Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V systéme D2000 sa nachádza niekoľko preddefinovaných objektov typu Štruktúrovaná premenná, ktoré obsahujú niektoré dôležité diagnostické údaje o stave systému. Jednotlivé objekty sú popísané v tejto kapitole.

Tieto údaje je možné zobraziť v procese D2000 HI nasledovne:

  1. V procese D2000 HI otvorte požadovanú preddefinovanú štruktúrovanú premennú (viď kapitola Editovanie štruktúr).
  2. V okne Prezeranie a modifikácia štruktúrovaných premenných zadajte meno objektu (alebo IP adresu) v závislosti od preddefinovanej štruktúrovanej premennej.
  3. Stlačte tlačidlo Realizovať zmeny. V okne sa automaticky zobrazia požadované diagnostické údaje.

SV._System_ArchivPerformance

Objekt obsahuje diagnostické údaje o stave procesov typu D2000 Archiv v systéme D2000. Tieto údaje sa obnovujú s periódou 10 sekúnd.
Popis štruktúry objektu.


SV._System_DBMDbPerf

Objekt slúži na zverejňovanie informácií o behu programu, ktoré generuje bežiaci proces (alebo procesy) DB Manager (podrobnejšie SV._System_DBMDbPerf ). Štruktúrovaná premenná nie je štandardnou súčasťou konfigurácie aplikácie. Pred použitím ju preto treba vytvoriť. Pri vytváraní je dôležité jej meno "SV._System_DBMDbPerf" a štruktúra, o ktorej sa predpokladá, že je nasledovná:

Názov položky Typ hodnoty Popis
Database Text Name of Database object or Dbmanager process.
ConNrTrans Celočíselný Number of transaction connects.
CurrRqTrans Celočíselný Number of queue items for transaction connects.
MaxRqTrans Celočíselný Maximum number of items in a transaction queue.
ConNrAuto Celočíselný Number of automatic connects.
CurrRqAuto Celočíselný Number of queue items for automatic connects.
MaxRqAuto Celočíselný Maximum number of items in an automatic queue.
ConNrBrowse Celočíselný Number of browser connects.
CurrRqBrowse Celočíselný Number of queue items for browser connects.
MaxRqBrowse Celočíselný Maximum number of items in a browser queue.

Definíciu objektu SD._System_DBMDbPerf je vhodné použiť ako definíciu štruktúry pre štruktúrovanú premennú SV._System_DBMDbPerf.

Podrobnosti o význame jednotlivých položiek sú uvedené tu.

Pri vytváraní štruktúrovanej premennej je potrebné definovať jej parametre nasledovne:

  • Typ štruktúry: SD._System_DBMDbPerf
  • Monitorovanie zmien: Nie – toto nastavenie spôsobí, že zmeny hodnôt nebudú evidované v monitorovacej databáze. Priebežné zmeny odporúčam archivovať prostredníctvom štruktúrovaného archívneho objektu.
  • Ukladanie štartovacej hodnoty: Nie
  • Manual: Áno (ak bude táto voľba nastavená na Nie, potrebné hodnoty sa nebudú zverejňovať)
  • Rozmer poľa: závisí od užívateľskej konfigurácie

SV._System_EDAServerPerformance2

Objekt obsahuje diagnostické údaje o stave procesu typu EDA Server. Tieto údaje sa obnovujú periodicky s periódou 60 s.
Popis štruktúry objektu.


SV._System_LinePerformance

Objekt obsahuje diagnostické údaje o stave objektov typu Linka v systéme D2000. Proces D2000 KOM obnovuje tieto údaje s periódou 10 sekúnd. Údaje je možné uviesť do východzieho stavu (vynulovať) pomocou Tell príkazu RESETPERF. Niektoré údaje a ich zmena závisia od typu komunikácie (komunikačného protokolu) - napr. počet prijatých a odoslaných bitov,....
Popis štruktúry objektu.


SV._System_NetStatus

Objekt obsahuje diagnostické údaje o stave siete (alebo sieťových komponentov v závislosti od konfigurácie). Tieto údaje sa obnovujú podľa konfigurácie.
Popis štruktúry objektu.


SV._System_Proces

Objekt obsahuje diagnostické údaje o stave procesu systému D2000 podľa konfigurácie. Tieto údaje sa obnovujú periodicky a zároveň aj pri zmene v závislosti na stave procesu.
Popis štruktúry objektu.


SV._System_Redundancy

Objekt obsahuje diagnostické údaje o stave redundancie systému D2000 podľa konfigurácie. Tieto údaje sa obnovujú periodicky s periódou 10 s.
Popis štruktúry objektu.


SV._System_StationPerformance

Objekt obsahuje diagnostické údaje o stave objektov typu Stanica v systéme D2000. Proces D2000 KOM obnovuje tieto údaje s periódou 10 sekúnd. Údaje je možné uviesť do východiskového stavu (vynulovať) pomocou Tell príkazu RESETPERF. Niektoré údaje a ich zmena závisia od typu komunikácie (komunikačného protokolu) - napr. počet prijatých a odoslaných bitov,...
Popis štruktúry objektu.


SV._System_TCTSPerformance

Objekt obsahuje diagnostické údaje o stave procesu typu D2000 TCTS (Thin Client Terminal Server).
Popis štruktúry objektu.

Write a comment…