Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Systém D2000 definuje pojem štruktúra ako určitý počet pomenovaných položiek, ktorým je možné špecifikovať vlastnosti ako typ hodnoty, štartovaciu hodnotu, ukladanie štartovacej hodnoty, limity. Štruktúra je v systéme definovaná objektom typu Definícia štruktúry, má teda priradené určité meno. Definícia štruktúry (nie je nositeľom hodnoty) predstavuje určitú šablónu, ktorá sa používa (formou referencie) pri definícii ďalších objektov typu:

Objekt typu Štruktúrovaná premenná je úzko zviazaný s objektom Definícia štruktúry. Definuje nenulový počet riadkov hodnôt. Každý riadok má štruktúru danú objektom Definícia štruktúry. Týmto vzniká matica hodnôt:

Príklad:
Objekt SD.OsobaDef typu Definícia štruktúry má nasledovné položky:

Názov položky Typ položky
Meno Text
Vek Celočíselný
Narodeny Absolútny čas
Deti Celočíselný

Nech objekt SV.Osoby je typu Štruktúrovaná premenná a má päť (5) riadkov. Nech je riadok tohto objektu definovaný objektom SD.OsobaDef. Hodnota objektu je zložená z dvadsiatich (20) hodnôt [5 x 4] rôznych typov, ktorých usporiadanie znázorňuje tabuľka:

Riadok/Stĺpec Meno Vek Narodeny Deti
1        
2        
3        
4        
5        

Každé políčko predstavuje jednu hodnotu, ktorá má plnohodnotne definované (a zvlášť pre každú hodnotu) všetky vlastnosti bežné v systéme D2000 (štartovacia hodnota, limity, stavové bity atď.). Jednotlivé hodnoty je možné zobrazovať v grafických schémach, používať ich vo výrazoch (SV.Osoby[3]^Vek), v počítaných bodoch alebo v eventoch.

Pomocou objektu typu Databáza je možné pristupovať do SQL databázy (prostredníctvom ODBC rozhrania), ktorej štruktúra (mená stĺpcov a ich typy) zodpovedajú štruktúre objektu typu Definícia štruktúry.

Pre každý stĺpec (políčko) na úrovni objektu Definícia štruktúry je možné definovať nasledujúce atribúty:

  • Meno*
  • Popis*
  • Typ hodnoty*
  • Stavový text (pre zobrazenie)
  • Limity
  • Štartovaciu hodnotu
  • Index do transformačnej palety

Tieto vlastnosti sú použité (alebo nepoužité podľa konfigurácie) pre stĺpce v objekte typu Štruktúrovaná premenná a Databáza. Pre objekt typu Štruktúrovaná premenná sa tieto vlastnosti dajú konfigurovať pre každé políčko (hodnotu) zvlášť.

* Atribút je pevne a nemenne definovaný na úrovni objektu typu Definícia štruktúry.

Write a comment...