Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Medzikružie je grafický objekt, ktorý je ohraničený dvoma kružnicovými oblúkmi a dvoma úsečkami. Vzniká rozdielom dvoch kruhových výsečí s rovnakým uhlom a rôznym polomerom. Nasledujúce obrázky demonštrujú ukážky medzikružia.

ukážka medzikružia ukážka medzikružia ukážka medzikružia

Vytvorenie medzikružia

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Medzikružie tlačidlo Medzikružie.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude stred medzikružia a kliknite myšou.
  3. Objaví sa pomocná kružnica. Pohybom myši určite veľkosť vnútorného polomeru medzikružia a kliknite myšou.
  4. Objaví sa druhá pomocná kružnica. Pohybom myši určite veľkosť vonkajšieho polomeru medzikružia a kliknite. Stlačte ľavé tlačidlo myši.
  5. Objaví sa úsečka, ktorej začiatočný bod je v strede medzikružia. Poloha koncového bodu úsečky závisí od polohy kurzora. Prvú hraničnú úsečku medzikružia (vznikne spojením priesečníkov úsečky a pomocných kružníc) vytvoríte kliknutím myši.
  6. Pohybom myši nastavte veľkosť uhlu medzikružia. Druhú hraničnú úsečku medzikružia vytvoríte obdobným spôsobom ako prvú - kliknutím myši.

Tip: Na vytvorenie medzikružia s uhlom rovným násobku 45° držte pri určovaní uhla medzikružia stlačenú klávesu Shift.


Parametre medzikružia

Parametre medzikružia sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). Medzikružie má všetky parametre okrem parametra Zaoblenie zhodné s obdĺžnikom.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Tenký klient nepodporuje kreslenie objektu Medzikružie.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…