Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mnohouholník je uzavretý rovinný útvar tvorený určitým počtom čiar. Proces D2000 GrEditor umožňuje vytvoriť mnohouholník ohraničený maximálne 30 hranami (30-uholník). Ak pri vytváraní mnohouholníka dosiahnete tento počet, vytváranie mnohouholníka sa automaticky ukončí. Nasledujúce obrázky demonštrujú ukážky mnohouholníka.

ukážka mnohouholníka ukážka mnohouholníka ukážka mnohouholníka

Vytvorenie mnohouholníka

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Mnohouholník tlačidlo Mnohouholník.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude začiatočný vrchol mnohouholníka a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude nasledujúci vrchol mnohouholníka a kliknite myšou.
  4. Ak chcete pokračovať v kreslení mnohouholníka, opakujte bod 3.
  5. Ak chcete ukončiť mnohouholník, kliknite dvakrát myšou na pozícii posledného vrcholu. Posledný vrchol sa automaticky spojí so začiatočným vrcholom mnohouholníka.

Tip: Na vytvorenie horizontálnych, vertikálnych, alebo strán mnohouholníka pod uhlom rovným násobku 45° držte pri kreslení príslušnej hrany stlačenú klávesu Shift.

Upozornenie: Mnohouholník môže byť zložený maximálne z 499 jednoduchých (viditeľných) čiar (500 bodov). Ak dosiahnete tento počet, vytváranie objektu sa automaticky ukončí.


Parametre mnohouholníka

Parametre mnohouholníka sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). Mnohouholník má všetky parametre okrem parametra Zaoblenie zhodné s obdĺžnikom.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Pre objekt Mnohouholník nie sú implementované udalosti.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…