Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia CALL - lokálne volanie procedúr


Deklarácia
CALL ProcName [(paramIdent1  [,paramIdent2]...)]

Parametre
Procname in Meno procedúry (musí vyhovovať pravidlám pre meno objektu).
paramIdent1, paramIdent2, ..., paramIdentN in Identifikátor hodnoty pre prvý (druhý, tretí, ..., N-tý) parameter.
Počet parametrov musí byť zhodný s počtom parametrov volanej procedúry.

Popis
Akcia CALL je použitá na volanie procedúry s menom ProcName. Za menom procedúry nasleduje v zátvorkách zoznam parametrov oddelených čiarkami. Počet parametrov musí byť zhodný s počtom parametrov volanej procedúry. Ak je niektorý parameter v deklarácii procedúry označený ako vstupno-výstupný, zodpovedajúci parameter pri volaní procedúry nesmie byť konštanta.
Príklad
Pozri akciu PROCEDURE.
Write a comment…