na symbol žiarovky umiestnenom v ľavom dolnom rohu okna procesu D2000 HI

Používateľské okno pre správu alarmov sa môže otvárať aj automaticky pri vzniku alarmu v prípade ak sú správne nakonfigurované nastavenia použivateľa alebo konzoly.

Východzie nastavenie okna pre správu alarmov

Východzie nastavenie okna pre správu alarmov. Východzie nastavenie obrazovky môže byť predkonfigurované aj inak.


Dialóg alarmov sa skladá z pomenovaných panelov: História, Aktívne  alarmy, Blokované alarmy a Všetky alarmy organizovaných pomocou záložiek s ich názvom. Skrytý panel vieme zobraziť kliknutím na záložku (tab) s jeho názvom. Panely je možné po obrazovke ľubovolne presúvať podržaným tlačidlom myši po kliknutí na jeho záložku. Takýmto spôsobom je možné obrazovku alarmov ľubovolne organizovať.

Rozloženie panelov ako aj ich konfigurácia sa po zmene používateľom a vypnutí D2000 HI automaticky nezapamätá. Východziu konfiguráciu alarmového okna je možné nastaviť použivateľom alebo administrátorom postupom popísaným v poslednej podkapitole.

Panel Aktívnych alarmov

Panel aktívnych alarmov zobrazuje všetky práve aktívne alarmy v systéme (svetlo červenou farbou textu), v špeciálnom prípade aj alarmy ktoré su už neaktívne, ale vyžadujú potvrdenie (tzv. povinne kvitovaný alarm). V tabuľke sú takéto alarmy zobrazené modrou farbou textu. Potvrdený (kvitovaný) alarm, ktorý je stále aktívny je zobrazený tmavo červenou farbou.

Panel aktívnych alarmov, prvý alarm je neaktívny ale stále vyžadujúci potvrdenie, druhý je kvitovaný ale stále aktívny, zvyšné alarmy sú aktívne nekvitované.


V lavej časti aktívnych alarmov sa nachádza filter skrývateľný cez tlačidlo  umiestnené vľavo nad tabuľkou. Pri každej zmene filtra oproti vychodziemu stavu sa sprístupní tlačidlo pre vrátenie jeho nastavenia . Filter vo vrchnej časti obsahuje strom alarmových logických skupín. Tento strom zobrazuje aj počty alarmov ktoré neboli kvitované (aktívnych aj neaktívnych) za menom danej alarmovej skupiny s aspoň jedným nepotvrdeným alarmom. Po presunutí kurzora nad toto číslo sa zobrazí podrobnejšia štatistika s nekvitovanými ale aj kvitovanými alarmami danej logickej skupiny alarmov. Po kliknutí na položku v strome sa v tabuľke automaticky  vyfiltrujú iba iba alarmy ktoré do danej skupiny prislúchajú. Cez tlačidlo Ctrl je možné vybrať viac alarmových skupín naraz. Strom alarmových skupín je na každej úrovni zbalovateľný cez ikonu . Ak alarmy vybrané v tabuľke patria do nejakej alarmovej skupiny, jej meno je v strome dynamicky zvyraznené tučným písmom.

Popup s detailnými počtami aktívnych alarmov po presunutí kurzora nad sumárne číslo počtu alarmov.


Filter alarmových logických skupín je možné doplniť o filtrovanie atribútových logických skupín po stlačení tlačidla . V tomto prípade sa pod strom alarmových skupín pridá multiselect výberovník so zoznamom atribútových logických skupín.


Pod stromom alarmových logických skupín sa po stlačení tlačidla Pridať podmienku zobrazí multi selekt výberovník atribútových logických skupín

Opakovaným stlačením tohto tlačidla je možné pridať ľubovolny počet dodatočných filtrov logických skupin pre hľadané objektov. Jednotlivé multiselect komponenty je možné opačným spôsobom odstrániť kliknutím na prislúchajúcu ikonu . Pod tlačidlom  sa nachádzajú ďalšie dva filtračné komponenty. Cez prvý je možné vyfiltrovať iba alarmy ktoré nastali v danom časovom intervale. Cez druhý sa dajú vyfiltrovať iba alarmy  prislúchajúce k objektom na danej schéme.

Naľavo výberovník intervalu pre filtrovanie alarmov podľa ich času ich zmeny, v pravo výberovník objektov typu schéma s autodoplňovaním mena objektu (alternatívne je možné dvojklikom vyvolať samostaný dialóg s výberom schémy)  • No labels