Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

XML Repository zabezpečuje vývoj a udržiavanie informácií o verziách objektov systému D2000 s využitím programu WinCVS.

Objekty sú v XML Repository uchovávané vo forme XML súborov s CVS tagmi.
Objekty systému D2000 s CVS verziou majú definované CVS atribúty objektu.

Základné predpoklady


XML súbory, použiteľné pre potreby XML Repository, musia nevyhnutne obsahovať CVS tagy minimálne v tvare bez hodnôt.
Editáciu hodnôt CVS tagov zabezpečuje výlučne program WinCVS a to pri operácii Update to HEAD a Commit selected.
Akékoľvek ručné zásahy do hodnôt CVS tagov v XML súbore sú neprípustné, narušilo by to funkčnosť XML Repository!
CVS Server a D2000 Server musia byť časovo synchronizované kvôli porovnávaniu CVS dátumu s časom modifikácie objektu!

XML Import XML súborov bez CVS tagov zruší akékoľvek CVS atribúty objektu, ak nejaké obsahoval.

Funkčnosť XML Repository


Funkčnosť XML Repository je aktívna, ak je aktívne XML Repository a to pri zaškrtnutej voľbe XML Repository v aktívnom stave.
Po editácii objektu sa automaticky prevedie export objektu do XML Repository adresára podľa zadaných exportovacích nastavení.

XML Repository sa využíva pri týchto akciách:

Názov akcie Názov činnosti Zobrazenie Modulu
Pred spustením akcie XML Import z CNF. Porovnanie XML súborov s konfiguráciou objektov. Vždy
Pred editáciou objektu z procesov. Porovnanie konfigurácie objektov s XML Repository. Pri odlišnosti dát
Pri porovnaní zoznamu objektov s XML Repository. Vždy
Porovnanie dát páru. Zobrazenie rozdielov medzi XML súborom a konfiguráciou objektu. Vždy

Poznámka: Ak sa konfigurácia objektu pred editáciou objektu z procesov nenachádza vo forme XML súboru v XML Repository adresári a je zaškrtnutá voľba Otvoriť CVS dialóg pri editácii, ak objekt neexistuje v XML Repository, aj v tomto prípade sa zobrazí CVS dialóg.

Write a comment…