Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stlačením tlačidla Všetky alarmy v okne Zoznam alarmov (záložky Kritické a Nekritické) sa otvorí nasledujúce okno, obsahujúce zoznam všetkých alarmových objektov (objekty typu Alarm, Meraný bod, Počítaný bod, Vypínač a Systém).

Zoznam alarmových objektov

Okno Zoznam alarmových objektov pozostáva z 5 častí:

Stromová štruktúra logických a alarmových skupín


Po vybratí konkrétnej logickej skupiny sa obsah zoznamu (4) zredukuje na tie alarmové objekty, ktoré patria do vybratej logickej skupiny. Alarmy, ktoré nepatria do žiadnej logickej skupiny, patria do skupiny Nezaradené objekty.

Poznámka: Na rozdiel od okna Zoznam alarmov, v strome sa zobrazujú všetky logické skupiny v systéme D2000, t.j. logické skupiny spolu s alarmovými logickými skupinami.

Maska


Maska umožňuje rýchle vyhľadávanie objektov, ktorých názvy majú určité spoločné znaky. Maska sa definuje zápisom do vstupného políčka a stlačením tlačidla .
V maskách je možné použiť špeciálne znaky uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Znak Význam znaku
* Nahrádza ľubovoľný počet znakov.
? Nahrádza jeden znak.
[znaky] Umožňuje uviesť niekoľko znakov (bez oddeľovača), ktoré sa môžu vyskytovať na konkrétnej pozícii.
[^znaky] Umožňuje uviesť niekoľko znakov (bez oddeľovača), ktoré sa nemôžu vyskytovať na konkrétnej pozícii.

Do zoznamu objektov sa zaradia len tie objekty, ktorých mená sú zhodné so zadanou maskou.

Stránkovacie tlačidlá


Ak je zoznam alarmových objektov (4) väčší ako je možné zobraziť do okna, zoznam je rozdelený do stránok, medzi ktorými je možné prechádzať pomocou tlačidiel v pravej hornej časti okna.

Skok na prvú stránku zoznamu.
Skok na predchádzajúcu stránku zoznamu.
Číslo aktuálnej stránky / počet všetkých stránok.
Skok na stránku navolenú v políčku aktuálnej stránky pomocou šípok v pravej časti políčka, príp. priamo napísaním čísla stránky.
Skok na nasledujúcu stránku zoznamu.
Skok na poslednú stránku zoznamu.
Skok na predchádzajúci nadradený zoznam.

Zoznam alarmových objektov


Zoznam alarmových objektov obsahuje všetky objekty, pre ktoré sú definované alarmy. Sú v ňom zobrazené objekty, ktoré sú zaradené do vyznačenej alarmovej skupiny a zodpovedajú zadanej maske.

Zoznam alarmových objektov obsahuje nasledovné stĺpce, pred názvom každého objektu je zobrazený grafický symbol alarmu:

Meno Názov objektu typu Alarm alebo objektu, ku ktorému sa vzťahuje procesný alarm.
Popis Textový popis objektu typu Alarm alebo objektu, ku ktorému sa vzťahuje procesný alarm.
Stav Označenie stavu, v ktorom sa v danom okamihu nachádza objekt typu Alarm alebo objekt, ku ktorému sa vzťahuje procesný alarm – aktuálny stav alarmového objektu.
Čas zmeny alarmovej hodnoty Čas zmeny hodnoty objektu typu Alarm.
Aktuálna hodnota Aktuálna hodnota objektu.

Prechod na nasledovnú / predošlú stranu zoznamu

Vo výberovom okne je možné pohybovať sa pomocou kláves PgUp a PgDn. Pri dosiahnutí začiatku/konca zobrazovaného zoznamu, sa po ich stlačení vykoná skok na predošlú/nasledovnú stranu zoznamu (ak existuje).

Ovládacie tlačidlá


Okno Zoznam alarmových objektov obsahuje nasledovné ovládacie tlačidlá:

Write a comment…