Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Čiara je jednoduchý grafický objekt určený dvoma krajnými bodmi.


Vytvorenie jednoduchej čiary

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Čiara Tlačidlo Čiara.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude začiatočný bod čiary.
  3. Kliknite myšou. Vytvorí sa počiatočný bod čiary.
  4. Kurzor presuňte na pozíciu, kde bude koncový bod čiary.
  5. Kliknite myšou. Vytvorí sa koncový bod čiary a spojnica (čiara) tohto bodu s počiatočným bodom.


Tip 1: Na vytvorenie horizontálnych, vertikálnych, alebo čiar pod uhlom rovným násobku 45° držte pri kreslení čiary stlačenú klávesu Shift.


Tip 2: Ak pri kreslení niekoľkých čiar za sebou podržíte stlačenú klávesu Ctrl, bude začiatočný bod vytváranej čiary zhodný s koncovým bodom predchádzajúcej čiary.


Parametre čiary


Parametre čiary sa definujú v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka je tvorená niekoľkými časťami (stránkami). V nasledujúcom texte sú popísané iba parametre týkajúce sa jednoduchej čiary.

Čiara


Výber farby čiary sa nachádza pod textom Čiara. Po kliknutí na ukážku farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím myši na niektoré z farebných políčok sa nastaví daná farba ako farba čiary.


Štýl


Výber štýlu čiary. Zoznam obsahuje niekoľko štýlov čiar - napr. plná, čiarkovaná, bodkovaná, bodkočiarkovaná čiara.


Upozornenie:


Kreslenie a správanie sa čiar štýlu Čiarkovaná čiara závisí od operačného systému. V systémoch D2000 bežiacich pod Windows 2000, čiarkovaná čiara pri použití zoomu nemení svoju hrúbku


Hrúbka


Definovanie hrúbky čiary. Najtenšia čiara má hrúbku 1, najhrubšia 40.


Šípky


Po kliknutí na tlačidlo Tlačidlo Šípka sa na paletke zobrazia položky na definovanie tvaru šípky krajných bodov čiary.


Nastavenie krajných bodov čiary


V zoznamoch Začiatok a Koniec sa určia tvary šípok oboch krajných bodov čiary. Hodnota položky Hrúbka (1-3) určuje veľkosť šípky, pričom 1 je najmenšia a 3 najväčšia šípka.


Ukončenie


Definovaním ukončenia čiary je možné určiť vzhľad oboch koncov čiary. Typ ukončenia sa definuje stlačením príslušného tlačidla. Jednotlivé typy ukončenia znázorňuje nasledujúci obrázok.


paletka_vlastnosti_objektu.png

Typy ukončenia čiary

Ukážka ukončenia čiary

Dostupné typy ukončenia čiary

Ukážky použitia jednotlivých typov ukončenia čiary

Zalomenie

Nastavenie typu zalomenia spojníc. Voľba je použiteľná pre viacnásobné čiary.

Line join types

Examples - Line join types


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Pre objekt Čiara nie sú implementované udalosti.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…