Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pri redundancii aplikačného servera je systém D2000 tvorený dvoma, alebo viacerými aplikačnými servermi (procesmi D2000 Server).

Nasledujúci obrázok zobrazuje systém D2000 s dvoma aplikačnými servermi (A a B):

Aplikačné servery tvoria tzv. Redundantnú skupinu (RDS), ktorej je konfiguračne pridelené meno. Každý aplikačný server, ktorý je členom RDS sa môže nachádzať v rôznych stavoch. V kľudovom stave (počas rutinnej prevádzky) je práve jeden server v stave HOT Server (HS) a ostatné sú v stave STANDBY Server (SBS). HS je aktívny a ako jediný plní všetky úlohy vyplývajúce z jeho konfigurácie. SBS kontrolujú prítomnosť HS. Všetky SBS servery sú pripojené k HS ako klient procesy. Meno procesu je zhodné s menom servera v RDS s príponou „.KNL“. HS priebežne informuje všetky SBS o zmenách konfigurácie a o aktuálnych hodnotách všetkých objektov obsiahnutých v konfigurácii. Preto je v každom okamihu ľubovoľný SBS server schopný prebrať funkciu HS.

Pri takejto konfigurácii Redundantného systému D2000 rozoznávame niekoľko spôsobov pripojenia klientov k aplikačnému serveru.

 1. Priame pripojenie k aplikačnému serveru - Proces je štartovaný bez parametrov v prípade ak sa nachádza na rovnakom počítači ako server alebo na vzdialenom počítači prostredníctvom parametra /S. Po úspešnom pripojení je proces informovaný o jeho aktuálnom stave. Ak je to HS nie je činnosť procesu nijako obmedzovaná a ďalej si plní svoju funkciu podľa typu procesu. Ak ide o SBS, činnosť procesu je obmedzovaná podľa jeho typu (kapitola Činnosť procesov v rámci RDS).
 2. Pripojenie do RDS - Proces je štartovaný s parametrom /RD (alebo /RF), za ktorým sa nachádza meno RDS. Túto informáciu štartovaný proces využije pri hľadaní HS z danej RDS, ku ktorému sa pripojí. Po pripojení k HS si proces začne plniť svoju funkciu.

Niektoré ďalšie vlastnosti RDS:

 • V každom okamihu je práve jeden Server aktívny, tzv. Hot Server (HS). Ostatní členovia RDS sú v stave SBS.
 • Všetky počítače, na ktorých bežia (alebo môžu bežať) členovia RDS musia byť navzájom prístupné prostredníctvom MULTICAST správ.
 • Pri každom neočakávanom zastavení HS alebo štarte Servera prebieha tzv. hlasovanie medzi členmi RDS ktoré sú v stave SBS, na základe ktorého je určený nový HS. Ostatné servery ktoré sú v stave SBS sú následne automaticky reštartované.
 • Konfiguračná databáza každého člena RDS je počas jeho behu priebežne synchronizovaná s konfiguráciou HS.
 • Po štarte nového člena RDS pred jeho prechodom do stavu SBS je jeho konfiguračná databáza automaticky úplne synchronizovaná s konfiguračnou databázou aktuálneho HS.
 • Server štartovaný ako člen RDS priebežne kontroluje svoje pripojenie na sieť a viditeľnosť definovaných počítačov prostredníctvom služby PING. Ak žiadny z počítačov neodpovedá, server sa automaticky zastaví.
 • Server môže prejsť do stavu HS ak je jeho priorita väčšia ako 0 a v zozname parametrov RDS je parameter State nastavený na hodnotu SBS.
 • Požiadavka na prepnutie servera do stavu HS v inom stave ako SBS spôsobí jeho ukončenie.

2 Comments

 1. Anonymous

  Dá sa niekde nastaviť prefereovaný HS? Možno nejako podobne ako pri redundancii archívnych procesov.

  1. Preferovanie HS je možné definovať parametrom Priority.

Write a comment…