Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul pre zobrazenie informácií z porovnania

Modul pre zobrazenie informácií z porovnania sa môže otvoriť iba pri aktívnom XML Repository.

Dialóg pre zobrazenie CVS informácií 

Poznámka: Pod pojmom akcia sa rozumie jedna z akcií, pre ktoré sa zobrazí dialóg obsahujúci modul pre zobrazenie informácií z porovnávania.

Základný popis dialógového okna

1 Ovládacie tlačidlá
2 Stavový riadok
3 Zoznam CVS informácií, ktorý sa napĺňa počas filtrovania záznamov.
4 Zoznam správ, ktoré sú vypisované po spustení akcie.
5 Panel pre nastavenie parametrov filtra.

Ovládacie tlačidlá


Kopírovanie riadkov zoznamu CVS informácií do schránky.
Nastavenie XML Export nastavení alebo XML Repository nastavení priamo z dialógového okna.
Zabezpečuje automatickú aktualizáciu zoznamu CVS informácií po každej zmene filtra. Pri veľkom množstve záznamov je lepšie, keď ja táto voľba vypnutá.
Aktualizuje zoznamu CVS informácií manuálne. Vo väčšine prípadov je možné zistiť nevyhnutnosť aktualizácie na základe zvýraznenia tlačidla na červeno . Ak na výstupe nie je veľké množstvo záznamov, odporúča sa mať zapnuté automatické aktualizovanie výstupu pri každej zmene filtračných podmienok.

Tlačidlo manuálneho obnovenia sa zmení na červené v prípade, ak:

 • nastane zmena filtračných podmienok (tlačidlá pre filtrovanie riadkov, stĺpcov a rozšírený filter).
Ak je voľba zapnutá, nie sú z výstupu vylúčené žiadne záznamy na základe vlastností riadkov (viď tri sekcie filtrujúce zoznam na základe vlastností riadkov).
Zobrazuje riadky "Bez zmien dát" (modro podfarbené), "Zvýšenie CVS verzie objektu" (zeleno podfarbené) alebo "Zmeny s konfliktami" (červeno podfarbené).
Zobrazuje riadky "XML bez objektu" (chýbajú údaje o objekte), "Objekt bez XML" (chýbajú údaje o XML) alebo "Dvojice" (údaje o oboch, XML aj objekte).
Zobrazuje riadky, ktoré predstavujú "Riadky so zvýraznenými hodnotami" (v riadku sú červeno alebo ružovo zvýraznené bunky) alebo "Riadky bez zvýraznených hodnôt".

Každá z troch sekcií filtrujúcich zoznam na základe vlastností riadkov predstavuje celok, vzájomným vypínaním niektorých vlastností sa zoznam zužuje.

Zapína rozšírený filter (pre stĺpce) v zozname CVS informácií. Tento filter ďalej zužuje výber na základe zadania masiek pre jednotlivé stĺpce.
Zapína rozšírený filter, ktorý filtruje riadky na základe toho, či riadok obsahuje alebo neobsahuje zvýraznené hodnoty určitého typu (červeno alebo ružovo zvýraznené bunky).
Rozšíri zoznam CVS informácii na celú výšku. Toto súčasne vypne rozšírený filter, ktorý filtruje riadky na základe zvýraznených hodnôt, ak bol zapnutý.
Rozšíri zoznam CVS informácii na celú šírku.

Ikony vľavo dole:

Kopírovanie zoznamu správ (hlášok) do schránky.
Vymaže správy (hlášky) zo zoznamu.

Poznámka: Pri kopírovaní riadkov zoznamu (či už CSV informácií alebo správ) cez tlačidlo  platia tieto pravidlá:

 • Ak v zozname nie je vybratý žiadny riadok, skopíruje sa celý obsah zoznamu.
 • Kombináciou kláves Ctrl+A sa označia všetky riadky.
 • Kombináciou kláves Ctrl+C sa skopírujú vybraté riadky do schránky.

Stavový riadok


Vo vrchnej časti je stavový riadok, ktorý zobrazuje:

 • počas vykonávania akcie:
  • informáciu o čítanom XML súbore počas čítania XML súborov
  • informáciu o porovnávaní dát XML súboru s konfiguráciou objektu systému D2000
 • po skončení akcie:
  • informáciu o počte riadkov vyhovujúcich filtru z celkového počtu filtrovaných riadkov

Zoznam CVS informácií


Po filtrovaní záznamov sa v zozname zobrazia riadky vyhovujúce filtru.

Jeden riadok môže obsahovať informácie:

 • z XML súboru
  • názov, HOBJ a UID objektu uloženého vo forme XML súboru
  • čas modifikácie objektu z XML a CRC hodnota XML súboru
  • CVS dátum, revízia a autor, exportovací podadresár
 • o objekte z konfigurácie systému D2000
  • názov, HOBJ a UID objektu z konfigurácie systému D2000
  • čas modifikácie objektu
  • CVS dátum, revízia a autor, exportovací podadresár
  • CVS stav objektu
 • o ceste k XML súboru (očakávaná cesta)

Jednotlivé skupiny informácií (bunky) sú od seba oddelené prázdnym stĺpcom. Vľavo sú informácie pre XML súbor, vpravo pre objekt z konfigurácie systému D2000. Na konci riadka sa nachádza očakávaná cesta k XML súboru (preto očakávaná, lebo XML súbor existovať nemusí).
Niektoré bunky v riadku sú osobitne sfarbené a to tie, ktoré predstavujú chybnú hodnotu (červeno sfarbené) alebo sú súčasťou chybného vzťahu dvoch hodnôt (ružovo sfarbené).

Jednotlivé riadky ako celok sa delia na riadky Bez zmien dát, riadky, kde ide o Zvýšenie CVS verzie objektu a riadky predstavujúce Zmeny s konfliktami.
Osobitnou kategóriou Zmien s konfliktami sú riadky, pri ktorých nebolo možné korektne prečítať dáta príslušných XML súborov. V tomto prípade sa príslušný riadok v dialógu párovania XML súborov a objektov D2000 Systému zvýrazní na červeno a to iným odtieňom (výraznejším). Súčasne je do stĺpca pre meno objektu parsovaného z XML súboru vpísaný text "(data reading error)".

Ďalšie členenie rozlišuje riadky, v ktorých je XML súbor bez objektu z konfigurácie, objekt z konfigurácie bez XML súboru alebo dvojica (XML súbor je priradený objektu z konfigurácie). Posledné členenie riadkov delí riadky na Riadky so zvýraznenými hodnotami a Riadky bez zvýraznených hodnôt. Všetky tri členenia riadkov predstavujú disjunktné množiny celku.

Dôvody sfarbenia riadkov a osobitného sfarbenia niektorých buniek v riadkoch je bližšie popísaný vo vyhodnotení informácií.

Nad zoznamom je možné vyvolať toto popup menu.

Popup menu pre dialóg na zobrazenie CVS informácií
Vybrať všetko Označí všetky riadky zoznamu.
Skopírovať Skopíruje označené riadky do schránky.
Zobraziť rozdiely Spustí program pre zobrazenie rozdielov dát.
Popísať chyby Zobrazí stručný popis vlastností hodnôt označeného riadka.
História objektu Zobrazí históriu objektu.
Znovu načítať Vybraté riadky znovu načíta na základe aktuálneho stavu. Napríklad je to dôležité po tom, ako sa zmenia dáta XML súboru na disku.
Pôvodné šírky stĺpcov Obnoví také šírky stĺpcov, aké boli pri prvom spustení dialógu, teda pred uložením hodnôt do registrov. Po stlačení už nie je možné vrátiť akciu späť.
Pôvodné pozície stĺpcov Obnoví také pozície stĺpcov, aké boli pri prvom spustení dialógu, teda pred uložením pozícií do registrov. Po stlačení už nie je možné vrátiť akciu späť.
Premazať filter bar Premaže hodnoty zadané pre filter bar.
Nastaviť exportovací podadresár Umožňuje zmeniť hodnotu atribútu Exportovací podadresár vybratým objektom. Zobrazí sa dialógové okno pre nastavenie hodnoty tohto atribútu.
XML Export Otvorí dialógové okno pre výber XML Export adresára a po potvrdení do neho exportuje vybrané objekty podľa zvolených exportovacích nastavení.
XML Export do Repository Exportuje vybrané objekty do XML Repository adresára.

Poznámka: Po exporte vybraných objektov v CVS dialógu dochádza k aktualizácii týchto dát.

Zoznam správ


Po spustení akcie sa priebežne do tohto zoznamu vypisujú správy a to:

 • informačné (čierna farba), ktoré informujú o činnostiach vykonávaných ako súčasť akcie
 • chybové (červená farba), ktoré informujú o chybách, ktoré nastali

Filter pre vlastnosti hodnôt (pre pokročilých užívateľov)


Zobrazí sa po kliknutí na tlačidlo . Okrem riadkových filtrov je možné filtrovať aj podľa vlastností hodnôt (jednotlivé bunky). Predstavuje dodatočné podmienky, ktoré musí riadok spĺňať, aby bol súčasťou výstupu.

Vlastnosti filtra pre vlastnosti hodnôt:

 • vlastnosť môže byť žiadaná (), nežiaduca () alebo ignorovaná (),
 • riadok vyhovuje filtru, ak obsahuje aspoň jednu vlastnosť zo žiadaných a neobsahuje žiadnu nežiaducu vlastnosť,
 • riadok vyhovuje filtru aj vtedy, ak neobsahuje žiadnu špeciálnu vlastnosť hodnoty a je zaškrtnutá voľba Zobraziť aj riadky bez uvedených vlastností,
 • rozšírený filter je, vzhľadom na prvý a druhý filter riadkov, taktiež vo vzťahu AND.

Ovládacie tlačidlá a kopírovanie


Modul môže obsahovať tieto tlačidlá.

TlačidloVýznam
ImportZobrazí potvrdzovací dialóg a následne prebehne import.
ZrušiťUzavrie dialógové okno bez spustenia akcie.

Zobrazenie tlačidiel závisí od typu dialógového okna, v ktorom sa modul nachádza (XML Import, XML Repository).


Write a comment…