Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tabuľka je grafický objekt pozostávajúci z definovaného počtu riadkov a stĺpcov. Tabuľka na nasledujúcom obrázku má prvý riadok a prvý stĺpec oddelený od ostatnej časti tabuľky dvojitou čiarou a jej okraj je tvorený 3D rámikom.

Ukážka - Tabuľka

Vytvorenie tabuľky


  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Tabuľka Tabuľka.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh tabuľky a kliknite myšou.
  3. Presuňte kurzor na pozíciu, kde bude protiľahlý roh tabuľky a kliknite myšou.


Textové reťazce vpísané do buniek tabuľky sú samostatné objekty.


Parametre tabuľky


Parametre tabuľky sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). V nasledujúcom texte sú popísané iba parametre týkajúce sa tabuľky - stránka Tabuľka.

vlastnosti_objektu_tabulka.png

Počet riadkov, Počet stĺpcov


Nastavenie počtu riadkov a stĺpcov tabuľky (1-99).


Pridať


Začiarknutá voľba spôsobí, že pri zvyšovaní počtu riadkov alebo stĺpcov sa nové riadky alebo stĺpce pridávajú k tabuľke - nedochádza k zmene veľkosti stávajúcich riadkov alebo stĺpcov tabuľky. Pri nezačiarknutej voľbe sa nemení pôvodná veľkosť tabuľky. Pridávanie nových riadkov a stĺpcov tak spôsobí zmenšovanie veľkosti všetkých riadkov a stĺpcov v tabuľke.


Výška prvého riadku, Šírka prvého stĺpca


Nastavenie výšky prvého riadku a šírky prvého stĺpca tabuľky. Výška prvého riadku je voliteľná (1-99). Ak má hodnotu rôznu od nuly, je prvý riadok oddelený od ostatných dvojitou čiarou. Ak má riadok nulovú výšku, nekreslí sa.

Šírka prvého stĺpca je voliteľná (1-99). Ak má hodnotu rôznu od nuly, je prvý stĺpec oddelený od ostatných stĺpcov dvojitou čiarou. Ak má stĺpec nulovú šírku, nekreslí sa.


3D rámik


Zapnutie / vypnutie kreslenia trojrozmerného rámiku okolo tabuľky.


Čiara


Výber farby čiary sa nachádza pod textom Čiara. Po kliknutí na ukážku farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím myši na niektoré z farebných políčok sa nastaví daná farba ako farba čiary.


Vzorka


Vypnutie / zapnutie výplne.


Výplň


Nastavenie farby výplne grafického objektu. Tlačidlo nad políčkom Výplň slúži na definovanie výplňovej vzorky.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient nepodporuje kreslenie objektu Tabuľka.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Write a comment…