Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ESL zdrojový kód objektov typu Schéma alebo Event (v závislosti od ich konfigurácie) pozostáva z dvoch častí – časť klienta (Local) a časť servera (Remote). Z pohľadu konfigurácie tieto dve časti vystupujú ako neoddeliteľný celok.

Identifikátory označujúce lokálne premenné deklarované v jednej časti ESL skriptu nie sú dostupné v druhej časti ESL skriptu. V prípade objektu typu Schéma sú premenné deklarované na úrovni schémy v prostredí grafického editora viditeľné v oboch častiach ESL skriptu.

Identifikátory označujúce procedúry nie sú automaticky viditeľné v druhej časti ESL skriptu. Procedúry označené ako RPC predstavujú spoločné rozhranie oboch ESL skriptov, preto deklarácia rovnakej RPC procedúry v oboch skriptoch je považovaná za chybu.

Vzájomné volanie RPC procedúr (medzi ESL skriptami, ktoré sú súčasťou konfigurácie jedného objektu) je možné nasledujúcim zápisom:

CALL [] RPCProcedura.....

Syntaktická konštrukcia [] zjednodušuje adresáciu (nie je potrebné definovať volaný objekt). Ak je RPCProcedura v rovnakom skripte, interne bude použité lokálne volanie (bez vstupnej fronty).

Obsluhu všetkých udalostí (okrem definovaných výnimiek) je možné definovať v oboch skriptoch. Pri vzniku príslušnej udalosti systém zabezpečí volanie oboch obslúh. Výnimky sú z pohľadu procesu D2000 HI synchrónne udalosti, ktoré očakávajú od ESL skriptu reakciu v podobe návratovej hodnoty (IN OUT parametra). Tieto udalosti je možné obslúžiť len v jednom ESL skripte.

Zoznam synchrónnych udalostí:

Súvisiace stránky:

Write a comment…