Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kruhová výseč je časť kruhu ohraničená oblúkom kružnice a stredovým uhlom. Nasledujúce obrázky demonštrujú ukážky kruhovej výseče.

ukážka kruhovej výseče ukážka kruhovej výseče ukážka kruhovej výseče

Vytvorenie kruhovej výseče

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Kruhová výseč tlačidlo Kruhová výseč.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude stred kruhovej výseče a kliknite myšou.
  3. Objaví sa pomocná kružnica. Pohybom myši určite veľkosť polomeru výseče a kliknite myšou.
  4. Objaví sa úsečka, ktorá má krajný bod v strede výseče. Poloha koncového bodu úsečky závisí od polohy kurzora myši. Začiatočný bod výseče (priesečník úsečky a kružnice) vytvoríte kliknutím myši.
  5. Pohybom myši určíte veľkosť uhlu výseče. Koncový bod výseče vytvoríte obdobným spôsobom ako začiatočný bod - kliknutím myši.

Tip: Na vytvorenie kruhových výsečí s uhlom rovným násobku 45° držte pri určovaní uhla výseče stlačené tlačidlo Shift.


Parametre kruhovej výseče

Parametre kruhovej výseče sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). Kruhová výseč má všetky parametre okrem parametra Zaoblenie zhodné s obdĺžnikom.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Pre objekt Kruhová výseč nie sú implementované udalosti.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…