Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Preddefinované definície štruktúr

V systéme D2000 sa nachádza niekoľko preddefinovaných objektov typu Definícia štruktúry.


SD._System_ArchivPerformance

Názov položkyPopis
NameMeno procesu typu D2000 Archiv.
PendingDbRequestPočet čakajúcich požiadaviek na zápis do archívnej databázy.
PendingStatReqestPočet čakajúcich požiadaviek pre štatistický archív.
PerformedDbRequestPočet vykonaných požiadaviek na zápis do archívnej databázy za sekundu.
PerformedCalcRequestPočet vykonaných štatistických výpočtov za sekundu.
TotalItemsInCachePočet položiek v internej archívnej cache pamäti.
CacheEffectivityEfektívnosť využívania cache pamäti (ak je 100% systém pri výpočte štatistických archívnych objektov nepotrebuje zdrojové údaje čítať z databázy na disku - sú priamo v pamäti).
DatabaseSize
Veľkosť databázy v MB.
AutoExtensible
Ak je hodnota TRUE, potom aspoň jeden z datafiles má možnosť zväčšovať sa (len pre ORACLE databázy).
FreeSpace
Pre Sybase: voľné miesto na disku.
Pre Oracle: voľné miesto v existujúcich datafiles.
PendingClearRequestPočet čakajúcich požiadaviek na odmazávanie starých údajov z databázy.
ActiveTrue - inštancia procesu D2000 Archiv je aktívna.
False - inštancia procesu D2000 Archiv je neaktívna.
LatestCommandPopis posledného vykonávaného príkazu - požiadavky na prácu s databázou alebo štatistického výpočtu v procese archív.
DataSizePre Sybase: DataSize = DatabaseSize
Pre Oracle: DataSize = DatabaseSize - FreeSpace
ReadyTrue - inštancia procesu D2000 Archiv je pripravená (prebehol úvodný recalc). Môže sa stať aktívnou.
False - inštancia procesu D2000 Archiv nie je pripravená.


SD._System_EDAServerPerformance2

Názov položkyPopis
NameMeno procesu typu EDA Server alebo monolitická EDA.
DatabaseTasksCountPočet databázových pripojení.
WorkerTasksCountPočet spracovateľských vlákien.
clientsCountPočet pripojených klientov.
triggersCount  Počet pripojených spätných kanálov. 
gcTotalBlocksPočet predalokovaných dátových blokov globálnej cache.
gcTotalVectorsPočet predalokovaných definícií vektorov globálnej cache.
gcTotalGroupsPočet predalokovaných definícií skupín globálnej cache.
gcTotalScenariosPočet predalokovaných definícií scenárov globálnej cache.
gcUsedBlocksPočet použitých dátových blokov globálnej cache.
gcUsedVectorsPočet použitých definícií vektorov globálnej cache.
gcUsedGroupsPočet použitých definícií skupín globálnej cache.
gcUsedScenariosPočet použitých definícií scenárov globálnej cache.
ccTotalBlocksPočet predalokovaných dátových blokov klientskej cache.
ccTotalVectorsPočet predalokovaných definícií vektorov klientskej cache.
ccTotalGroupsPočet predalokovaných definícií skupín klientskej cache.
ccTotalScenariosPočet predalokovaných definícií scenárov klientskej cache.
ccUsedBlocksPočet použitých dátových blokov klientskej cache.
ccUsedVectorsPočet použitých definícií vektorov klientskej cache.
ccUsedGroupsPočet použitých definícií skupín klientskej cache.
ccUsedScenariosPočet použitých definícií scenárov klientskej cache.
lpqLengthDĺžka fronty správ nižšej priority.
npqLengthDĺžka fronty správ normálnej priority.
ipqLengthDĺžka fronty správ internej priority.
lpqMsgsPočet spracovaných správ nižšej priority.
lpqAvgWaitTimePriemerná doba čakania správy vo fronte nižšej priority.
lpqMaxLengthMaximálna dĺžka fronty nižšej priority.
npqMsgsPočet spracovaných správ normálnej priority.
npqAvgWaitTimePriemerná doba čakania správy vo fronte normálnej priority.
npqMaxLengthMaximálna dĺžka fronty normálnej priority.
ipqMsgsPočet spracovaných správ internej priority.
ipqAvgWaitTimePriemerná doba čakania správy vo fronte internej priority.
ipqMaxLengthMaximálna dĺžka fronty internej priority.
transTimeČas strávený transakciami na synchronizáciu EDA Serverov.
transCountPočet transakcií na synchronizáciu EDA Serverov.
triggerTransTimeČas strávený transakciami na synchronizáciu EDA Serverov zo spätného kanála.
triggerTransCountPočet transakcií na synchronizáciu EDA Serverov zo spätného kanála.
msgProcessingTimeČas strávený spravovaním požiadaviek.
processedMsgCountPočet spracovaných požiadaviek.
statementExecTimeČas strávený vykonávaním EDA-L príkazov.
statementExecCountPočet vykonaných EDA-L príkazov.
compilationTimeČas strávený kompiláciou EDA-L.
compilationCountPočet kompilácií EDA-L.
descVectorCalcTimeČas strávený výpočtom popisných vektorov.
descVectorCalcCountPočet výpočtov popisných vektorov.
archiveTransTimeČas strávený transakciami s archívom.
archiveTransCountPočet transakcií s archívom.
dbTaskRequestWaitČas strávený čakaním na databázové vlákno.
dbTaskRequestCountPočet požiadaviek na databázové vlákno.
dbActionsTime Čas strávený databázovými akciami.
dbActionsCountPočet databázových akcií.
sqlActionsTime Čas strávený vykonávaním SQL príkazov.
sqlActionsCountPočet vykonaných SQL príkazov.
cCacheMissCountPočet dotazov na klientsku cache, keď dáta neboli v cache.
cCacheHitCountPočet dotazov na klientsku cache, keď dáta boli v cache.
ncCacheFullCountPočet pokusov o zápis do plnej klientskej cache.
cCacheBypassCountPočet pokusov o zápis do klientskej cache entít, ktoré sú dočasne označené príznakom necachovať.
cCacheNoncacheableCountPočet necachovateľných prístupov do klientskej cache.
gCacheMissCountPočet dotazov na globálnu cache, keď dáta neboli v cache.
gCacheHitCountPočet dotazov na globálnu cache, keď dáta boli v cache.
gCacheFullCountPočet pokusov o zápis do plnej globálnej cache.
gCacheBypassCountPočet pokusov o zápis do globálnej cache entít, ktoré sú dočasne označené príznakom necachovať.
gCacheNoncacheableCountPočet necachovateľných prístupov do globálnej cache.


SD._System_FileInfo

Štruktúra obsahuje informácie o súboroch vrátené ESL akciou FIND_FILES.

Názov položkyPopis
IsFile@TRUE - ak ide o súbor, @FALSE - ak je to adresár.
CreateTimeČas vytvorenia súboru alebo adresára.
AccessTimeČas posledného prístupu (zápis alebo čítanie) k súboru.
ModifyTimeČas poslednej modifikácie súboru.
SizeVeľkosť súboru v bajtoch.
NameMeno súboru.
AttribsAtribúty súboru.

Položka Attribs obsahuje atribúty súboru (adresára), tak ako ich vrátil operačný systém. Nasledujúca tabuľka obsahuje ich zoznam aj s hodnotami zo súboru winnt.h.

AtribútHodnota
FILE_ATTRIBUTE_READONLY0x00000001
FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN0x00000002
FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM0x00000004
FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY0x00000010
FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE0x00000020
FILE_ATTRIBUTE_ENCRYPTED0x00000040
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL0x00000080
FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY0x00000100
FILE_ATTRIBUTE_SPARSE_FILE0x00000200
FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT0x00000400
FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED0x00000800
FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE0x00001000
FILE_ATTRIBUTE_NOT_CONTENT_INDEXED0x00002000


SD._System_LinePerformance

Názov položkyPopis
NameMeno linky. Meno vyplní užívateľ (konfigurátor) systému D2000 menom linky, ktorú chce sledovať.
StatusStav linky (True / False).
StatusTimeRelatívny čas od poslednej zmeny stavu linky.
BytesInPočet prijatých bytov na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF.
BytesOutPočet odoslaných bytov na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF.
FramesInPočet prijatých datagramov / paketov na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF.
FramesOutPočet odoslaných datagramov / paketov na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF.
RetryErrorPočet chýb typu opakovania datagramu výzvy (žiadna odpoveď) na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF.
LastErrorTimeČas vzniku poslednej chyby na linke.
LastErrorTextPosledný chybový oznam na linke.
ChangesPočet zmien hodnôt meraných bodov na linke odoslaných procesu D2000 Server za posledných 10 sekúnd.
ChangesTotalCelkový počet zmien hodnôt meraných bodov na linke odoslaných procesu D2000 Server od štartu procesu D2000 KOM, alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF.
StationsNumberPočet staníc na linke.


SD._System_NetStatus

Názov položkyPopis
IP_AddressIP adresa, ktorá sa bude testovať pomocou sieťovej služby PING.
PeriodPerióda (v sekundách) vysielania PING správ.
TimeoutČas čakania (v milisekundách) na odozvu zariadenia.
ResetNastavením hodnoty parametra na TRUE sa resetujú nasledovné parametre.
StatusStav siete.
StatusTimeČas trvania daného stavu siete.
PktRcvPočet úspešne prenesených paketov.
PktLostPočet stratených paketov.
SuccRatioÚspešnosť prenosu siete v %.
LastPingTimeČas poslania poslednej PING správy.


SD._System_ObjectInfo

Štruktúra obsahuje základné informácie o objektoch vrátené ESL akciou LST_CREATE.

Názov položkyPopis
IDHOBJ objektu.
NameMeno objektu.
DescPopis objektu.
TypeTyp objektu.
RowsPočet riadkov v prípade štruktúrovanej premennej, inak 0.
ColsPočet stĺpcov v prípade štruktúrovanej premennej/definície štruktúry, inak 0.
ParentHOBJ rodičovského objektu.

Je možné použiť štruktúru rozšírenú o ďalšie 2 stĺpce, pričom ich typy a význam je nasledovný:

UUIDJednoznačný identifikátor objektu
ModifyTimeČas poslednej modifikácie objektu

SD._System_Proces

Názov položkyPopis
NameNázov procesu systému D2000.

V prípade inštančného procesu je potrebné doplniť meno objektu o prefix [instNr]_, kde instNr je číslo inštancie.
Napríklad [2]_SELF.ARC pre inštančný archív (inštancia 2).

Poznámka 1: Parameter umožňuje definovať aj proces bežiaci na inom serveri (procese D2000 Server) v rámci redundantného systému. Pravidlo pre zápis takéhoto procesu je: meno_servera::meno_procesu (napr. DS15A::SELF.KOM).
Poznámka 2: Názov nie je citlivý na veľkosť písmen.

IDID procesu.
StatusStav procesu.
ComputerNameMeno počítača, na ktorom beží daný proces.
ClientTypeSpôsob pripojenia procesu k procesu D2000 Server.
IPAddr1IP adresa, ak sa proces pripája k procesu D2000 Server prostredníctvom TCP/IP a DUAL TCP/IP.
CommStatus1 1)Stav pripojenia prostredníctvom parametra IPAddr1.
IPAddr2IP adresa procesu. Parameter je zobrazený ak sa proces pripája k procesu D2000 Server prostredníctvom DUAL TCP/IP.
CommStatus2 1)Stav pripojenia prostredníctvom parametra IPAddr2.
SentMessagesPočet správ zaslaných procesom D2000 Server smerom na klienta.
ReceivMessagesPočet správ prijatých procesom D2000 Server od klienta.
AllocatedMemoryVeľkosť (v bajtoch) pamäte alokovanej procesom.
FreeMemoryPre Windows: Veľkosť voľnej pamäte počítača (v kilobajtoch), kde beží daný proces.
Pre OpenVMS: Veľkosť pamäte (v kilobajtoch), ktorú ešte daný proces môže alokovať.
CpuLoadVyťaženie procesora daným procesom.
ActiveIndikácia aktívnej inštancie. Možné hodnoty:
  • True - inštancia procesu je aktívna
  • False - inštancia procesu je neaktívna
StartTimeČas, kedy bol proces odštartovaný.
HandlesPočet handle-ov procesu.
ThreadsPočet vlákien procesu.
SendBytesPočet bajtov poslaných procesom D2000 Server smerom na klienta
ClientSendBytesPočet bajtov poslaných klientom na proces D2000 Server
AvailVirtualMnožstvo voľnej pamäte z virtuálneho adresného priestoru procesu v bajtoch.
PrivateUsageMnožstvo pamäte, ktoré proces potrebuje.
ModuleInfoŠtruktúrovaná informácia o procese vo formáte JSON. Príklad:
{
   "name":"cli.EVH",
   "basename":"cli",
   "ext":"EVH",
   "descript":"New Process",
   "state_value":"RUN",
   "state_ts":"2017-06-02T08:47:25.113Z",
   "run_counter":2,
   "transport":{
      "type":"SharedMemory",
      "tls":"None"
},
   "client_data":{
      "host_name":"PC1A3",
      "platform":"w32",
      "os_info":"",
      "d2000_version":"BASIC V11.00.053 (A000000000-00) [s150] - DEBUG",
      "image_path":"C:\\D2000\\D2000_EXE\\bin\\event.exe",
      "image_ts":"2017-06-02T08:29:48.000Z",
      "image_size":67027508,
      "command_line":"event.exe /Wcli /DW",
      "log_path":"C:\\D2000\\D2000_EXE\\Log\\",
      "log_file":"EVH-cli.log"
   }
}

1) Premenná obsahuje stav TCP/IP spojenia. Hodnota TRUE znamená, že spojenie je nadviazané a aktívne. Hodnota FALSE znamená, že spojenie nie je nadviazané alebo je už ukončené. Ak je klientsky proces pripojený k D2000 Serveru cez jeden alebo niekoľko aktívnych sieťových prvkov (gateway, router...), stav spojenia môže v špecifických prípadoch (poruchové stavy, fyzické rozpojenie kabeláže) nadobúdať hodnotu oneskorene o desiatky sekúnd až niekoľko minút.


SD._System_Redundancy

Názov položkyPopis
NameMeno servera (procesu D2000 Server) v rámci redundantnej skupiny.
ComputerNameMeno počítača, na ktorom beží daný server.
UpTimeČas, ako dlho daný server beží.
StatusStav servera v redundancii. Číselné hodnoty viď tabuľka stavov servera.
StatusTimeČas trvania daného stavu servera.


SD._System_StationPerformance

Názov položkyPopis
NameMeno stanice. Meno vyplní užívateľ (konfigurátor) systému D2000 menom stanice, ktorú chce sledovať.
FramesInPočet prijatých datagramov / paketov na stanici od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF.
FramesOutPočet odoslaných datagramov / paketov na stanici od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF.
LastCommActivityČas poslednej komunikácie so stanicou (napr. čas čítania údajov pri komunikácii typu request / response).
LastTimeSynchroČas synchronizácie reálneho času stanice.
LastErrorTimeČas vzniku poslednej chyby na stanici.
LastErrorTextPosledný chybový oznam na stanici.
ChangesPočet zmien hodnôt meraných bodov na stanici odoslaných procesu D2000 Server za posledných 10 sekúnd.
ChangesTotalCelkový počet zmien hodnôt meraných bodov na stanici odoslaných procesu D2000 Server od štartu procesu D2000 KOM, alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF.
WaitReqNumberPočet odložených komunikačných požiadaviek na stanici.
PointsNumberPočet meraných bodov na stanici.


SD._System_TCTSPerformance

Názov položkyPopis
NameNázov procesu.
ClientsNrPočet pripojených klientov.
TotalOutMsgCelkový počet odoslaných správ.
TotalInMsgCelkový počet prijatých správ.
TotalOutBytesCelková veľkosť odoslaných dát (v bytoch).
TotalInBytesCelková veľkosť prijatých dát (v bytoch).
ServletQTotalSizeCelková veľkosť fronty na servlete.
ServletQTotalCountCelkový počet správ na servlete.
Write a comment…